Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

ps.nl.xhtml 40KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <meta name="author-name-1" content="Georg Greve" />
 5. <meta name="author-link-1" content="/about/greve'/greve.html" />
 6. <meta name="publication-date" content="2008-12-02" />
 7. <meta name="pdf-link" content="/projects/os/ps.en.pdf" />
 8. <title>
 9. FSFE - Een evenwichtsonderzoek - Standaardisatie en patenten
 10. </title>
 11. </head>
 12. <body>
 13. <h1>Een evenwichtsonderzoek:<br />Standardisatie en patenten</h1>
 14. <p class="indent"><em>
 15. Deze studie analyseert de wisselwerking tussen patenten en
 16. standaarden. Op het einde van de tekst vindt u enkele concrete
 17. oplossingen voor de prangende problemen. Ik ben er van uitgegaan
 18. dat de tekst ook bestemd is voor personen zonder
 19. voorkennis. Personen die met deze materie vertrouwd zijn kunnen
 20. zonder problemen het gedeelte met achtergrondinformatie overslaan.
 21. </em></p>
 22. <h2>Inleiding</h2>
 23. <p>
 24. Over softwarepatenten zijn al heel controversiële debatten
 25. gevoerd. De scheidingslijn lag meestal tussen enerzijds de grote
 26. bedrijven met hun enorme patentportfolio's en betrokken in
 27. cross-licensing overeenkomsten en anderzijds diegenen die het
 28. zonder deze zaken moeten stellen, ondernemers, kleine en
 29. middelgrote bedrijven en de gebruikers van de software, gaande
 30. van studenten die GNU/Linux gebruiken tot institutionele
 31. gebruikers in overheden.
 32. </p>
 33. <p>
 34. Dit debat is wat afgekoeld na de verwerping van de
 35. softwarepatentenrichtlijn in 2005. Maar andere discussies vulden
 36. vlug de leemte. Bijvoorbeeld de discussies over standaardisatie.
 37. Open Standaarden was al jaren een graag gebruikte term maar
 38. er werd nooit tevoren zo intensief over gediscussieerd.
 39. </p>
 40. <p>
 41. Op woensdag 19 november 2008 kwamen beide debatten samen in
 42. Brussel tijdens de workshop
 43. "<a href="http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemshortdetail.cfm?item_id=3371">IPR
 44. in ICT standardisation</a>". De titel "Patents in ICT
 45. standardisation" zou een betere weerspiegeling van het debat
 46. geweest zijn. De discussies gingen bijna exclusief over de
 47. wisselwerking tussen patenten en ICT-standaardisatie.
 48. </p>
 49. <p>
 50. Patenten en standaarden hebben fundamenteel tegengestelde
 51. belangen, heel veel mensen eisen dan ook een evenwicht tussen
 52. patenten en standaarden. In dit artikel geef ik mijn visie op de
 53. workshop en leg ik uit waarom standaarden voorrang moeten
 54. krijgen op patenten, tenminste in het domein van software.
 55. </p>
 56. <h2>Achtergrondinformatie: Patenten &amp; Standaarden 101</h2>
 57. <p>
 58. Het patentsysteem is geen moderne uitvinding. Het vindt zijn
 59. oorsprong in de koninklijke "litterae patentes" die aan bepaalde
 60. personen exclusieve rechten toekenden. Democratische overheden
 61. namen stilaan de rol van de monarchen over en ook de wetgeving
 62. rond patenten evolueerde. Maar de fundamentele eigenschappen van
 63. patenten zijn nooit veranderd.
 64. </p>
 65. <p>
 66. Eenvoudig gesteld: een patent is een monopolie dat voor een
 67. beperkte tijd wordt toegekend door een overheid in naam van haar
 68. burgers.
 69. </p>
 70. <p>
 71. De term monopolie heeft een negatieve bijklank en
 72. terecht. Monopolies zijn een rem op de innovatie en doen de
 73. prijzen stijgen door een gebrek aan concurrentie. Tengevolge
 74. hiervan worden monopolies meestal bekeken als iets schadelijks
 75. voor de economie en de samenleving. Het is niet illegaal om een
 76. monopolie te hebben, maar de samenleving heeft er alle baat bij
 77. om het machtsmisbruik dat in elk monopolie schuilt in te
 78. perken. Meestal probeert men dit te bereiken door middel van een
 79. antitrustwetgeving.
