Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

79 lines
8.2 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2017-02-01" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Nieuwsbrief - februari 2017</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">FSFE Nieuwsbrief - februari 2017</h1>
<h2 id="why-open-science-matters-and-the-fsfe's-position-on-horizon-2020">
Waarom Open Wetenschap belangrijk is en het standpunt van de FSFE over Horizon 2020</h2>
<p>"Open Wetenschap" is een groeiende beweging die vraagt dat de vier vrijheden die we met Vrije Software in de praktijk brengen, worden geïntroduceerd in de wetenschap. Hoewel Open Wetenschap nog niet zo lang bestaat kennen besluitvormers het steeds meer strategisch belang toe. In de ogen van de ministers van Financiën van de Europese Unie produceert en gebruikt Open Wetenschap veel Open Data. En dat heeft op haar beurt mogelijk grote economische voordelen. Het "Europese Cloud Initiatief" maakt bijvoorbeeld deel uit van de strategie van de Europese Commissie voor Open Wetenschap. Dit is bedoeld voor het bouwen van een <a href="https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-science">"competitieve data- en kenniseconomie in Europa"</a>. Het doel hiervan is om Europa's positie binnen de door data gestuurde innovatie te versterken. Men beschouwt het daarmee als een belangrijk deel van de Europese digitale eengemaakte markt. Of, zoals de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling het stelt: <a href="https://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-25186167.htm">"Het aanmoedigen van het delen en hergebruiken van onderzoeksdata zou meer waarde voor publiek geld kunnen genereren"</a>.</p>
<p>Tegen deze achtergrond heeft FSFE het doel om Vrije Software vanaf het begin deel te laten uitmaken van dit groeiende gebied van Europese Open Wetenschap. Op dit moment is alle onderzoek, data-verwerking en archivering grotendeels afhankelijk van software. Daarom is dit een kans om met de massa mee te gaan en Vrije Software te definiëren als voorwaarde van Open Wetenschap. We <a href="/news/2017/news-20170105-01">beschreven ons standpunt voor de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020</a>. Dit is het grootste EU onderzoeks- en innovtieprogramma ooit, met een beschikbaar budget van bijna €80 miljard.</p>
<p>In de <a href="https://download.fsfe.org/policy/letters/20170105-horizon2020-position-paper.pdf">standpuntbepaling van FSFE leggen we uit waarom Vrije Software en Open Standaarden essentieel zijn voor Open Wetenschap</a>. Daarom vragen we dat Europees onderzoek dat met publiek geld is gefinancierd verplicht gebruik maakt van Vrije Software en Open Standaarden en deze ontwikkelt. Tegen de achtergrond van het "Europese Cloud Initiatief" vragen we expliciet dat <a href="/news/2017/news-20170105-01">"data- en
software-pakketbronnen en data-beheerplannen gebruik moeten maken van Vrije Software om de
vrije toegang tot de inhoud en het behoud op lange termijn zeker te stellen"</a>.</p>
<hr/>
<p>Help ons nu om groter te groeien en een verschil te maken in 2017<a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl2017-02"> https://fsfe.org/join</a></p>
<hr/>
<h2 id="what-else-have-we-done?-inside-and-Outside-the-fsfe">Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE</h2>
<ul>
<li>Ter ondersteuning van de eisen in de standpuntbepaling die we schreven voor de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020 (zie hierboven) <a href="/news/2017/news-20170110-01">dienden we een verzoek in aan het Directoraat-Generaal voor Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie</a> . We stelden daarin vragen over het gebruik, de ontwikkeling en de publicatie van (Vrije) Software in Horizon2020. Als er een antwoord komt dan houden wij u op de hoogte.</li>
<li><a href="/news/2017/news-20170109-01.html">We publiceerden ons jaarverslag </a> met inzicht in ons beleidswerk, campagnes en evenementen in 2016 en een vooruitblik op 2017.</li>
<li> In augustus 2016 <a href="/news/2016/news-20160817-01">nam de FSFE zitting in de adviesraad van The Document Foundation</a>. <a href="https://blog.documentfoundation.org/blog/2016/12/27/the-document-foundation-opens-libreoffice-certification-for-migrations-and-trainings-to-all-project-volunteers-to-members-of-not-for-profit-bodies-and-to-individuals-of-proven-competence/">The Document
