Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

134 lines
5.6KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Puna Jonë - FSFE</title>
 5. </head>
 6. <body class="subsite">
 7. <h1 class="heading">Puna Jonë</h1>
 8. <div id="introduction">
 9. <p>
 10. Si një organizëm jofitimprurës, joqeveritar, Free Software
 11. Foundation Europe punon që të krijojë një ide të përgjithshme
 12. dhe të ketë përkrahje për Software-in e Lirë dhe Standardet e Hapura
 13. Open Standards nga ana e politikës, biznesit, ligjit dhe shoqërisë në
 14. përgjithësi. Ju lutemi, lexoni më tej që të njiheni me punën
 15. dhe ecurinë tonë<a
 16. href="/campaigns/campaigns.html">fushata</a>.
 17. </p>
 18. </div>
 19. <ul id="priorities" class="subheadings">
 20. <li>
 21. <h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Ligjore</a></h3>
 22. <p>
 23. Në ekipin tonë ligjor, grumbullojmë dhe ndajmë me
 24. të tjerët njohuri mbi aspekte ligjore dhe të licencimit
 25. të Software-it të Lirë, mbrojmë interesat e projekteve
 26. të Software-it të Lirë, lidhim me njëri-tjetrin ekspertë nga e gjithë
 27. bota dhe ndihmojmë grupe të tjerë të arrijnë synime të ngjashme.
 28. Ofrojmë asistencë, <a href="/activities/ftf/education.html">trajnim</a>
 29. dhe <a href="/activities/ftf/documentation.html">dokumentim</a>,
 30. në partneritet me gpl-violations.org dhe anëtarë të Rrjetit Ligjor
 31. Europian (European Legal Network).
 32. </p>
 33. <ul>
 34. <li><a href="/activities/ftf/network.html">Rrjeti Ligjor Europian</a></li>
 35. </ul>
 36. </li>
 37. <li>
 38. <h3><a href="/about/team.html">Ndërgjegjësimi i Publikut</a></h3>
 39. <p>
 40. Informimi i publikut rreth Software-it të Lirë është pjesë e misionit
 41. bazë të FSFE-së. Ajo ka mjaft ekspertë për tema
 42. të ndryshme të Software-it të lirë, dhe mund t’i kontaktoni lidhur
 43. me mbajtje bisedash autoritative, organizim praktikash, ose pjesëmarrje
 44. në diskutime.
 45. </p>
 46. </li>
 47. <li>
 48. <h3><a href="/activities/os/os.html">Standarde të Hapura</a></h3>
 49. <p>
 50. <a href="/activities/os/def.html">Standardet e Hapura</a> u lejojnë
 51. njerëzve të ndajnë mes tyre lirisht dhe me besnikëri të përsosur
 52. çfarëdo lloj të dhënash. Ato parandalojnë kyçjet dhe të tjera
 53. pengesa artificiale ndaj ndërveprueshmërisë, dhe nxisin
 54. mundësi zgjedhjeje me shitësish dhe zgjidhjesh teknologjike.
 55. <a href="/activities/os/os.en.html">Puna me Standardet e Hapura</a>
 56. nga ana e FSFE-së ka si synim bërjen të mundur që njerëzit
 57. ta kenë të lehtë të migrojnë drejt Software-it të Lirë ose ndërmjet
 58. zgjidhjesh me bazë Software të Lirë.
 59. </p>
 60. </li>
 61. <li>
 62. <h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.html">Patenta software-i në Europë</a></h3>
 63. <p>
 64. Patentat e software-it janë një kërcënim për shoqërinë dhe
 65. ekonominë. Ato kufizojnë novacionin, dëmtojnë bizneset dhe
 66. vënë në rrezik të madh krijimtarinë në bashkëpunim. FSFE-ja
 67. lufton që ta mbajë Europën pa patenta software-i, dhe punon
 68. në nivel OKB-je që të hiqen patentat mbi softwaree-e anembanë botës.
 69. </p>
 70. </li>
 71. <li>
 72. <h3><a href="/activities/policy/eu/eu.html">Bashkimi Europian</a></h3>
 73. <p>
 74. FSFE-ja punon me <a href="/activities/policy/eu/eu.html">Komisionin
 75. Europian dhe Parlamentin Europian</a> për krijimin në Europë të
 76. një mjedisi pozitiv për Software-in e Lirë dhe Standardet e Hapura.
 77. Ne luftojmë kundër monopoleve dhe jemi pro <a href="/campaigns/swpat/novell-cptn.html">konkurrencës</a>
 78. në tregun e software-it duke marrë pjesë në çështje <a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">antitrust</a>
 79. si palë e tretë e interesuar. Ne informojmë hartuesit e politikave mbi mundësitë që
 80. ofron Software-i i Lirë, dhe bëjmë presion për ndërveprueshmëri.
 81. </p>
 82. <ul>
 83. <li><a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">Microsoft kundër qytetarëve të Bashkimit Europian</a></li>
 84. </ul>
 85. </li>
 86. <li>
 87. <h3><a href="/activities/education/education.html">Edukim</a></h3>
 88. <p>
 89. FSFE-ja nxit aktivisht përdorimin e Software-it të Lirë në shkolla dhe
 90. universitete. Software-i i Lirë është më lart nga ana pedagogjike, fryma
 91. themelore e tij e mbrujtur me lirinë dhe bashkëpunimin është e njëjta frymë
 92. për arsimin në një mjedis demokratik.
 93. </p>
 94. </li>
 95. <li>
 96. <h3><a href="/activities/un/un.html">Kombet e Bashkuara</a></h3>
 97. <p>
 98. FSFE-ja ka qenë aktive në nivelin e OKB-së që prej 2002-shit,
 99. duke ndihmuar të krijohet një shoqëri globale informacioni e lirë dhe e barabartë.
 100. Tani jemi aktivë në fushat vijuese:
 101. </p>
 102. <ul>
 103. <li><a href="/activities/wipo/wipo.html">Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale</a></li>
 104. <li><a href="/activities/policy/igf/igf.html">Forumi për Qeverisjen e Internetit</a></li>
 105. </ul>
 106. </li>
 107. </ul>
 108. <p style="clear: both;">
 109. Free Software Foundation Europe ka punuar për mjaft çështje dhe
 110. fushata të tjera. Për hollësi mbi çka kemi arritur, shihni
 111. ndarjen <a href="/campaigns/finished.html">Projekte të Mbaruara Dhe të Pavazhduara</a>.
 112. </p>
 113. </body>
 114. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 115. </html>
 116. <!--
 117. Local Variables: ***
 118. mode: xml ***
 119. End: ***
 120. -->