 80. </p>
 81. <p>
 82. Samen met het monopolierecht brengen patenten natuurlijk ook
 83. alle neveneffecten van een monopolie. Een regering kent ze toe
 84. omdat men vreest dat men geen nieuwe ontdekkingen meer zal
 85. publiceren als ze niet beschermd worden door een patent, iets
 86. wat men nog erger vindt dan het toekennen van een
 87. patentmonopolie.
 88. </p>
 89. <p>
 90. De oorspronkelijke patentovereenkomsten waren gebaseerd op een
 91. systeem van onthulling. Anderen konden zo iets bijleren en verder
 92. bouwen op nieuwe ideeën. Het gebrek aan betekenisvolle
 93. onthullingen of andere stimulansen voor publieke kennis zorgen
 94. ervoor dat patenten vandaag worden toegekend zonder dat ze
 95. positieve impulsen geven aan de samenleving.
 96. </p>
 97. <p>
 98. Net zoals patenten zijn standaarden nauw gerelateerd aan
 99. onthulling. Het woord standaard blijkt zijn oorsprong te vinden
 100. in de heraldiek. Het verwees er naar een symbool dat gebruikt
 101. werd om een verzamelpunt in een veldslag aan te duiden.
 102. </p>
 103. <p>
 104. Ook in zijn moderne betekenis behoudt het woord de betekenis van
 105. publiek zichtbaar referentiepunt, weliswaar gebruikt in een heel
 106. andere context. In
 107. de <a href="http://www.merriam-webster.com/dictionary/standard">
 108. Merriam-Webster On-line dictionary</a> vindt u onder andere de
 109. volgende verklaringen voor standaard: "iets dat wordt vastgelegd
 110. door een autoriteit, op maat gemaakt of in algemene consensus
 111. als model of voorbeeld." en "een structuur die kan dienen als
 112. basis of als ondersteuning".
 113. </p>
 114. <p>
 115. Voor de informatie- en communicatietechnologieën is het begrip
 116. standaard een combinatie van deze twee omschrijvingen. Volgens
 117. het <a href="http://www.bsi-global.com/en/Standards-and-Publications/About-standards/What-is-a-standard/">British
 118. Standards Institution</a> (BSI), is een standaard "<em>een
 119. overeengekomen, herhaalbare methode om dingen te doen. Het is
 120. een gepubliceerd document met technische bepalingen en andere
 121. duidelijke criteria, zo ontwikkeld dat het consistent als regel,
 122. richtlijn of definitie gebruikt kan worden. [...] Elke standaard
 123. is een collectief werk. Commissies van producenten, gebruikers,
 124. onderzoekscentra, departementen van de overheid en consumenten
 125. trachten een standaard te ontwikkelen die tegemoetkomt aan de
 126. noden van de samenleving en de technologie. [...]</em>"
 127. </p>
 128. <p>
 129. De bedoeling van dit alles is het creëren van een basisplatform,
 130. waar interoperabiliteit en concurrentie vanzelfsprekend aanwezig
 131. zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de ICT-wereld met zijn
 132. sterke netwerkeffecten. Als alle spelers in de ICT-markt zich
 133. aan dezelfde standaarden houden en enige moeite doen om de
 134. interoperabiliteit te garanderen, dan kunnen alle klanten vrij
 135. kiezen tussen de verschillende producten en diensten. Men zou
 136. dan ook zonder enig probleem informatie met anderen kunnen
 137. delen.
 138. </p>
 139. <p>
 140. Het ontbreken of het mislukken van standaardisatie leidt ten
 141. gevolge van de netwerkeffecten daarentegen bijna altijd tot
 142. monopolisering. Gebruikers die voor een bepaald product of een
 143. bepaalde dienst kiezen, kunnen alleen maar samenwerken met
 144. personen die van hetzelfde product of dezelfde dienst gebruik
 145. maken. Na verloop van tijd zal één bepaalde oplossing zo'n
 146. numeriek overwicht hebben dat de anderen nog slechts één keuze
 147. rest: mee aansluiten bij de meerderheid of niet langer kunnen
 148. communiceren met de grote meerderheid. Zo'n zaken worden
 149. bijvoorbeeld bewerkstelligd door bepaalde software te bundelen
 150. met reeds dominante hardwareplatformen.
 151. </p>
 152. <p>
 153. Standaarden zijn in hoofdzaak instrumenten die concurrentie
 154. mogelijk moeten maken ten voordele van de gemeenschap. Het doel
 155. van standaardisatie is intrinsiek anti-monopolistisch.
