Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

17 lines
399 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <fundraising>
 3. <call1>
 4. FSFE-së i Duhet Ndihma Juaj!
 5. </call1>
 6. <call2>
 7. <a href="/about/overview2010.html">Puna jonë gjatë 2010</a>
 8. </call2>
 9. <call3>
 10. <a href="/donate">Dhuroni për FSFE-në</a>
 11. </call3>
 12. <call4>
 13. Ia vlen të luftohet për lirinë dixhitale. Ju lutemi, përkrahni punën tonë - dhuroni sot
 14. </call4>
 15. </fundraising>