Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
fsfe-website/news/2016/news-20160823-01.nl.xhtml

98 lines
5.2 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2016-08-23">
<version>1</version>
<head>
<title>Mecklenburg-Vorpommern - Zittende regeringspartijen zijn blijkbaar
bang voor Vrije Software</title>
</head>
<body>
<h1>Mecklenburg-Vorpommern - Zittende regeringspartijen zijn blijkbaar bang voor
Vrije Software</h1>
<p>De Free Software Foundation Europe maakt vandaag als deel van
de "Coalitie Vrije Kennis <a href="/activities/elections/askyourcandidates/201608-germany-meck-pomm">
de verkiezingstoetsstenen voor de verkiezingen voor het parlement van Mecklenburg-Vorpommern
op 4 september 2016</a> bekend. De partijen konden stelling nemen ten aanzien van
de eis om publiek gefinancierde software als Vrije Software openbaar te maken en
ten aanzien van de bereidheid om Vrije Software versterkt in het onderwijs in te
zetten. De Groenen staan positief ten opzichte van Vrije Software en doen voorstellen
voor de omschakeling. De Linksen hebben de betekenis van „Vrije Software“ als
zodanig erkent, hoewel concrete voorstellen voor de omschakeling ontbreken. SPD
en CDU hebben daarentegen inhoudelijk veel in te halen.</p>
<p>CDU, Groenen, Linksen en SPD legden daarna hun stelling uit. Vooral de Groenen
vallen positief op omdat zij zich inzetten voor een herziening van de IT-strategie
van het bondsland Mecklenburg-Vorpommern en daarbij de inzet van Vrije Software
zouden willen versterken. Samen met de Linksen steunen zij de eis dat publiek
gefinancierde software ook aan het publiek als Vrije Software ter beschikking
zou moeten zijn gesteld. Daarentegen zijn de antwoorden van CDU en SPD, de
sterkste fracties in deze kabinetsperiode, teleurstellend. Beide schijnen zich
met het thema Vrije Software nog niet beziggehouden te hebben en reageren
dienovereenkomstig afschermend.</p>
<h2>Enkele resultaten uit de enquête</h2>
<p>De <strong>CDU</strong> heeft de in totaal vier vragen van <a href="http://buendnis-freie-bildung.de/">Bündnis Freie Bildung</a>
en van de FSFE in een enkel antwoord samengevat. Daarin is zij van mening dat het
aan het oordeel van de maker is of het werk aan het publiek ter beschikking wordt
gesteld. Daarmee overhandigt de CDU de controle over de software van het openbaar
bestuur aan IT-bedrijven en beperkt zij de handelingsvrijheid van de staat. De
CDU heeft niet de politieke wil voor het zetten van concrete stappen voor meer
digitale soevereiniteit en het aanmoedigen van vrije kennis.</p>
<p>Daarmee in tegenstelling willen de <strong>Groenen</strong> de IT-strategie
van het bondsland graag herzien om de inzet van Vrije Software te versterken.
Openbaar gefinancierde software zou dan als Vrije Software moeten worden
vrijgegeven. De inzet van Vrije Software in educatieve instellingen is ietwat
vaag geformuleerd: deze zou "bij gelijke geschiktheid" de voorrang moeten krijgen.
Zulke formuleringen worden in de praktijk helaas vaak misbruikt om Vrije Software
uit te sluiten. De Groenen zien tenslotte in het onderwijs aan leerkrachten een
verder aanknopingspunt om de inzet van Vrije Software te versterken.</p>
<p>De <strong>Linksen</strong> staan positief tegenover het idee van de uitdaging
en het gebruik van Vrije Software. „Diensten en goederen die door het publiek
worden gefinancierd" moeten, aldus de Linksen, "aan de burgers ter beschikking
worden gesteld". De Linksen doen echter geen concrete uitspraken en nemen het
standpunt in dat „de omschakeling [...] in het geval van een regeringsdeelname
dan in het kader van een coalitie-overeenkomst geregeld" wordt.</p>
<p>De <strong>SPD</strong> gaat in haar verkiezingsprogramma op geen enkele vraag
van Bündnis Freie Bildung in. Dat stelt de partij ook gelijk in het begin: "Ten
opzichte van de door u gevraagde stand van zaken neemt de SPD nog geen definitief
afgestemde stelling in". Toch beweren de sociaaldemocraten in hun antwoord dat
"de speciaal voor het bondsstaatbestuur geprogrammeerde software [...] niet voor
vrije licenties bedoeld" zijn. Bij scholen en educatieve instellingen wijst de
SPD op de zelfstandigheid van het bevoegd gezag en op de "grondbeginselen van
spaarzaamheid en rendabiliteit" en kan dus niet tot een besluit komen voor of tegen
Vrije Software. Het is duidelijk dat de SPD tot nu toe heeft verzuimd om zich
bezig te houden met de gevolgen van Vrije Software. </p>
<h2>Eindresultaat</h2>
<p>De Groenen staan positief tegenover Vrije Software en doen voorstellen voor
omschakeling. De Linksen hebben de betekenis van „Vrije Software“ als zodanig
erkent, hoewel concrete voorstellen voor omschakeling ontbreken. SPD en SDU
hebben daarentegen inhoudelijk iets in te halen.</p>
<blockquote>"Het is jammer dat juist de zittende regeringspartijen in Mecklenburg-Vorpommern
zich tot nu toe niet of zeer oppervlakkig met de economische en maatschappelijke
betekenis van Vrije Software bezig hebben gehouden. De FSFE is graag bereid om
als gesprekspartner dit te veranderen en zal zich ook in de toekomst inzetten
voor het informeren van politieke actoren", aldus Max Mehl, Duitslandcoördinator
van de FSFE.</blockquote>
</body>
<tags>
<tag key="ayc">verkiezingstoetsstenen</tag>
<tag key="de"/>
<tag key="elections">verkiezingen</tag>
<tag key="de">Duitsland</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>