Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

323 lines
10 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Informacione për Përkthyesit - Listë Fjalësh</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Listë Fjalësh Për Përkthimet</h1>
 8. <h2>Terma Specialë Dhe Përkthimi i Tyre</h2>
 9. <p>
 10. Përpiqemi të përdorim përkthime fikse për termat vijues anglisht, për
 11. të siguruar njëtrajtësi brenda gjuhës:
 12. </p>
 13. <table class="wordlist">
 14. <tr>
 15. <th>Anglisht</th>
 16. <th>Shqip</th>
 17. <th>Shënim</th>
 18. </tr>
 19. <tr>
 20. <td>associate organisation</td>
 21. <td>organizëm bashkëpunues</td>
 22. <td>Për hollësi, shihni <a href="/associates/associates.html">faqen e organizmave bashkëpunues.</a></td>
 23. </tr>
 24. <tr>
 25. <td>chapter</td>
 26. <td>seksion</td>
 27. <td>(në kuptimin e një njësie ligjore të FSFE-së)</td>
 28. </tr>
 29. <tr>
 30. <td>compulsory licensing</td>
 31. <td>licencim i detyrueshëm</td>
 32. <td>&#160;</td>
 33. </tr>
 34. <tr>
 35. <td>contributor</td>
 36. <td>kontribues</td>
 37. <td>(në shkallë sponsorizuesi)</td>
 38. </tr>
 39. <tr>
 40. <td>coordinator</td>
 41. <td>bashkërendues</td>
 42. <td>(bashkërenduesi i një projekti ose i ekipit të FSFE-së për një vend)</td>
 43. </tr>
 44. <tr>
 45. <td>copyright</td>
 46. <td>të drejta kopjimi</td>
 47. <td>përkthyer shpesh edhe si "të drejta autori"</td>
 48. </tr>
 49. <tr>
 50. <td>deputy coordinator</td>
 51. <td>zv.bashkërendues</td>
 52. <td>(zëvendës i bashkërenduesit të një projekti ose i ekipit të FSFE-së për një vend)</td>
 53. </tr>
 54. <tr>
 55. <td>Digital Restrictions Management (DRM)</td>
 56. <td>Administrim Dixhital i Kufizimeve (DRM)</td>
 57. <td>&#160;</td>
 58. </tr>
 59. <tr>
 60. <td>Directorate-General (DG)</td>
 61. <td>Drejtori e Përgjithshme</td>
 62. <td>(<a
 63. href="http://en.wikipedia.org/wiki/Directorate-General">degët
 64. administrative</a> të Komisionit Europian)</td>
 65. </tr>
 66. <tr>
 67. <td>editor (your editor)</td>
 68. <td>redaktori (redaktori juaj)</td>
 69. <td>Term me të cilin redaktori/autori i buletinit nënkupton vetveten</td>
 70. </tr>
 71. <tr>
 72. <td>Edu-Team // Education Team</td>
 73. <td>Ekipi i Arsimit</td>
 74. <td>Software-i i Lirë në Arsim</td>
 75. </tr>
 76. <tr>
 77. <td>Executive Director</td>
 78. <td>Drejtori i Përgjithshëm</td>
 79. <td>Shihni <a href="/about/legal/constitution.html">dokumentin themeltar</a> për hollësi.</td>
 80. </tr>
 81. <tr>
 82. <td>European Commission</td>
 83. <td>Komisioni Europian</td>
 84. <td>&#160;</td>
 85. </tr>
 86. <tr>
 87. <td>European Council</td>
 88. <td>Këshilli i Europës</td>
 89. <td>&#160;</td>
 90. </tr>
 91. <tr>
 92. <td>European Court</td>
 93. <td>Gjykata Europiane</td>
 94. <td>&#160;</td>
 95. </tr>
 96. <tr>
 97. <td>European Patent Office</td>
 98. <td>Zyra Europiane e Patentave</td>
 99. <td>&#160;</td>
 100. </tr>
 101. <tr>
 102. <td>executive committee</td>
 103. <td>komitet ekzekutiv</td>
 104. <td>Për hollësi, shihni <a href="/about/legal/template-constitution.html">gjedhen për seksionet</a>.</td>
 105. </tr>
 106. <tr>
 107. <td>extended executive committee</td>
 108. <td>komitet i zgjeruar ekzekutiv</td>
