Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

30 lines
769 B

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Kod gjendjeje HTTP 404: Nuk u gjet faqja - FSFE</title>
</head>
<body>
<h1>Kod gjendjeje HTTP 404: Nuk u gjet faqja</h1>
<p>
Faqja që kërkuat nuk u gjet dot te shërbyesi web i FSFE-së.
Ju lutemi, kontrolloni URI-n për gabime të mundshme.
</p>
<p>
Nëse ndoqët një lidhje që tani del se është e dëmtuar, do të duhej
të lidheshit me webmaster-in e faqes që kish lidhjen për te kjo adresë.
</p>
<p>
Nëse keni probleme me sajtin e FSFE-së, ju lutemi, bëjini të ditura
te <em>webmaster at fsfeurope.org</em>.
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->