Foundation stelt nu de LibreOffice-certificering voor migraties en trainingen open</a> voor leden en organisaties zonder winstoogmerk in hun adviesraad, inclusief de FSFE.</li>
<li><a href="/community/events/2016/summit/backsight">We publiceerden een rapport over de eerste FSFE-top ooit</a> die plaatsvond in september 2016. Het rapport bevat bespiegelingen, impressies, afbeeldingen en het volledige programma met links naar de samenvatting, dia's en video-opnames van iedere presentatie, voor zover die beschikbaar is. Als u de top gemist heeft dan is dit rapport uw kans om uw achterstand in te lopen.</li>
<li><a href="https://events.ccc.de/congress/2016/wiki/Assembly:Free_Software_Foundation_Europe">FSFE's
assemblé op de 33e editie van het Chaos Communication Congress (33C3)</a> was een groot succes dankzij ons zeer gemotiveerde team in de kraam en de hoge kwaliteit van de 21 sessies in drie dagen die zijn gerealiseerd door onze gastheren en -vrouwen. <a href="http://blog.3rik.cc/2017/01/worked-for-us-thank-you-33c3/">Lees Erik's rapport en bekijk de afbeeldingen voor meer inzicht</a>.</li>
<li>Zoals ieder jaar zullen de FSFE-staf en veel teamleden aanwezig zijn op FOSDEM. We hebben een grote kraam <a href="https://fosdem.org/2017/practical/transportation/">in het K-gebouw</a>. Maakt u, als u naar FOSDEM komt, gebruik van de kans om de FSFE of individuele teamleden te ontmoeten.</li>
<li><a href="http://bcnfs.org/">"Barcelona Free Software"</a> is een lokale groep in Barcelona en vormt een open ruimte voor code-schrijvers en gebruikers die van Vrije Software houden. Na een beslissing van het team aan het eind van 2016 is Barcelona Free Software nu een <a href="/associates/associates">geassocieerde organisatie van de FSFE</a>.</li>
<li>Wilt u met ons werken in de FSFE of kent u iemand die dat zou willen? <a href="/news/2017/news-20170116-01">In 2017 zoeken we naar nieuwe student-stagiair(e)s</a> om deel te nemen aan ons team en die graag een wereld aan Vrije Software willen leren kennen.</li>
</ul>
<h2 id="get-active">Kom in actie</h2>
<p>14 Februari is "I love Free Software day", een dag om alle mensen achter Vrije Software te bedanken. Maak gebruik van deze dag om uw liefde te laten blijken voor uw favoriete Vrije Software en bekijk vooraf onze campagne-pagina voor ideeën en om inspiratie op te doen: <a href="http://www.ilovefs.org">http://www.ilovefs.org</a></p>
<h2 id="good-free-software-news">Goed Vrije Software nieuws</h2>
<p>The <a href="https://en.ogpsummit.org/paris-declaration/">De Verklaring van Parijs over Open Overheid</a> is afgelopen december geïntroduceerd tijdens OGP Parijs. Het doel ervan is om in 2017 samenwerking te bewerkstelligen tussen landen en organisaties in de samenleving. De Verklaring bestaat uit 21 collectieve acties, waaronder het <a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/opengov/news/paris-declaration-promote-collective-actions-open-government">tot stand brengen van open publieke inkoop en het instellen van effectief Vrije Software-beleid</a>.</p>
<h2 id="help-us-to-improve-our-newsletter"> Help ons om onze nieuwsbrief te verbeteren</h2>
<p>
Denkt u dat we nieuws hebben gemist of zou u willen dat specifiek nieuws verschijnt in de volgende nieuwsbrief? Deel dit en andere feedback alstublieft door te schrijven naar newsletter@fsfe.org
</p>
<p>
Met dank aan alle
<a href="/contribute/contribute.html">vrijwilligers</a>,
<a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nltr16">Fellows</a>
en
<a href="/donate/thankgnus.html">zakelijke donoren</a>
die ons werk mogelijk maken,
</p>
<p>
uw eindredacteuren Erik Albers, Olga Gkotsopoulou en Fernando Sanjurjo,
<a href="/">FSFE</a>
</p>
<hr/>
<p>Help ons nu om groter te groeien en een verschil te maken in 2017<a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl2017-02"> https://fsfe.org/join</a></p>
<hr/>
</body>
<sidebar promo="about-fsfe"/>
<date>
<original content="2017-02"/>
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter">nieuwsbrief</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>