You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/about/transparency-commitment.sq....

80 lines
3.3 KiB
HTML

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Përkushtim Ndaj Transparencës</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/about/">Rreth</a></p>
<h1>Përkushtim Ndaj Transparencës</h1>
<figure class="right no-border">
<a href="https://www.transparency.de/Initiative-Transparente-Zivilg.1612.0.html">
<img
src="/graphics/logo-transparent-civil-society.png"
alt="Logo from Transparent Civil Society"/>
</a>
</figure>
<p id="introduction">Përmes nismës <a
href="https://www.transparency.de/Initiative-Transparente-Zivilg.1612.0.html">“shoqëri
civile transparente”</a>, Transparency International Germany ofron një udhërrëfyes
se si të formulohet një përkushtim ndaj transparencës. Kjo faqe trajton informacion të këtij
lloji në sajtin tonë.</p>
<ol>
<li><a href="/about/legal/imprint.html">Emër, vend, adresë, vit themelimi</a>.</li>
<li><a href="/about/legal/Constitution.en.pdf">Akti i plotë themeltar (PDF)</a>,
të dhëna mbi synimet konkrete dhe <a
href="/about/principles.html">si duam ti arrijmë ato</a>.</li>
<li>Data dhe hollësi të tjera prej vërtetimit të fundit nga autoritetet financiare
se jemi të përjashtuar nga taksat për shkak të statusit si organizëm jofitimprurës <a
href="/donate/germany.html">në Gjermani</a>. Statusin si ent kontributet për të cilin sjellin reduktim taksash e gëzojmë edhe në <a href="/donate/netherlands.html">Holandë</a>,
dhe <a
href="/donate/switzerland.html">Zvicër</a>.</li>
<li><a href="/about/team.html">Emër dhe funksion për drejtuesit
tanë</a>.</li>
<li>Raporte rreth veprimtarish të organizmit gjenden te <a href="/tags/tagged-annual-report.html">raportet</a>
tanë vjetorë. Veç tyre, lidhur me veprimtarinë tonë
raportojmë edhe në <a
href="/news/news.html">lajmet e përgjithshme</a>, <a
href="/news/newsletter.html">buletinet mujore</a>, the <a
href="/about/legal/legal.html">proces-verbalet nga asambletë
e përgjithshme</a>, si edhe në <a href="/contact/community.html">listat
tona të postimeve</a>.</li>
<li>Se sa nëpunës punësojmë dhe se sa punojnë ata, gjendet te <a
href="/about/team.html">faqja jonë mbi ekipin</a>.</li>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Të dhëna se si i shpenzojmë
paratë</a>.</li>
<li>Lidhje ligjore me organizma të tjerë: Kemi <a
href="/associates/associates.html">organizma shok</a> dhe
<a href="/about/fsfnetwork.html">organizma simotër
në botë, por nuk jemi të lidhur me ta nga pikëpamja ligjore</a>.</li>
<li>Emrat e njësive ligjore që kanë dhuruar më shumë se 10% të buxhetit
tonë vjetor i tregojmë te <a href="/donate/thankgnus.html">faqja mbi dhuruesit tanë</a>.
Persona që dhurojmë më shumë se 10% të buxhetit tonë vjetor shfaqen me emër
vetëm nëse pajtohen me këtë, përndryshe i tregojmë si “dhurim anonim nga persona
privatë”.</li>
</ol>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->