Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

71 lines
1.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>Software i Lirë - FSFE</title>
</head>
<body>
<h1>Njohje me Software-in e Lirë</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<img alt="Yje" src="/graphics/stars-smaller.png" />
</div>
<p>Aksesi te software-i përcakton cilët mund të marrin pjesë
te një shoqëri dixhitale. Software-i i Lirë ju jep liritë për
ta <a href="/about/basics/freesoftware.html"> përdorur, studiuar,
ndarë me të tjerët, dhe përmirësuar</a> software-in. Kjo lejon
pjesëmarrje të barabartë dhe prek shumë aspekte të shoqërisë
moderne. Këto ndarje ju njohin me rolin e Software-it të Lirë
në fusha kyçe dhe japin lidhje për te informacione
të mëtejshme.</p>
</div>
<ul>
<li>
<h3><a href="http://www.fsfe.org/freesoftware/basics/summary.sq.html">Software-i i Lirë: origjina dhe përkfuzimi i tij</a></h3>
</li>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/society/society.html">Shoqëria</a></h3>
</li>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/education/education.html">Arsimi</a></h3>
</li>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/enterprise/enterprise.html">Ndërmarrja</a></h3>
</li>
<!--
<li>
<h3><a href="/freesoftware/public-sector/public-sector.html">Sektori publik</a></h3>
</li>
-->
<li>
<h3><a href="/freesoftware/legal/legal.html">Ligjore</a></h3>
</li>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/support/support.html">Si të merret asistencë</a></h3>
</li>
<!--
<li>
<h3><a href="/freesoftware/statistics/statistics.html">Statistika</a></h3>
</li>
-->
</ul>
</body>
<timestamp>$Date: 2010-08-06 14:09:58 +0200 (Fri, 06 Aug 2010) $ $Author: maelle $</timestamp>
</html>