Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 
 

146 satır
5.8 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Informacion për Përkthyesit - FSFE</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <p id="category"><a href="/contribute/">Jepni Ndihmesë</a></p>
 8. <h1>Përkthime</h1>
 9. <p id="introduction">
 10. Free Software Foundation Europe është një organizëm ndërkombëtar.
 11. Synimi ynë është <strong>të mbërrijmë në sa më shumë njerëz të mundet</strong>
 12. dhe t’i përfshijmë ata në veprimtaritë tonë për promovimin, ndihmën
 13. dhe përkrahjen e lëvizjes së Software-it të Lirë. Për ta arritur
 14. këtë, dëshirojmë që tekstet e botuara prej nesh dhe sajti ynë të
 15. jenë të përkthyer në shumë gjuhë.
 16. </p>
 17. <p>
 18. Një pjesë e madhe e përpjekjeve të përkthimit lidhet me faqet web,
 19. veçanërisht faqet që përditësohen shpesh, të tilla si <a href="/">faqja
 20. hyrëse</a>, <a href="/news/">faqja e lajmeve</a> dhe <a
 21. href="/events/">faqja e veprimtarive</a>. Kemi sjellë disa të dhëna
 22. të posaçme për <a href="/contribute/translators/web.html">t’ju ndihmuar
 23. me përkthimin web</a>.
 24. </p>
 25. <p>
 26. Por për përkthim nuk janë vetëm faqet web: <a
 27. href="/press/">Njoftimet për shtypin</a>, <a
 28. href="/news/newsletter.html">buletinet</a>, <a
 29. href="/contribute/advocacy/#printable">broshurat dhe fletë-palosjet</a>
 30. dhe tekste të tjera bëhen gjithashtu më të përhapura sa më shumë shtohen
 31. gjuhët për të cilat janë të gatshme.
 32. </p>
 33. <p>
 34. Meqë FSFE-ja është aktive në një sërë vendesh të ndryshme, tekstet
 35. shpesh shkruhen në gjuhë të ndryshme. Sidoqoftë, përgjithësisht
 36. përdorim Anglishten si pikënisje për shkëmbimin e këtyre teksteve
 37. me pjesë të tjera të organizmit dhe për përkthimin më tej.
 38. Ndaj, na duhet posaçërisht ndihmë për
 39. </p>
 40. <ul>
 41. <li>përkthimin nga gjuhë të tjera <em>në</em> Anglisht,</li>
 42. <li>redaktim tekstesh në Anglisht të shkruar nga persona
 43. që Anglishten nuk e kanë gjuhën e nënës, dhe</li>
 44. <li>përkthimin nga Anglishtja në gjuhë të tjera.</li>
 45. </ul>
 46. <p>
 47. Përvoja tregon se përfundimet më të mira në përkthim
 48. arrihen kur njerëzit përkthejnë nga gjuha e huaj në
 49. gjuhën e nënës. Pasja e një ideje të qartë se <a href="/about/">çfarë
 50. është FSFE-ja</a> dhe rreth <a href="/about/principles.html">koncepteve
 51. dhe vlerave tona</a> është një pikënisje e mirë përpara se të fillohet
 52. me përkthimin. Për t’ju ndihmuar për fjalë dhe togfjalësha të vështirë,
 53. kemi një <a
 54. href="/contribute/translators/wordlist.html">listë fjalësh në mbi 16
 55. gjuhë</a> në të cilën mund të bazoheni kur hasni terminologji teknike
 56. ose kur keni nevojë për rrugë standarde të shprehjes kur flisni në emër
 57. të FSFE-së.
 58. </p>
 59. <p>
 60. Përkthimet zakonisht administrohen përmes <a
 61. href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/translators">listës
 62. së postimeve për përkthyesit</a>, dhe cilido që dëshiron të japë
 63. ndihmesë mund të pajtohet te kjo listë. Lista është gjithashtu një vend
 64. për të kërkuar ndihmë në raste mëdyshjesh, ose për bashkëveprim me
 65. përkthyes të tjerë në projekte më të mëdha. Meqë kemi tashmë material
 66. në mbi 30 gjuhë, gjasat janë që të gjeni gjithnjë dikë të gatshëm t’ju
 67. ndihmojë.
 68. </p>
 69. <p>
 70. Tekstet për përkthim apo redaktim dërgohen te kjo listë tok me
 71. përmendjen e gjuhëve të synuara. Cilido që fillon një përkthim
 72. dërgon te lista një përgjigje, për të shmangur përsëdytje të punës.
 73. Përkthimet e përfunduara i dërgohen gjithashtu listës, për t’u lejuar
 74. të tjerëve të redaktojnë përkthimin dhe të propozojnë përmirësime të
 75. mundshme. Si tekstet origjinale, ashtu edhe përkthimet zakonisht
 76. dërgohen si bashkëngjitje kartelash teksti të thjeshtë, për të
 77. reduktuar kështu përpjekjet për kopjim dhe ngjitje tekstesh gjetiu.
 78. </p>
 79. <p>
 80. Idealja do të ishte që ekipi i përkthimit për një gjuhë të caktuar
 81. të kishte disa anëtarë që bazohen dhe përkrahin njëri-tjetrin, që
 82. përkthimet në një gjuhë të mos varen nga një person i vetëm.
 83. </p>
 84. <p>
 85. Mjaft nga përkthyesit tanë janë tashmë aktivë në të tjera projekte
 86. Software-i të Lirë, përtej FSFE-së. Ndihma në përpjekjet e përkthimit
 87. te FSFE-ja e forcon bashkësinë e Software-it të Lirë dhe u jep njerëzve,
 88. pavarësisht gjuhës apo kombësisë, një shans për t’u njohur më nga afër
 89. me Software-in e Lirë.
 90. </p>
 91. <p>
 92. Përkthimi dhe redaktimi i teksteve është ndihmesë e vyer në punën e FSFE-së
 93. dhe një mundësi e shkëlqyer për të marrë pjesë vetvetiu në veprimtaritë e
 94. FSFE-së pa detyrime afatgjata.
 95. </p>
 96. <h2 id="subpages">Lëvizje</h2>
 97. <ul>
 98. <li>
 99. <h3><a href="/contribute/translators/web.html">Përkthime për
 100. web</a></h3>
 101. <p>
 102. Si të përkthehet <em>fsfe.org</em>.
 103. </p>
 104. </li>
 105. <li>
 106. <h3><a
 107. href="/contribute/translators/wordlist.html">Listë fjalësh</a></h3>
 108. <p>
 109. Fjalë dhe shprehje të përdorura rëndom në FSFE.
 110. </p>
 111. </li>
 112. <li>
 113. <h3><a
 114. href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/translators">Listë
 115. postimesh</a></h3>
 116. <p>
 117. Bashkërendim dhe ndihmë në përpjekje përkthimesh.
 118. </p>
 119. </li>
 120. </ul>
 121. </body>
 122. <timestamp>$Date: 2014-02-26 16:57:21 +0200 (Wed, 26 Feb 2014) $ $Author: mk $</timestamp>
 123. </html>
 124. <!--
 125. Local Variables: ***
 126. mode: xml ***
 127. End: ***
 128. -->