fsfe-website/news/2015/news-20150616-01.sq.xhtml

81 lines
3.4 KiB
HTML
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2015-06-16">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE-ja mirëpret adoptimin e raportit mbi të drejtat e kopjimit në komitetin JURI në Parlamentin Europian</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE-ja mirëpret adoptimin e raportit mbi të drejtat e kopjimit në komitetin JURI në Parlamentin Europian</h1>
<p>Si një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të ligjeve
mbi të drejtat e kopjimit në BE, komiteti i Çështjeve Ligjore
i Parlamentit Europian pranoi të martën një raport mbi Direktiva
Rreth të Drejtave të Kopjimit nga eurodeputetja Julia Reda. </p>
<p>
Duke e pranuar raportim me 23 vota pro dhe 2 kundër, komiteti
i kërkon Komisionit Europian të shohë mundësinë e një numri
përditësimesh të rëndësishme të të drejtave të kopjimit, teksa
punon për një rishikim të Direktivave të BE-së mbi të Drejtat e Kopjimit.
</p>
<p><blockquote>
"Në një botë të ndërtuar mbi informacionin, ligjet mbi
të drejtat e kopjimit janë të rëndësishëm për tu dhënë
formë rrugëve sipas të cilave jetojmë dhe punojmë," thotë
Karsten Gerloff, presidenti i FSFE-së. "Shpresojmë që
eurodeputetët ti forcojnë më tej të drejtat e përdoruesve,
kur raporti të kalojë në votë plenare."</blockquote></p>
<p>
FSFE-ja,
<a href="/news/2015/news-20150605-02.html">ka dhënë
mendimet e veta</a> për eurodeputetët në komitetin Çështjeve Ligjore
përpara votimit, e sheh raportin e pranuar si pozitiv në përgjithësi.
Komiteti në përgjithësi e përkrahu idenë se përjashtimet nga dhe
kufizimet e të drejtave të kopjimit do të duhej të zbatoheshin
njësoj në Internet dhe jashtë tij. Eurodeputetët votuan në favor
të lejimit të autorëve që të mund ti kalojnë drejtpërsëdrejti
veprat e tyre në pronësi publike.
</p>
<p>
Komiteti JURI ka ndryshuar gjuhën, duke deklaruar se masat teknologjike
të tilla Administrimi Dixhital i Kufizimeve (DRM) nuk duhet ti pengojë
përdoruesit të përfitojnë nga përjashtime dhe kufizime të të drejtave
të kopjimit. Sidoqoftë, raporti i adoptuar lë jashtë masa konkrete të cilat
do të bënin të mundur që njerëzit të mund ti gëzoheshin faktikisht përdorimit
të plotë të veprave që kanë blerë.
</p>
<p>
Në anën negative, tekstit të adoptuar sot i mungojnë disa gjëra të rëndësishme.
Nuk përmban një deklaratë eksplicite se për hiperlidhjet nuk kërkohet
licencë të drejtash kopjimi, kështu që ky element bazë mbi të cilin ngrihet
Interneti mbetet i rrezikuar.
</p>
<p>
Propozimi i Reda-s për një "normë të hapur" e ngjashme me konceptin "fair use" në
ShBA është dobësuar ndjeshëm. Mënyra e të shprehurit e përdorur rreth shfrytëzimit
të teksteve dhe të të dhënave është fatkeqësisht e dykuptimtë. FSFE-së i vjen
gjithashtu keq për fshirjen e gjuhës që bënte një dallim të qartë mes pronësisë
materiale dhe "pronësisë intelektuale".
</p>
<p>
Eurodeputetët kanë ende mundësi të parashtrojnë shtesa për raportin. Parlamenti Europian
ka në plan të mbajë një seancë plenare për votimin e raportit më 9 korrik.
</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="drm">DRM</tag>
<tag key="policy">Policy</tag>
<tag key="european-parliament">Parlamenti Europian</tag>
<tag key="public-administration">Administrata Publike</tag>
</tags>
</html>