Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

24 lines
1.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<eventset>
<event start="2013-04-20" end="2013-04-20">
<title>"Linuxtage" në Grac, Austri</title>
<body>
Në veprimtarinë vjetore njëditore në Grac, mjaft biseda paraqitjeje
dhe stenda informacioni u ofrojnë vizitorëve mundësinë të përditësohen
me informacion rreth GNU/Linux-it, Software-it të Lirë dhe projektesh
ngjashme. Veprimtaria zhvillohet në <a href="http://www.fh-joanneum.at/">FH Joanneum</a>
dhe duhet parë patjetër nga cilido i interesuar rreth këtyre temave.<br />
FSFE-ja do të jetë e pranishme me një stendë informacioni dhe 2 biseda:<br />
<ul>
<li>Albert Dengg: "Çlironi Android-in Tuaj: Sa <i>i lirë</i> është vërtet ky sistem, dhe çfarë mund të bëni për ta përmirësuar gjendjen?"</li>
<li>Peter Bubestinger: "Regjistroni. Miksoni. Masterizoni: produksion profesional audio me Software të Lirë!"</li>
</ul>
</body>
<page>http://www.linuxtage.at/</page>
<tags>
<tag>at</tag>
</tags>
</event>
</eventset>