Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

55 lines
1.5 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Dhuruesit Tanë 2012</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Dhuruesit Tanë 2012</h1>
 8. <p id="introduction">
 9. Do të donim të falënderonim këdo që përkrah punën tonë. <a
 10. href="/contribute/contribute.html">Kontributet tuaja si vullnetarë</a>, <a
 11. href="http://fellowship.fsfe.org">Anëtarë Shok</a> ose sponsor bëjnë të mundur punën tonë.
 12. Përkrahja e shpërhapur siguron pavarësinë tonë, ndaj edhe
 13. është i rëndësishëm çdo dhurim sado i vogël. Tregojeni <a
 14. href="/donate/donate.html">dhurimin tuaj</a> publikisht me <a
 15. href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">elementë grafikë sponsorizimi</a>
 16. ose qëndroni anonim.
 17. </p>
 18. <localmenu id="2012" style="number">2012</localmenu>
 19. <h2>Mbrojtës të FSFE-së</h2>
 20. <dynamic-content group="patrons"/>
 21. <h2>Kontribues Vazhdueshmërie të FSFE-së</h2>
 22. <dynamic-content group="sustainingcontributors"/>
 23. <h2>Kontribues të FSFE-së</h2>
 24. <dynamic-content group="contributors"/>
 25. <h2>Përkrahës të FSFE-së</h2>
 26. <dynamic-content group="supporters"/>
 27. <p>
 28. Dhurimet në <i>hardware</i> janë radhitur te
 29. <a href="hardware.html">sajti ynë i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
 30. gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me dhurime materiale të këtij lloji.
 31. </p>
 32. </body>
 33. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 34. </html>
 35. <!--
 36. Local Variables: ***
 37. mode: xml ***
 38. End: ***
 39. -->