 109. <td>Për hollësi, shihni <a href="/about/legal/template-constitution.html">gjedhen për seksionet</a>.</td>
 110. </tr>
 111. <tr>
 112. <td>fee</td>
 113. <td>pagesë</td>
 114. <td>E përdorur shpesh kur flitet për standarde ose patenta. Fjala përkthehet në mënyra të ndryshme, në varësi të kontekstit, në gjuhë të ndryshme.</td>
 115. </tr>
 116. <tr>
 117. <td>Fellow</td>
 118. <td>Anëtar Shok</td>
 119. <td>&#160;</td>
 120. </tr>
 121. <tr>
 122. <td>Fellowship</td>
 123. <td>Anëtarësi Shok</td>
 124. <td>&#160;</td>
 125. </tr>
 126. <tr>
 127. <td>Free Software</td>
 128. <td>Software i Lirë</td>
 129. <td>&#160;</td>
 130. </tr>
 131. <tr>
 132. <td>Free Software community</td>
 133. <td>Bashkësi e Software-it të Lirë</td>
 134. <td>&#160;</td>
 135. </tr>
 136. <tr>
 137. <td>Freedom Party</td>
 138. <td>Mbrëmje Lirie</td>
 139. <td>Mbrëmje për simpatizantë të Software-it të Lirë.</td>
 140. </tr>
 141. <tr>
 142. <td>FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe</td>
 143. <td>FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe</td>
 144. <td>"FSF Europe" nuk përdoret më. Në varësi nga konteksti, përdorim "FSFE" ose "Free Software Foundation Europe"</td>
 145. </tr>
 146. <tr>
 147. <td>General Assembly (GA)</td>
 148. <td>Asambleja e Përgjithshme</td>
 149. <td>Organi më i lartë në FSFE.</td>
 150. </tr>
 151. <tr>
 152. <td>GNU Project</td>
 153. <td>Projekti GNU</td>
 154. <td>&#160;</td>
 155. </tr>
 156. <tr>
 157. <td>hub</td>
 158. <td>qendra</td>
 159. <td>(në kuptimin e njësisë ligjore qendrore të FSFE-së, e kundërta e seksioneve)</td>
 160. </tr>
 161. <tr>
 162. <td>"intellectual property"</td>
 163. <td>"pronë intelektuale"</td>
 164. <td>vendoseni gjithnjë në thonjëza!</td>
 165. </tr>
 166. <tr>
 167. <td>Legal Affairs Committee / committee on legal affairs</td>
 168. <td>Komiteti i Çështjeve Ligjore / komiteti mbi çështjet ligjore</td>
 169. <td>&#160;</td>
 170. </tr>
 171. <tr>
 172. <td>mailing list</td>
 173. <td>listë postimesh</td>
 174. <td>&#160;</td>
 175. </tr>
 176. <tr>
 177. <td>non-profit</td>
 178. <td>jofitimprurës</td>
 179. <td>&#160;</td>
 180. </tr>
 181. <!-- <tr>-->
 182. <!-- <td>patron</td>-->
 183. <!-- <td>&#160;</td>-->
 184. <!-- <td>(sponsoring level)</td>-->
 185. <!-- </tr>-->
 186. <tr>
 187. <td>PDF reader</td>
 188. <td>lexues PDF-sh</td>
 189. <td>Software për të parë kartela pdf</td>
 190. </tr>
 191. <tr>
 192. <td>President of the FSFE</td>
 193. <td>Presidenti i FSFE-së</td>
 194. <td>&#160;</td>
 195. </tr>
 196. <tr>
 197. <td>sister organisation</td>
 198. <td>organizëm motër</td>
 199. <td>&#160;</td>
 200. </tr>
 201. <tr>
 202. <td>smart card</td>
 203. <td>kartë e mençur</td>
 204. <td>(karta e Anëtarësisë Shok) Ju lutemi, shmangni përdorimin e termit "crypto card", për arsye
 205. çështjesh shenjash tregtare!</td>
 206. </tr>
 207. <tr>
 208. <td>software patent</td>
 209. <td>patentë software-i</td>
 210. <td>&#160;</td>
 211. </tr>
 212. <tr>
 213. <td>supporter</td>
 214. <td>përkrahës</td>
 215. <td>person që regjistrohet si përkrahës i veprimtarive të FSFE-së
 216. (nuk hyjnë paratë në mes)</td>
 217. </tr>
 218. <!-- <tr>-->
 219. <!-- <td>sustaining contributor</td>-->
