Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

25 lines
1.1 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <eventset>
 3. <event start="2013-04-20" end="2013-04-20">
 4. <title>"Linuxtage" në Grac, Austri</title>
 5. <body>
 6. Në veprimtarinë vjetore njëditore në Grac, mjaft biseda paraqitjeje
 7. dhe stenda informacioni u ofrojnë vizitorëve mundësinë të përditësohen
 8. me informacion rreth GNU/Linux-it, Software-it të Lirë dhe projektesh
 9. ngjashme. Veprimtaria zhvillohet në <a href="http://www.fh-joanneum.at/">FH Joanneum</a>
 10. dhe duhet parë patjetër nga cilido i interesuar rreth këtyre temave.<br />
 11. FSFE-ja do të jetë e pranishme me një stendë informacioni dhe 2 biseda:<br />
 12. <ul>
 13. <li>Albert Dengg: "Çlironi Android-in Tuaj: Sa <i>i lirë</i> është vërtet ky sistem, dhe çfarë mund të bëni për ta përmirësuar gjendjen?"</li>
 14. <li>Peter Bubestinger: "Regjistroni. Miksoni. Masterizoni: produksion profesional audio me Software të Lirë!"</li>
 15. </ul>
 16. </body>
 17. <page>http://www.linuxtage.at/</page>
 18. <tags>
 19. <tag>at</tag>
 20. </tags>
 21. </event>
 22. </eventset>