Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

72 lines
2.9 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Çfarë është Projekti GNU?</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Çfarë është projekti GNU?</h1>
 8. <div id="introduction">
 9. <div class="image">
 10. <img src="/graphics/heckert_gnu.small.png" alt="GNU head" />
 11. </div>
 12. <p><a href="http://www.gnu.org">Projekti GNU</a> u fillua më shtator 1983
 13. nga Richard M. Stallman për të krijuar një sistem operativ të plotë
 14. që është <a href="/documents/freesoftware.html">Software i Lirë</a>.
 15. Puna për zhvillimin e software-it filloi janarin pasues. Sot kemi
 16. disa sisteme operativë Software të Lirë që respektojnë lirinë e përdoruesit
 17. duke i dhënë cilitdo të drejtën për ta përdorur, studiuar, ndarë me
 18. të tjerët dhe përmirësuar software-in për çfarëdo qëllimi.</p>
 19. </div>
 20. <p>
 21. Stallman-i themeloi Free Software Foundation në Tetor 1985 për t’u
 22. marrë me aspektet administrative, ligjore dhe organizuese të projektit GNU
 23. dhe edhe për të përhapur përdorimin dhe dijet e Software-it të Lirë.
 24. Licencat kryesore të projektit GNU janë <a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl.html">GNU General Public
 25. License (GPL)</a> dhe <a href="http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html">GNU Lesser General Public License</a> (LGPL,
 26. fillimisht e quajtur GNU Library General Public License). Përgjatë vitesh ato
 27. janë bërë licencat e përdorura më gjerësisht për Software-in e Lirë.
 28. </p>
 29. <p>
 30. Projekti GNU përbëhet nga një numër i madh nënprojektesh më të vegjël që
 31. mirëmbahen nga vullnetarë ose biznese, ose nga një ndërthurje e të dyve. Këto
 32. nënprojekte quhen gjithashtu "projekte GNU" ose "paketa GNU."
 33. </p>
 34. <p>
 35. Emri i projektit GNU vjen nga akronimi rekursiv "GNU-ja Nuk Është Unix."
 36. Unix që një sistem operativ shumë popullor gjatë viteve '80,
 37. ndaj Stallman-i e konceptoi GNU-në të jetë sa më i përputhshëm me Unix-in,
 38. që për njerëzit të ishte e leverdishme të migronin në GNU. Emri pranon
 39. që GNU-ja mësoi prej konceptimit teknik të Unix-it, por shënon gjithashtu
 40. faktin e rëndësishëm që ata nuk janë të afërm. Ndryshe nga Unix-i, GNU-ja
 41. është Software i Lirë.
 42. </p>
 43. <p>
 44. Duke qenë i ngjashëm me Unix-in, GNU-ja për nga konceptimi është modular.
 45. Kjo do të thotë që te GNU-ja mund të futen përbërës nga palë të treta.
 46. Sot është shumë e zakonshme që njerëzit të përdorin me sistemet GNU një
 47. kernel prej pale të tretë të quajtur Linux. Mjaft njerëz përdorin emrin
 48. "Linux" për këtë variant të GNU-së, por kjo i pengon njerëzit të dëgjojnë
 49. për projektin GNU dhe synimin e tij të lirisë së software-it. FSFE-ja
 50. u kërkon njerëzve të përdorin termin "GNU/Linux" ose "GNU+Linux", kur
 51. u referohen sistemeve të tillë.
 52. </p>
 53. </body>
 54. <timestamp>$Date: 2009-07-09 10:06:27 +0200 (Thu, 09 Jul 2009) $ $Author: gollo $</timestamp>
 55. </html>
 56. <!--
 57. Local Variables: ***
 58. mode: xml ***
 59. End: ***
 60. -->