 156. </p>
 157. <p>
 158. Standaarden zijn ook pro-innovatief. Aangezien elke afwijking
 159. van een standaard niet langer compatibel is, lijken
 160. standaardisatie en innovatie elkaar tegen te werken. In zekere
 161. zin is dit natuurlijk zo. Maar als de veranderingen gebeuren in
 162. onderling overleg tussen de verschillende implementaties, zal er
 163. steeds voor alle gebruikers een geüpdatete versie beschikbaar
 164. zijn. Ten tweede kan men ook innoveren bovenop de standaard, men
 165. gebruikt de bestaande standaard als basis voor innovatie in
 166. plaats van de standaard zelf te innoveren.
 167. </p>
 168. <p>
 169. Door het globale, op consensus gebaseerde karakter van de eerste
 170. oplossing, is het een relatief trage methode. Een ander probleem
 171. hiervan is de relatief hoge drempel om toegang te krijgen tot
 172. het standaardisatieproces. Dit heeft als gevolg dat grote
 173. ondernemingen oververtegenwoordigd zijn in deze commissies ten
 174. nadele van de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's).
 175. </p>
 176. <p>
 177. De tweede methode is voor iedereen toegankelijk, private
 178. personen, KMO's en grote softwarefirma's. De enige beperkingen
 179. zijn de snelheid en de mogelijkheden van het team dat werk maakt
 180. van de innovatie. Als slechts één speler de innovatie
 181. implementeert, krijgt deze tijdelijk een monopoliepositie. Maar
 182. eens volgroeid wordt zo'n innovatie vaak geformaliseerd in een
 183. nieuwe versie van de standaard, die dan vaak weer een basis
 184. vormt voor nieuwe ontwikkelingen.
 185. </p>
 186. <p>
 187. Terwijl de eerste methode slechts geschikt lijkt voor trage,
 188. kleine verbeteringen aan de standaard, geeft de tweede methode
 189. aan een grote economische meerderheid volwaardige kansen om
 190. vernieuwende ideeën te implementeren. Deze methode dient dus
 191. beschermd te worden in het algemeen belang van de samenleving.
 192. </p>
 193. <h2>Conflict: Fundamenteel tegengestelde instrumenten</h2>
 194. <p>
 195. De fundamenteel verschillende doelen van patenten en standaarden
 196. waren vaak een thema tijdens het debat. Dhr. Karsten Meinhold,
 197. voorzitter van de ETSI IPR Special
 198. Committee <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&amp;doc_id=3635&amp;userservice_id=1&amp;request.id=0">vatte
 199. het als volgt samen</a>: "<em>IPR's (intellectuele eigendomsrechten)
 200. en standaarden dienen verschillende doelen: IPR's zijn bedoeld
 201. voor privaat exclusief gebruik, standaarden werden ontwikkeld
 202. voor openbaar, collectief gebruik.</em>".
 203. </p>
 204. <p>
 205. Zowel patenten als standaarden vinden hun bestaansrecht in het
 206. openbaar nut dat ze creëren. Maar toch, als je voor het ene
 207. kiest ontneem je de functie van het andere. Standaarden zijn een
 208. dam tegen monopolies, patenten creëren monopolies. Tomoko
 209. Miyamoto, senior raadgever voor de afdeling Patentwetgeving van
 210. de World Intellectual Property Organization (WIPO) zei er
 211. in <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&amp;doc_id=3633&amp;userservice_id=1&amp;request.id=0">haar
 212. presentatie</a> hetvolgende over: "Patent Thickets (een bewust
 213. onduidelijk gehouden kluwen van patenten) en Patent hold-ups
 214. (het gebruiken van voorheen niet bekendgemaakte patenten tegen
 215. de personen die een implementatie maken van een standaard, nadat
 216. de standaard werd goedgekeurd) kunnen het gevolg zijn van
 217. bepaalde vormen van het legitiem, exclusieve exploitatierecht
 218. dat men krijgt door patenten".
 219. </p>
 220. <p>
 221. Met andere woorden: Het toekennen van exclusieve rechten is een
 222. doel van het patentsysteem, het rechtmatig uitoefenen van deze
 223. rechten heeft als gevolg dat systemen zoals Patent Thickets en
 224. Patent Hold-ups ontstaan. Het gebruik van patenten in
 225. standaarden toestaan is dus een bewuste maatregel om bepaalde
 226. partijen de kans te geven een monopolie over een standaard te
 227. verwerven en het recht op implementaties van de standaard door
 228. derden af te blokken
 229. </p>
 230. <h2>Ex-Ante Disclosure</h2>
 231. <p>
 232. Betrokkenen bij standaardisatieprojecten hebben de afgelopen
 233. jaren al verschillende pogingen ondernomen om deze praktijken te
 234. temperen. Een van deze mechanismen wordt "Ex-Ante Disclosure"
 235. genoemd. Dit principe zorgt ervoor dat de partijen die onderhandelen
 236. over een standaard al tijdens de onderhandelingen eventuele
 237. licentievoorwaarden bekend maken. Als deze voorwaarden niet
 238. aanvaardbaar zijn voor de andere partijen aan tafel, wordt de
 239. technologie die onder die licentievoorwaarden valt niet opgenomen
 240. in de standaard.
