Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

39 lines
1.2 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>
<h1 class="centre">Free Software Foundation Europe</h1>
<!--<p class="tagline">"Free as in Freedom"</p>-->
<p>
Mirësevini te faqja hyrëse e Free Software Foundation Europe. FSF
Europa zë fill më 10 Mars 2001 dhe mbulon tërë anën Europiane të
Free Software-it; veçanërisht <a
href="/documents/gnuproject.html">Projektin GNU</a>. Po mbështesim
aktivisht zhvillimin e Free Software-it dhe çuarjen më tej të
Sistemeve Operativë me bazë GNU-në si p.sh. GNU/Linux. Gjithashtu,
ofrojmë një qendër asistence për politikanë, avokatër dhe gazetarë
me qëllim që të sigurojmë të ardhme ligjore, politike dhe shoqërore
për Free Software-in.
</p>
</body>
<text id="news">Lajmet e fundit</text>
<text id="events">Së afërmi</text>
<text id="more">Lexoni më tepër...</text>
<text id="morenews">Lajme të tjerë...</text>
<text id="moreevents">Ngjarje të tjera...</text>
<translator>Besnik Bletën</translator>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->