 220. <!-- <td>&#160;</td>-->
 221. <!-- <td>(sponsoring level)</td>-->
 222. <!-- </tr>-->
 223. <tr>
 224. <td>trademark</td>
 225. <td>shenjë tregtare</td>
 226. <td>&#160;</td>
 227. </tr>
 228. <tr>
 229. <td>UN World Summit on Information Society</td>
 230. <td>Samiti Botëror i OKB-së mbi Shoqërinë e Informacionit</td>
 231. <td>&#160;</td>
 232. </tr>
 233. <tr>
 234. <td>volunteer</td>
 235. <td>vullnetar</td>
 236. <td>(person që punon për FSFE-në në kohën e lirë)</td>
 237. </tr>
 238. </table>
 239. <h2>Tekste Standard</h2>
 240. <h3>Për Free Software Foundation Europe-ën</h3>
 241. <h4>Poshtëshënim Njoftimesh Për Shtypin</h4>
 242. <!-- please have a look at http://fsfe.org/about/mission for translations -->
 243. <pre>
 244. Mbi FSFE-në
 245. Free Software Foundation Europe është një organizëm jofitimprurës
 246. që fuqizon përdoruesit të kontrollojnë teknologjinë. Software-i
 247. prek thellësisht krejt aspektet e jetës sonë. Është e rëndësishme
 248. që kjo teknologji të na fuqizojë, jo të na kufizojë. Software-i
 249. i Lirë i jep kujtdo të drejtën të përdorë, kuptojë, përshtatë dhe
 250. ndajë software-in me të tjerët. Këto të drejta janë përkrahje për
 251. të tjera liri themelore, të tilla si ajo e fjalës, shtypit dhe
 252. privatësisë.
 253. Ndihmon individë dhe organizma të kuptojnë se si kontribuon Software-i
 254. i Lirë për liri, transparencë, dhe vetëvendosje. Ajo zgjeron liritë
 255. e përdoruesve duke hequr pengesa ndaj adoptimit të Software-it të Lirë.
 256. Nxit njerëzit të përdorin dhe zhvillojnë Software-in e Lirë, dhe ofron
 257. burime për t’i lejuar kujtdo të promovojë më tej Software-in e Lirë në
 258. Europë.
 259. http://fsfe.org/
 260. </pre>
 261. <h4>Poshtëshënim Buletinesh</h4>
 262. <pre>
 263. Te http://fsfe.org/news/newsletter.sq.html mund
 264. të gjeni një listë të krejt buletineve të FSFE-së
 265. </pre>
 266. <h4>Rresht Nënshkrimi Email-esh Për Shumë Nga Anëtarët Shok</h4>
 267. <pre>
 268. Bëhuni Anëtar Shok dhe mbroni Lirinë tuaj! (http://fellowship.fsfe.org/)
 269. </pre>
 270. <h3>Për Grupin e Punës Mbi Lirinë</h3>
 271. <h4>Poshtëshënim Njoftimesh Për Shtypin</h4>
 272. <pre>
 273. Rreth Grupit të Punës Mbi Lirinë
 274. Grupi i Punës Mbi Lirinë është një veprimtari e zhvilluar nga
 275. Free Software Foundation Europe për të ndihmuar njerëzit të
 276. kuptojnë licencimin e Software-it të Lirë dhe mundësitë që ai
 277. paraqet. Ofrojmë shërbime edukative, ndihmë me infrastrukturë
 278. për veprimtari më të mëdha dhe administrojmë çështjet ligjore
 279. të FSFE-së. Synimet tona janë ndarja me të tjerët e dijeve mbi
 280. aspektet ligjore të Software-it të Lirë, mbrojtja e interesave
 281. të projekteve të Software-it të Lirë, lidhja mes tyre e ekspertëve
 282. të kësaj fushe dhe ndihma për grupe të tjera që të arrijnë qëllime
 283. të ngjashme. Kemi besim në dialogun pozitiv, konstruktiv dhe
 284. përpiqemi gjatë gjithë kohës të përkrahim vazhdimësinë afatgjatë
 285. të Software-it të Lirë.
 286. </pre>
 287. </body>
 288. <timestamp>$Date: 2014-12-01 18:23:10 +0200 (Mon, 01 Dec 2014) $ $Author: mk $</timestamp>
 289. </html>
 290. <!--
 291. Local Variables: ***
 292. mode: xml ***
 293. End: ***
 294. -->