Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

48 lines
1.6 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>
<h1 class="centre">Free Software Foundation Europe</h1>
<p class="tagline">Fri som i fridom</p>
<p>
Free Software Foundation Europe (FSFE) er ein idéell, og i enkelte
land velgjerande, organisasjon som arbeider for <a
href="/documents/freesoftware.html">fri programvare</a>. FSFE
meiner at fridomane til å bruka, studera, dela og forbetra
programvare er avgjerande for å oppnå jamgod deltaking i
informasjonsalderen. Vi jobber for å skapa forståing og støtte for
programvarefridom innan politikk, juss, og ellers i samfunnet. Vi
fremjar også utvikling, til dømes av operativsystemet <a
href="/about/basics/gnuproject.html">GNU</a>/Linux, som gjer desse
fridomane til alle deltakarar i det digitale samfunnet.
</p>
<p>
Arbeidet til FSFE blir gjort mogelg takka vere mange einskilde
tilskot, særleg til <a href="http://fellowship.fsfe.org/">FSFEs
Brorlag</a>. Éin måte å stø arbeidet vårt på er å <a
href="http://fellowship.fsfe.org/join">bli medlem</a>, samt å
oppmode andre til å gjera det same.
</p>
</body>
<text id="news">Siste nytt</text>
<text id="events">Kva skjer?</text>
<text id="more">Les meir</text>
<text id="morenews">Fleire nyhende …</text>
<text id="moreevents">Fleire hendingar …</text>
<translator>Andreas Tolf Tolfsen</translator>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->