 241. </p>
 242. <p>
 243. Wat aanvaardbare voorwaarden juist zijn, is natuurlijk heel
 244. subjectief. Voor grote bedrijven met grote patentportfolio's en
 245. bestaande cross-licensing overeenkomsten met de eigenaar van het
 246. relevante patent is een patent meer of minder in de overeenkomst
 247. een verwaarloosbaar probleem. Voor een KMO, met in het beste
 248. geval een kleine patentportfolio, ligt de situatie natuurlijk
 249. helemaal anders, vanuit hun perspectief zijn het vaak
 250. buitensporige voorwaarden.
 251. </p>
 252. <p>
 253. Aangezien KMO's sterk ondervertegenwoordigd zijn in de
 254. standaardisatieprocedures zal het "Ex-Ante Disclosure" systeem
 255. vooral bevredigende resultaten geven voor de grote bedrijven met
 256. grote patentportfolio's die concurreren in dezelfde markt. De
 257. economische meerderheid heeft in het algemeen weinig inspraak in
 258. de aanvaardbaarheid van de voorwaarden.
 259. </p>
 260. <p>
 261. Een ander probleem is de afdwingbaarheid van het ex-ante
 262. disclosure systeem. Suzanne Michel, Assistant Director Office of
 263. Policy and Coordination van de V.S. Federal Trade Commission
 264. (FTC), gaf het volgende voorbeeld
 265. in <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&amp;doc_id=3631&amp;userservice_id=1&amp;request.id=0">haar
 266. presentatie</a>. De FTC ontdekte
 267. dat <a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rambus&amp;oldid=251605519">Rambus
 268. Incorporated</a> lid geworden was van
 269. de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/JEDEC">Joint Electron
 270. Device Engineering Council (JEDEC)</a> en had deelgenomen aan de
 271. standaardisatievergaderingen om haar gepatenteerde toepassingen
 272. zo aan te passen dat ze betrekking zouden hebben op
 273. technologieën waarover gediscussieerd werd voor integratie in
 274. toekomstige standaarden. Volgens de FTC was dit puur bedrog, een
 275. schending van het JEDEC's "disclosure" beleid en verkreeg Rambus
 276. op een illegale manier een monopolie.
 277. </p>
 278. <p>
 279. Het <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Court_of_Appeals_for_the_District_of_Columbia_Circuit">D.C. Circuit
 280. Court</a> ging niet akkoord met de conclusies van de FTC in haar
 281. beslissing van april 2008. Volgens Mvr. Michel oordeelde de
 282. rechter dat het proberen te vermijden van zogenaamde
 283. "<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Reasonable_and_Non_Discriminatory_Licensing">Redelijke
 284. en niet discriminerende</a>" (RAND) licenties geen misdrijf
 285. is. De rechtbank achtte het ook helemaal niet bewezen de JEDEC
 286. die technologieën vermeden zou hebben als ze geweten hadden dat
 287. Rambus van plan was haar volledige juridische rechten voor die
 288. patenten te gebruiken. Ook tegenover het niet-afdwingbaar maken
 289. van patenten door middel van een vaag "disclosure" beleid sprak
 290. de rechtbank zich negatief uit.
 291. </p>
 292. <p>
 293. Zowel patenten als standaarden halen hun bestaansrecht uit de
 294. publieke voordelen die ze creëren. De patenten die Rambus
 295. verkreeg voor de standaarden die klaar waren om gepubliceerd te
 296. worden, hebben geen enkele nieuwe technologie beschreven. Ook
 297. het monopolierecht dat Rambus verkreeg staat haaks op het
 298. publiek belang. Als men een volledige analyse zou maken van deze
 299. situatie, zal het publiek belang meer dan waarschijnlijk niet
 300. als winnaar uit de bus komen.
 301. </p>
 302. <p>
 303. Blijkbaar was de analyse van de FTC correct, maar ook de
 304. rechtbank had gelijk, aangezien het instellen van in de tijd
 305. beperkte monopolies het eigenlijke doel is van de
 306. patentwetgeving. Het is niet de taak van rechtbanken om wetten
 307. ongedaan te maken. En de meeste wetgevers hebben blijkbaar nog
 308. niet stil gestaan bij het conflict tussen patenten en
 309. standaarden ten aanzien van het openbaar belang.
