Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

43 lines
1.6 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Free Software Foundation Europa</title>
</head>
<body>
<h1 class="centre">Free Software Foundation Europa</h1>
<!-- <h2>Lliure, com en llibertat</h2> -->
<p>
Benvinguts a la pàgina principal de la Free Software
Foundation Europe (Fundació Europea pel Programari Lliure). L'FSFE
va engegar el 10 de Març de 2001 i promou tots els aspectes europeus
del <a href="documents/freesoftware.html">Programari Lliure</a>; especialment el
<a href="documents/gnuproject.html">Projecte GNU</a>. Promovem activament
el desenvolupament de Programari Lliure i l'evolució de Sistemes Operatius basats en GNU
com el GNU/Linux. Així mateix, oferim un centre d'assistència a
polítics, advocats i periodistes, per tal de garantir el futur
legal, polític i social del Programari Lliure.
</p>
<p>
El treball de l'FSFE és possible gràcies a les nombroses contribucions individuals, en
particular a la <a href="http://www.fsfe.org">Fellowship de la FSFE</a>.
Una manera de contribuir és
<a href="http://www.fsfe.org/about/">unir-vos-hi ara</a>, i encoratjar altres
a fer-ho també.
</p>
</body>
<text id="news">Notícies recents</text>
<text id="events">Propers esdeveniments</text>
<text id="morenews">Més notícies…</text>
<text id="moreevents">Més esdeveniments…</text>
<translator>SCA</translator>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->