Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

215 lines
6.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Informació per a traductors - Glossari</title>
</head>
<body>
<h1>Glossari per a la traducció</h1>
<p>
Aquesta pàgina recull les traduccions d'alguns termes recorrents
en el lloc web fsfe.org. Per a suggerir, afegir o debatre, escriviu
a translators@lists.fsfe.org
</p>
<table class="table table-bordered table-condensed table-responsive">
<tr>
<th>Anglès</th>
<th>Català</th>
<th>Notes</th>
</tr>
<tr>
<td>associate organisation</td>
<td>organització associada</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>chancellor</td>
<td>president</td>
<td>Asegurar-se que el context deixa clar que es refiereix al president d'una
secció nacional, no al president de l'FSFE</td>
</tr>
<tr>
<td>chapter</td>
<td>secció</td>
<td>Les diferents seccions nacionals de l'FSFE</td>
</tr>
<tr>
<td>company</td>
<td>empresa</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>compulsory licensing</td>
<td>llicència obligatòria</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>coordinator</td>
<td>coordinador</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>computer implemented inventions</td>
<td>invents implementats en ordenador</td>
<td>Patents: directiva de patents de la UE</td>
</tr>
<tr>
<td>contributor</td>
<td>col·laborador</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>crypto card</td>
<td>targeta criptogràfica</td>
<td>L'smartcard que reben els Fellows de l'FSFE</td>
</tr>
<tr>
<td>European Council</td>
<td>Consell Europeu</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>European Court</td>
<td>Tribunal Europeu</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>European Patent Office</td>
<td>Oficina Europea de Patents</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Fellowship</td>
<td>(es deixa igual, amb majúscula)</td>
<td>El programa Fellowship de l'FSFE</td>
</tr>
<tr>
<td>Fellow</td>
<td>(es deixa igual, amb majúscula)</td>
<td>Membre del programa Fellowship de l'FSFE</td>
</tr>
<tr>
<td>Free Software</td>
<td>Programari Lliure </td>
<td>Sempre en majúscules</td>
</tr>
<tr>
<td>FSFE / FSF Europe</td>
<td>FSFE / FSF Europa</td>
<td>Pot anar precedit de l'article "L'"</td>
</tr>
<tr>
<td>GNU Project</td>
<td>Projecte GNU</td>
<td>Respectar les majúscules</td>
</tr>
<tr>
<td>hub</td>
<td>(igual)</td>
<td>(és la secció central de l'FSFE, costituïda a Alemània)</td>
</tr>
<tr>
<td>"intellectual property"</td>
<td>«propietat intel·lectual»</td>
<td>Aquesta expressió ha d'anar sempre entre cometes</td>
</tr>
<tr>
<td>mailing list</td>
<td>Llista de correu</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>non-profit</td>
<td>Sense ànim de lucre</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>patron</td>
<td>(igual)</td>
<td>Títol per a qui aporta donacions a l'FSFE</td>
</tr>
<tr>
<td>sister organizations</td>
<td>organitzacions germanes</td>
<td>Les organitzacions germanas (o bessones) de l'FSFE: L'FSF, l'FSFLA i l'FSF Índia</td>
</tr>
<tr>
<td>software</td>
<td>programari</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>supporter</td>
<td>promotor</td>
<td>Títol per a qui aporta donacions a l'FSFE</td>
</tr>
<tr>
<td>sustaining contributor</td>
<td>&#160;</td>
<td>Títol per a qui aporta donacions a l'FSFE</td>
</tr>
<tr>
<td>software patent</td>
<td>patent de programari</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>UN World Summit on Information Society (WSIS)</td>
<td>Cimera Mundial sobre la Societat de la Informació (CMSI)</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Freedom Task Force (FTF)</td>
<td>(igual)</td>
<td>l'FTF de l'FSFE</td>
</tr>
</table>
<h2>Plantilles per a altres documents</h2>
<h3>Peu per a notes de premsa</h3>
<pre>
Sobre la Free Software Foundation Europa
La Free Software Foundation Europa (FSFE) és una organització
no governamental sense ànim de lucre dedicada a tots els aspectes del Programari
Lliure a Europa. L'accès al programari determina qui pot participar
en la societat digital. Així, les llibertats d'ús, còpia, modificació i
redistribució de programari - tal com està descrit a la definició de Programari Lliure -
permeten la participació equitativa en l'era de la informació. Crear consciència
d'aquests assumptes, assegurar el Programari Lliure políticament i legalment, i
donar llibertat a la gent tot donant suport al desenvolupament del Programari lliure són
aspectes centrals de l'FSFE, que es va fundar el 2001 com l'organització
europea germana de la Free Software Foundation dels Estats Units.
https://fsfe.org/
</pre>
<h3>Peu dels butlletins de notícies (newsletters)</h3>
<pre>
Podeu trobar una llista de tots els butlletins de notícies a
https://fsfe.org/news/newsletter.ca.html
</pre>
<h3>Signatura en el correu de molts Fellows</h3>
<pre>
Uneix-te a la Fellowship i protegeix la teva Llibertat! (https://fsfe.org/)
</pre>
</body>
<translator>Rafael Carreras</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->