 310. </p>
 311. <p>
 312. JEDEC heeft ondertussen haar beleid aangepast wat
 313. soortgelijke praktijken in de toekomst zou moeten vermijden. Als
 314. we zien welk belang patentwetgeving van de meeste rechtbanken krijgt
 315. tegenover standaardisatie zullen alleen toekomstige rechtszaken
 316. kunnen aantonen of deze zaak nu een oplossing kreeg die wel
 317. standhoudt bij formeel een juridisch onderzoek.
 318. </p>
 319. <h2>(F)RAND</h2>
 320. <p>
 321. Het voorgaande geldt voor standaardisatieorganisaties die een
 322. ex-ante disclosure beleid hebben, wat voor de meeste
 323. organisaties echter niet het geval is. Zij rekenen op een
 324. vrijwillige bekendmaking de garantie dat patenthouders die bij
 325. het proces betrokken zijn zullen akkoord gaan met zogenaamde
 326. RAND of FRAND
 327. ("<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fair,_Reasonable_and_Non_Discriminatory_Licensing">Eerlijke,
 328. redelijke, niet discriminerende</a>") voorwaarden.
 329. </p>
 330. <p>
 331. Een veel gehoorde kritiek op de (F)RAND voorwaarden zijn het
 332. gebrek aan een goede definitie van wat eerlijk is voor
 333. wie. Tijdens het Internet Governance Forum in Athene (2006)
 334. heeft Susy Struble van Sun Microsystems er
 335. reeds <a href="http://www.youtube.com/watch?v=CNUdqEqjbOQ">op
 336. gewezen</a> dat wat redelijk is voor een bepaalde partij,
 337. misschien helemaal niet redelijk is voor een andere partij.
 338. </p>
 339. <p>
 340. Er durft nogal wat variatie zitten op de manier waarop rechten
 341. ontleend aan een licentie worden uitgeoefend. Dit hangt van
 342. verschillende factoren af. De belangen van het bedrijf in de
 343. respectievelijke markt en de gretigheid waarmee het bedrijf de
 344. inkomsten uit haar patenten najaagt zijn twee voorbeelden.
 345. </p>
 346. <p>
 347. Daar komt nog bij dat patenten gekocht of verkregen kunnen worden
 348. door herstructureringen of overnames. Een nieuwe patenthouder,
 349. die niet deel nam aan het standaardisatieproces en zich nooit
 350. eerder toelegde op RAND voorwaarden, kan heel andere zaken
 351. redelijk vinden.
 352. </p>
 353. <p>
 354. RAND-voorwaarden zijn meestal een vage belofte om licenties op
 355. eenvoudig verzoek te verstrekken. Zo'n belofte is niet
 356. eeuwigdurend en geeft geen verplichtingen aan een eventuele
 357. nieuwe patenthouder. Een nieuwe eigenaar kan vrij kiezen op
 358. welke manier hij zijn rechten gebruikt. Dus ook patent hold-ups
 359. op alle bestaande implementaties van de standaard zijn mogelijk.
 360. </p>
 361. <p>
 362. En zoals Mvr. Miyamoto van WIPO reeds verklaarde zijn patent
 363. hold-ups een gerechtvaardigd en voorzien gebruik van het
 364. patentsysteem. Het is duidelijk dat ook een systeem met
 365. RAND-voorwaarden een grote onzekerheidsfactor inhoudt, wat
 366. altijd in het voordeel van de grotere bedrijven speelt. Hun
 367. bankrekening is niet alleen beter gevuld, ze hebben ook grote
 368. juridische afdelingen en een beter gevulde patentportfolio.
 369. </p>
 370. <p>
 371. Deze onzekerheid bezorgt de KMO's grote frustraties. Charles
 372. Schulz van Ars Aperta vatte ze samen door naar RAND te verwijzen
 373. als "RANDom licenties al naargelang de concurrent". In
 374. zijn <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&amp;doc_id=3639&amp;userservice_id=1&amp;request.id=0">toespraak</a>
 375. heeft Dhr. Schulz er ook op gewezen dat (F)RAND licenties altijd
 376. discriminerend zijn tegenover Vrije Software. Ook als het een
 377. RAND overeenkomst is waarbij geen royalty's betaald moeten
 378. worden, in zogenaamde RF-on-RAND ("Royalty Free on RAND"),
 379. RAND-RF ("RAND Royalty Free") of RAND-Z ("RAND with Zero
 380. royalties") licenties, blijft het een groot probleem dat men
 381. niet de toestemming krijgt om een sublicentie te geven.
