Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

29 lines
655 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Projekte - FSFE</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Projekte</h1>
 8. <localmenu id="1">Projekte aktive</localmenu>
 9. <p id="introduction">
 10. Kjo është një listë e projekteve të tanishme të FSFE-së. Ka gjithashtu një
 11. arkiv të <a href="/campaigns/inactive.html">Projekteve Jo Aktivë të Tanishëm</a>
 12. si dhe një për <a href="/campaigns/finished.html">Projektet e Përfunduara dhe Ato që Nuk Vazhdohen Më</a>.
 13. </p>
 14. <dynamic-content/>
 15. </body>
 16. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 17. </html>
 18. <!--
 19. Local Variables: ***
 20. mode: xml ***
 21. End: ***
 22. -->