Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

16 lines
399 B

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fundraising>
<call1>
FSFE-së i Duhet Ndihma Juaj!
</call1>
<call2>
<a href="/about/overview2010.html">Puna jonë gjatë 2010</a>
</call2>
<call3>
<a href="/donate">Dhuroni për FSFE-në</a>
</call3>
<call4>
Ia vlen të luftohet për lirinë dixhitale. Ju lutemi, përkrahni punën tonë - dhuroni sot
</call4>
</fundraising>