 382. </p>
 383. <p>
 384. Vrije Software (<a href="/documents/freesoftware">soms ook wel
 385. Openbronsoftware, FOSS of FLOSS genoemd)</a> is gebaseerd op het
 386. principe dat elke persoon en elke juridische entiteit zowel
 387. gebruiker, ontwikkelaar, verdeler of een combinatie van deze
 388. drie kan zijn. Alleen voorwaarden die dit mogelijk maken zijn
 389. aanvaardbaar voor Vrije Software, een product dat tegen
 390. 2010 <a href="http://www.flossimpact.eu/">naar schatting</a>
 391. 32% van de IT-sector zal omvatten en goed zal zijn voor 4% van
 392. het Europese BBP.
 393. </p>
 394. <p>
 395. Amy Marasco, General Manager Standards Strategy van Microsoft
 396. heeft er
 397. in <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&amp;doc_id=3641&amp;userservice_id=1&amp;request.id=0">haar
 398. toespraak</a> de nadruk op gelegd dat zij Vrij Software niet als
 399. een bedrijfsmodel beschouwt. Dit is waar in die mate dat
 400. propriëtaire software op zich ook geen bedrijfsmodel
 401. is. Bedrijfsmodellen zijn de structuren die op Vrije Software
 402. en/of propriëtaire software gebouwd worden.
 403. </p>
 404. <p>
 405. Mvr. Marasco vervolgde met te stellen dat al deze
 406. bedrijfsmodellen legitiem zijn. En alhoewel er sterke
 407. meningsverschillen bestaan over welk model het beste en meest
 408. duurzame is voor de economie en de samenleving, moeten politiek
 409. gezien zowel de bedrijfsmodellen gebaseerd op propriëtaire
 410. software, Vrije Software of een mengeling van beide als
 411. volwaardig en legitiem beschouwd worden.
 412. </p>
 413. <p>
 414. Zoals eerder vermeld, verwacht men dat tegen 2010 4% van het
 415. Europese BBP aan Vrije Software gerelateerd zal zijn. Alle
 416. partijen waren het er ook over eens dat alle bedrijfsmodellen,
 417. dus ook diegenen die gebruik maken van Vrije Software, legitiem
 418. zijn. Dus moeten we ons ook afvragen of het eerlijk, redelijk en
 419. niet discriminerend is om dit legitiem deel van de economie uit
 420. te sluiten door het aanvaarden van licentievoorwaarden die
 421. afhankelijk zijn van patenten.
 422. </p>
 423. <h2>Negatieve gevolgen van uitsluiting</h2>
 424. <p>
 425. Deze situatie heeft overeenkomsten met de toestanden
 426. rond <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Counterfeit_drugs">nagemaakte
 427. geneesmiddelen</a>, waar de argumentatie voor het afdwingen van
 428. licenties altijd nauw verbonden is met aspecten van de
 429. volksgezondheid. Alleen werkzame geneesmiddelen die een exacte
 430. kopie zijn van het gepatenteerde product zijn een schending van
 431. het patent. Men loopt het grootste gezondheidsrisico op plaatsen
 432. waar de patenten niet geschonden worden.
 433. </p>
 434. <p>
 435. Bij standaarden zitten we in een gelijkaardige situatie. Als
 436. patenten deel uitmaken van de standaard, kunnen alleen
 437. implementaties die deze patententen volgen een efficiënte
 438. dam opwerpen tegen een monopolie. Het omzeilen van een patent
 439. zal meestal betekenen dat het product niet langer compatibel is
 440. met de standaard en dus nadelig zal zijn voor het publiek belang,
 441. wat tenslotte toch de initiële reden was om standaarden op te
 442. stellen.
 443. </p>
 444. <p>
 445. Als men het gebruik van patenten in standaarden toestaat zal dat
 446. voor verschillende legitieme bedrijven betekenen dat hun
 447. producten niet volledig interoperabel kunnen zijn in sommige
 448. markten. De reeds eerder vermelde
 449. BSI <a href="http://www.bsi-global.com/en/Standards-and-Publications/About-standards/What-is-a-standard/">zei
 450. er hetvolgende over</a>: "Door het ontwikkelen van een standaard
 451. legt men niemand verplichtingen op, het staat iedereen vrij een
 452. standaard te volgen. Maar, wetten en regelgeving kunnen
 453. eventueel verwijzen naar bepaalde standaarden waardoor het
 454. naleven ervan wel een verplichting wordt."
