Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

27 lines
1.1 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2013-12-13">
 3. <head>
 4. <title>Ende 160 mijë euro për 2014-n</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Ende 160 mijë euro për 2014-n</h1>
 8. <p newsteaser="yes">Si lexues i sajtit tonë, jeni i ndërgjegjshëm
 9. për rëndësinë e Software-it të Lirë për një shoqëri të lirë. FSFE-ja lufton
 10. për Software-in e Lirë që prej 2001-shit. Prej asaj kohe, <a
 11. href="/timeline/timeline.html">kemi vulën tonë në një ndryshim të madh</a>,
 12. duke ushtruar trysni politike, duke ndihmuar zhvilluesit e Software-it të
 13. Lirë me ekspertizë ligjore, dhe duke krijuar ndërgjegjësim publik mbi lirinë
 14. e software-it. Që të vazhdojmë këtë punë të rëndësishme, për 2014-n na duhet
 15. një buxhet 390 mijë eurosh. Na mungojnë ende 160 mijë.</p>
 16. <p>Sot veprën tonë mund ta përkrahni: ose <a
 17. href="/fellowship/join.html">duke u bërë një Anëtar Shok i FSFE-së</a> ose <a
 18. href="/donate/onetime-donation.html">me një dhurim një dorë</a>.</p>
 19. </body>
 20. <tags>
 21. <tag>front-page</tag>
 22. </tags>
 23. </html>