Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

26 lines
1.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2013-12-13">
<head>
<title>Ende 160 mijë euro për 2014-n</title>
</head>
<body>
<h1>Ende 160 mijë euro për 2014-n</h1>
<p newsteaser="yes">Si lexues i sajtit tonë, jeni i ndërgjegjshëm
për rëndësinë e Software-it të Lirë për një shoqëri të lirë. FSFE-ja lufton
për Software-in e Lirë që prej 2001-shit. Prej asaj kohe, <a
href="/timeline/timeline.html">kemi vulën tonë në një ndryshim të madh</a>,
duke ushtruar trysni politike, duke ndihmuar zhvilluesit e Software-it të
Lirë me ekspertizë ligjore, dhe duke krijuar ndërgjegjësim publik mbi lirinë
e software-it. Që të vazhdojmë këtë punë të rëndësishme, për 2014-n na duhet
një buxhet 390 mijë eurosh. Na mungojnë ende 160 mijë.</p>
<p>Sot veprën tonë mund ta përkrahni: ose <a
href="/fellowship/join.html">duke u bërë një Anëtar Shok i FSFE-së</a> ose <a
href="/donate/onetime-donation.html">me një dhurim një dorë</a>.</p>
</body>
<tags>
<tag>front-page</tag>
</tags>
</html>