Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

134 lines
4.9 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Rreth Organizmave Shok - FSFE</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <p id="category"><a href="/associates/">Organizma Shok</a></p>
 8. <h1>Rreth Statusit Organizëm Shok</h1>
 9. <p>
 10. Çfarëdo organizmi që punon në fushën e Software-it të Lirë
 11. ose në një të afërt me të mund të bëhet anëtar shok i FSFE-së.
 12. Normalisht këto organizma do të jenë prej Europës, por kjo nuk
 13. detyrimisht e nevojshme. Mund të aplikojë çfarëdo organizmi
 14. në botë që ndjehet afër ose i ngulitur në frymën europiane.
 15. </p>
 16. <p>
 17. Edhe pse përpiqemi të gjejmë për të punuar nga afër të paktën
 18. një organizëm në çdo vend europian, nuk ka ekskluzivitet. Ndaj
 19. fare lehtë mund të ketë më shumë se një organizëm shok për vend.
 20. Gjithashtu, organizmat shok të FSFE-së prapë mund ta
 21. rreshtojnë veten me organizma të tjerë.
 22. </p>
 23. <p>
 24. Sigurisht që do të ishte e papritur që një organizëm shok i
 25. FSFE-së të bëhej formalisht aleat me një organizëm që u kundërvihet
 26. synimeve të FSFE-së. Këtë nuk mund ta pengojë asgjë, por në një rast
 27. të tillë do të duhej pritur që FSFE-ja, pas një diskutimi me atë
 28. organizëm shok, t’i ndërpriste lidhjet me të.
 29. </p>
 30. <p>
 31. Nuk ka kërkesa paraprake lidhur me statusin, anëtarësinë, strukturat,
 32. financën dhe të tilla gjëra. Organizmat shok janë krejtësisht të
 33. pavarur dhe vetëvendosës.
 34. </p>
 35. <p>
 36. Sidoqoftë, nuk duket të jetë e dobishme të qenët shok me
 37. një organizëm që nuk ndan me ne frymën dhe filozofinë e lirisë.
 38. Pra ajo çka FSFE-ja dëshiron përgjithësisht të shohë në një organizëm
 39. që dëshiron të bëhet shok me të është përkushtimi ndaj Software-it
 40. të lirë dhe implikime më të thella prej kësaj.
 41. </p>
 42. <p>
 43. Këtu përfshihet po ashtu dëshira për edukimin e njerëzve dhe formimi
 44. i ndërgjegjësimit ndaj çështjesh themelore të lidhura me lirinë në
 45. një shoqëri dixhitale.
 46. </p>
 47. <p>
 48. Ngaqë efektshmëria e kësaj bazohet, të paktën pjesërisht, te
 49. përdorimi i terminologjisë më të mirë dhe më të saktë të passhme,
 50. dëshirojmë gjithashtu që anëtarët tanë shok (ashtu si vetë ne)
 51. të shmangin terma që priren të krijojnë paqartësira dhe që përhapin
 52. informacion të gabuar.
 53. </p>
 54. <p>
 55. Po, këtu përfshihet dhe referimi ndaj sistemit GNU/Linux si
 56. "GNU/Linux" (për referencë shihni "<a
 57. href="http://www.gnu.org/gnu/why-gnu-linux.html">Pse
 58. GNU/Linux?</a>") dhe përdorimi i termit Software i Lirë ose
 59. një tjetri të përshtatshëm në gjuhën e vendit, duke shmangur
 60. terminologjinë ngatërruese të "Burimit të Hapur"
 61. (për referencë shihni "<a href="/documents/whyfs.html">Ne flasim
 62. për Software të Lirë</a>").
 63. </p>
 64. <h3>Si të bëheni organizëm shok</h3>
 65. <p>
 66. Si veproni, kur shumica e anëtarëve në organizmin tuaj ndihen
 67. afër filozofisë, çështjeve dhe punës së FSFE-së dhe dëshiron
 68. të bashkëpunojë më nga afër si një organizëm shok?
 69. </p>
 70. <p>
 71. Procesi bazë është shumë i thjeshtë. Lypset të merrni një vendim
 72. formal brenda organizmit tuaj mbi aplikimin për status shoku.
 73. Ka shumë të ngjarë që kjo, për organizma demokratike, të kërkojë
 74. një mbledhje të përgjithshme.
 75. </p>
 76. <p>
 77. Mandej përfaqësuesi i organizmit tuaj do të duhej t’i shkruante
 78. team@fsfeurope.org, për të na bërë të ditur rreth aplikimit
 79. tuaj për statusin e shokut.
 80. </p>
 81. <p>
 82. Nëse deri atëherë nuk ju njohim, ose keni ndjesinë se ka ca pyetje
 83. rreth organizmit tuaj të cilave nuk ua dimë përgjigjen, mundet
 84. t’ju bëjmë pak pyetje përpara se të diskutojmë së brendshmi rreth
 85. zbatimit tuaj.
 86. </p>
 87. <p>
 88. Nëse FSFE-ja e pranon zbatimin, do të merrni njoftim nga presidenti
 89. ose zëvendës-presidenti i FSFE-së, për t’ju bërë anëtar shok zyrtar.
 90. </p>
 91. <p>
 92. Mandej ka gjasa se do të krijojmë/ndërlidhim kanalet e komunikimit
 93. (nëse duket e dobishme) që të përmirësohet komunikimi mes nesh.
 94. Do t’ju japim edhe të drejta hyrjeje te sajti i FSFE-së
 95. (nëse nuk keni ende të tilla) dhe do të krijojmë te /associates/&lt;yourorg&gt;/
 96. pjesën web për ju si anëtar shok ku ju mund të vendosni të dhëna
 97. rreth ose prej organizmit tuaj për vizitorët e sajtit të FSFE-së.
 98. </p>
 99. <p>
 100. Për të tjerat shohim e bëjmë në rrugë e sipër.
 101. </p>
 102. <p>
 103. Nëse keni ende pyetje mbi këto, ju lutemi, dërgoni një e-mail
 104. te team@fsfeurope.org
 105. </p>
 106. </body>
 107. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 108. </html>
 109. <!--
 110. Local Variables: ***
 111. mode: xml ***
 112. End: ***
 113. -->