Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

34 lines
796 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Kod gjendjeje HTTP 408: Faqe që nuk është më e passhme - FSFE</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Kod gjendjeje HTTP 408: Faqe që nuk është më e passhme</h1>
 8. <p>
 9. Faqja që kërkuat nuk është më e passhme te shërbyesi web i FSFE-së
 10. dhe nuk ka adresë përcjellëse drejt saj.
 11. </p>
 12. <p>
 13. Nëse ndoqët një lidhje për te kjo faqe, do të duhej të lidheshit me webmaster-in
 14. e faqes që përmban lidhjen për te kjo adresë.
 15. </p>
 16. <p>
 17. Nëse keni probleme me sajtin e FSFE-së, ju lutemi, bëjini të ditur
 18. te <em>webmaster at fsfeurope.org</em>.
 19. </p>
 20. </body>
 21. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 22. </html>
 23. <!--
 24. Local Variables: ***
 25. mode: xml ***
 26. End: ***
 27. -->