 455. </p>
 456. <p>
 457. Van zodra een technologie gestandaardiseerd is, worden bepaalde
 458. keuzes niet langer gemaakt vanuit technologisch kwalitatief
 459. standpunt. Zelfs als er een beter alternatief ontwikkeld wordt
 460. dat bovendien vrij zou zijn van bestaande patentproblemen in de
 461. standaard, dan nog zal een ontwikkelaar kiezen voor de
 462. technologisch inferieure technologie omdat hij zo toegang heeft
 463. tot de volledige markt. Wat de oorspronkelijke theorie rond
 464. patenten helemaal op zijn kop zet: Technologie krijgt waarde
 465. omdat ze gepatenteerd is, ze wordt niet gepatenteerd omdat ze
 466. waardevol is.
 467. </p>
 468. <p>
 469. In sommige gevallen hebben de standaardisatieorganisaties, zoals
 470. bijvoorbeeld de <a href="http://www.iso.org">International
 471. Organisation for Standardisation</a> (ISO), een bevoorrechte
 472. relatie met overheden in aankoopbeslissingen. Door de
 473. bevoorrechte positie die standaarden met patenten en ontoereikende
 474. (F)RAND-voorwaarden zo verkrijgen, kunnen niet alle legitieme spelers op een
 475. markt deelnemen aan openbare aanbestedingen.
 476. </p>
 477. <p>
 478. Door de speciale bevoorrechte positie van organisaties zoals
 479. ISO, die voorwaarden aanvaarden waardoor eerlijke concurrentie
 480. onvoldoende beschermd wordt, kan het monopolierecht dat
 481. initieel bedoeld was voor patenten resulteren in oligopolies en
 482. zelfs monopolies bij openbare aankopen. Het onmogelijk maken van
 483. concurrentie bij aanbestedingen door middel van het gebruiken
 484. van standaarden met patenten staat haaks op het openbaar belang
 485. aangezien het leidt tot hogere prijzen wat uiteindelijk weer
 486. leidt tot hogere belastingen.
 487. </p>
 488. <p>
 489. Oplossingen voor deze situatie kunnen gevonden worden in de
 490. wijze waarop overheden standaarden kiezen voor hun aankopen, de
 491. wijze waarop patenten worden opgenomen in standaarden, het
 492. patentsysteem zelf of in een combinatie van deze maatregelen.
 493. </p>
 494. <h2>Reeds uitgeprobeerde oplossing</h2>
 495. <p>
 496. Volgens Rigo Wenning, Legal Counsel &amp; Patent Policy Team
 497. Contact van het W3C/ERCIM, die een uiteenzetting gaf over
 498. "<a href="http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&amp;doc_id=3636&amp;userservice_id=1&amp;request.id=0">Standards,
 499. Patents and the Dynamics of Innovation on the Web</a>", kost een
 500. goed onderzoek naar patenten ongeveer 100.000 EUR per zaak. Het
 501. W3C weet waarover ze praten, het is de enige
 502. standaardisatieorganisatie (SSO) met een patentbeleid voor
 503. standaarden dat voldoende streng is om alle legitieme
 504. bedrijfsmodellen gelijke kansen te geven.
