Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

140 lines
5.7 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Puna Jonë - FSFE</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Puna Jonë</h1>
 8. <div id="introduction">
 9. <div class="image">
 10. <img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Yje"/>
 11. </div>
 12. <p>
 13. Si një organizëm jofitimprurës, joqeveritar, Free Software
 14. Foundation Europe punon që të krijojë një ide të përgjithshme
 15. dhe përkrahje të Software-eve të Lirë dhe Standardeve të Hapura
 16. Open Standards nga politika, biznesi, ligji dhe shoqëria në
 17. përgjithësi. Ju lutemi, lexoni më tej që të njiheni me punën
 18. dhe ecurinë tonë<a
 19. href="/campaigns/campaigns.html">fushata</a>.
 20. </p>
 21. </div>
 22. <ul id="priorities" class="overview">
 23. <li>
 24. <h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Ligjore</a></h3>
 25. <p>
 26. Në ekipin tonë të ligjeve, grumbullojmë dhe ndajmë me
 27. të tjerët njohuri rreth aspekteve ligjore dhe të licensimit
 28. të Software-eve të Lirë, mbrojmë interesat e projekteve
 29. të Software-it të Lirë, lidhim mes tyre ekspertë nga gjithë
 30. bota dhe ndihmojmë grupe të tjerë të arrijnë synime të ngjashme.
 31. Ofrojmë asistencë, <a href="/activities/ftf/education.html">trajnim</a>
 32. dhe <a href="/activities/ftf/documentation.html">dokumentim</a>,
 33. në partneritet me gpl-violations.org dhe anëtarë të Rrjetit Ligjor
 34. Europian (European Legal Network).
 35. </p>
 36. <ul>
 37. <li><a href="/activities/ftf/network.html">Rrjeti Ligjor Europian</a></li>
 38. </ul>
 39. </li>
 40. <li>
 41. <h3><a href="/about/team.html">Ndërgjegjësimi i Publikut</a></h3>
 42. <p>
 43. Informimi i publikut rreth Software-it të Lirë është pjesë e misionit
 44. bazë të FSFE-së. Mjaft vetë në organizëm janë ekspertë për tema
 45. të ndryshme të Software-it të lirë, dhe mund t'i kontaktoni lidhur
 46. me mbajtje bisedash autoritative, organizim praktikash, ose pjesëmarrje
 47. në diskutime.
 48. </p>
 49. </li>
 50. <li>
 51. <h3><a href="/activities/os/os.html">Standarde të Hapura</a></h3>
 52. <p>
 53. <a href="/activities/os/def.html">Standardet e Hapura</a> u lejojnë
 54. njerëzve të ndajnë mes tyre lirisht dhe me besnikëri të përsosur
 55. çfarëdo lloj të dhënash. Ato parandalojnë kyçjet dhe të tjera
 56. pengesa artificiale ndaj ndërveprueshmërisë, dhe promovuojnë
 57. mundësi zgjedhjeje me shitësish dhe zgjidhjesh teknologjike.
 58. <a href="/activities/os/os.en.html">Puna me Standardet e Hapura</a>
 59. nga ana e FSFE-së ka si synim bërjen të mundur që njerëzit
 60. ta kenë të lehtë të migrojnë drejt Software-eve të Lirë ose ndërmjet
 61. zgjidhjesh me bazë Software-e të Lirë.
 62. </p>
 63. </li>
 64. <li>
 65. <h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.html">Patenta software-esh në Europë</a></h3>
 66. <p>
 67. Patentat e software-eve janë një kërcënim për shoqërinë dhe
 68. ekonominë. Ato kufizojnë novacionin, dëmtojnë bizneset dhe
 69. vënë në rrezik të madh krijimtarinë në bashkëpunim. FSFE-ja
 70. lufton që ta mbajë Europën pa patenta software-esh, dhe punon
 71. në nivel OKB-je që të hiqen patentat mbi softwaree-e anembanë botës.
 72. </p>
 73. </li>
 74. </ul>
 75. <ul class="overview">
 76. <li>
 77. <h3><a href="/activities/policy/eu/eu.html">Bashkimi Europian</a></h3>
 78. <p>
 79. FSFE-ja punon me <a href="/activities/policy/eu/eu.html">Komisionin
 80. Europian dhe Parlamentin Europian</a> për krijimin në Europë të
 81. një mjedisi pozitiv për Software-et e Lirë dhe Standardet e Hapura.
 82. Ne luftojmë kundër monopoleve dhe pro <a href="/campaigns/swpat/novell-cptn.html">konkurrencës</a>
 83. në tregun e software-it duke marrë pjesë në çështje <a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">antitrust</a>
 84. si palë e tretë e interesuar. Ne informojmë politikëbërësit mbi mundësitë që
 85. ofron Software-i i Lirë, dhe bëjmë presion për ndërveprueshmëri.
 86. </p>
 87. <ul>
 88. <li><a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">Microsoft kundër qytetarëve të Bashkimit Europian</a></li>
 89. </ul>
 90. </li>
 91. <li>
 92. <h3><a href="/activities/education/education.html">Edukim</a></h3>
 93. <p>
 94. FSFE-ja promovuon aktivisht përdorimin e Software-eve të Lirë në shkolla dhe
 95. universitete. Software-i i Lirë është më lart nga ana pedagogjike, fryma
 96. themelore e tij e mbrujtur me lirinë dhe bashkëpunimin është e njëjta frymë
 97. për arsimin në një mjedis demokratik.
 98. </p>
 99. </li>
 100. <li>
 101. <h3><a href="/activities/un/un.html">Kombet e Bashkuara</a></h3>
 102. <p>
 103. FSFE-ja ka qenë aktive në nivelin e OKB-së që prej 2002-shit,
 104. duke ndihmuar të krijohet një shoqëri globale informacioni e lirë dhe e barabartë.
 105. Tani jemi aktivë në fushat vijuese:
 106. </p>
 107. <ul>
 108. <li><a href="/activities/wipo/wipo.html">Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale</a></li>
 109. <li><a href="/activities/policy/igf/igf.html">Forumi për Qeverisjen e Internetit</a></li>
 110. </ul>
 111. </li>
 112. </ul>
 113. <p style="clear: both;">
 114. Free Software Foundation Europe ka punuar për mjaft çështje dhe
 115. fushata të tjera. Për hollësi rreth atyre që kemi arritur, shihni
 116. ndarjen <a href="/campaigns/finished.html">Projekte të Mbaruara Dhe të Pavazhduara</a>.
 117. </p>
 118. </body>
 119. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 120. </html>
 121. <!--
 122. Local Variables: ***
 123. mode: xml ***
 124. End: ***
 125. -->