Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

44 lines
1.6 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>Arkiv Lajmesh Ligjore – FSFE</title>
</head>
<body>
<h1>Arkiv Lajmesh Ligjore</h1>
<p id="introduction">
Kjo faqe përmbledh krejt Lajmet Ligjore të botuara në sajtin e FSFE-së. Te Lajmet tona Ligjore grumbullojmë lidhje me interes për licencim Software-i të Lirë, çështje Software-i të Lirë që lidhen me biznesin, patenta Software-i, politika Qeveritare dhe Software-i të Lirë, Standarde të hapura dhe Asnjanësia në Net.
</p>
<legal-news/>
<h2>Rreth Lajmeve Ligjore mbi Software-in e Lirë</h2>
<h2 id="subpages">Orientim</h2>
<ul>
<li>
<h3><a href="/news/legal-news.html">Parashtroni Lajme Ligjore</a></h3>
<p>Lidhjet që kanë të bëjnë me lajme mbi Software-in e Lirë mblidhen, redaktohen dhe botohen çdo javë, që të ndiqen çështjet e rëndësishme ligjore. I mirëpresim parashtrimet e lidhjeve të tilla përmes email-it te legal-news at fsfeurope dot org</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Ligjore FSFE - Grupi i Punës për Lirinë</a></h3>
<p>
FSFE-ja i është përkushtuar ndihmës për individë, projekte, biznese dhe agjenci qeveritare në gjetjen e informacioneve ligjore lidhur me Software-in e Lirë, ekspertëve dhe përkrahjes për të. Misioni ynë është të përhapim dijet, të zgjidhim problemet dhe të inkurajojmë rritjen afatgjatë të Software-it të Lirë.
</p>
</li>
</ul>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->