Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

22 lines
631 B

<?php
// This is the contents of the e-mail sent to a signup whos the e-mail was
// already found in the supporter database.
$subject = 'Faleminderit që përkrahni FSFE-në';
$message = '
Faleminderit që demonstroni përkrahjen tuaj për FSFE-në!
Sidoqoftë, kjo adresë e-mail është regjistruar më herët.
Ju lutemi, shihni hollësitë duke hapur faqen
http://fsfe.org/support/portal.sq?'. $secret_from_db .'
Mbani parasysh që kjo URL është personale. Mund ta përdorni
që të hyni te hollësitë tuaja si përkrahës kurdo që dëshironi,
dhe nuk ka fjalëkalim shtesë që ta mbani mend.
Ju faleminderit!
';
?>