 505. </p>
 506. <p>
 507. Voor de meeste KMO's is 100.000 EUR onderzoekskosten naar
 508. patenten een buitensporige kost. En zelfs voor grotere bedrijven
 509. blijft 100.000 EUR een aanzienlijk bedrag voor slechts één van
 510. de vele aspecten die de kosten bepalen. Eens er gerechtelijke
 511. bevelen en schadeclaims tegen een product komen kan de schade
 512. nog verder oplopen. In
 513. zijn <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&amp;doc_id=3646&amp;userservice_id=1&amp;request.id=0">voorstelling
 514. van het IBM "SoftIP" concept</a> gebruikte Roger Burt, Senior
 515. Counsel van IBM Europe, de volgende quote uit een BSA et
 516. al. Amicus brief in de eBay tegen MercExchange zaak om het
 517. probleem aan te kaarten. Het vat de problemen van de grote
 518. industriële spelers goed samen:
 519. </p>
 520. <quote class="indent">
 521. <em> "Technology products typically consist of hundreds or
 522. thousands of patented components. It therefore is impossible
 523. for technology companies to investigate all of the patents,
 524. and pending patent applications that may be relevant to a new
 525. invention (product), notwithstanding their best efforts to do
 526. so. When, as frequently occurs, the claim of infringement is
 527. not made until after the new product is released or the
 528. industry standard has been adopted, designing around the claim
 529. is no longer a realistic option. Because an injunction will
 530. issue automatically upon a finding of infringement – even if
 531. the claim relates to an insignificant part of the product –
 532. the target of the claim is forced to pay an extortionate
 533. settlement in order to preserve its business."</em><br/>
 534. (Technologische producten bestaan in de meeste gevallen uit
 535. honderden of zelfs duizenden gepatenteerde
 536. onderdelen. Daardoor is het voor technologische bedrijven
 537. onmogelijk om een onderzoek in te stellen naar alle bestaande
 538. en hangende patenten voor toepassingen die mogelijk relevant
 539. kunnen zijn voor de nieuwe uitvinding, niettegenstaande de
 540. enorme hoeveelheden tijd en moeite die ze investeren. De
 541. meeste klachten pas komen als een nieuw product is uitgebracht
 542. of nadat de standaard is goedgekeurd. Dan is het ontwikkelen
 543. van een alternatief geen realistische oplossing
 544. meer. Aangezien de ontdekking van een inbreuk automatisch
 545. leidt tot een gerechtelijk bevel - ook al gaat de klacht maar
 546. over een klein verwaarloosbaar deeltje van het product - wordt
 547. de overtreder verplicht om een buitensporig bedrag te betalen
 548. om zijn handel veilig te stellen.)
 549. </quote>
 550. <p>
 551. Een andere poging om patentkosten binnen de perken te houden
 552. zelfs voor de grootste bedrijven werd voorgesteld door Dhr. Tim
 553. Frain, Director IPR regulatory affairs van Nokia in zijn
 554. toespraak
 555. "<a href="http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&amp;doc_id=3649&amp;userservice_id=1&amp;request.id=0">FRAND
 556. Best Practice</a>". Dhr. Frain promoot een systeem gebaseerd op
 557. "Aggregated Reasonable Terms" &amp; "Proportionality" (ART+P,
 558. aanvaardbaar geheel van voorwaarden en proportionaliteit).
 559. </p>
 560. <p>
 561. Het idee achter deze aanpak was het feit dat elke patenthouder
 562. individueel besliste wat een eerlijke, redelijke en
 563. niet-discriminerende voorwaarde is. Het totaal van al die RAND
 564. voorwaarden kon vaak oplopen tot meer dan 50% van de kosten van
 565. het eindproduct. Alle patenthouders moeten dus vooraf
 566. overeenkomen dat de totale kost voor hun licenties binnen de
 567. perken blijft. Dhr. Frain gaf als voorbeeld de visie van Nokia
 568. op wat redelijk was: Het totaal aan patentkosten voor de
 569. communicatietechnologie van een mobiele telefoon zou minder dan
 570. 10% mogen zijn van de totale kost per toestel.
 571. </p>
 572. <p>
 573. Beide benaderingen zijn een poging om controle te krijgen over
 574. het recht op monopolie dat bij het patent hoort. Ze hopen dat
 575. andere partijen zich vrijwillig inkopen zodat ze de rechten
 576. verkregen door hun patenten niet zouden uitoefenen.
 577. </p>
 578. <p>
 579. Beide benaderingen discrimineren, in tegenstelling tot hun
 580. definitie, een legitiem bedrijfsmodel. Ook de ART+P benadering
 581. geeft in praktijk problemen, steeds meer toestellen verenigen
 582. verschillende technologieën. Zo kunnen de licentiekosten voor
 583. een smart phone makkelijk boven de 50% uitkomen alhoewel de
 584. prijs voor het GSM &amp; Co deel beperkt bleef tot 10%. En ook
 585. die 10% kan aardig oplopen, denk maar even aan een laptop met
 586. UMTS modem, of sommige toestellen met ingebouwde software. Al
 587. deze toestellen worden verkocht in een markt waar de winstmarge
 588. ver onder de 10% ligt.
 589. </p>
 590. <p>
 591. We durven hierover een controversiële vraag stellen: Is het
 592. eerlijk en redelijk dat patenthouders een hoger bedrag krijgen
 593. voor hun monopolie dan het innovatieve bedrijf dat nieuwe
 594. producten ontwikkeld en al de risico's die daarmee gepaard gaan
 595. moet dragen?
 596. </p>
 597. <h2>Cui bono?</h2>
 598. <p>
 599. Wie is hier de winnaar? We hebben al uitgelegd dat patenten
 600. ontstaan zijn uit een compromis. De voordelen ervan worden vaak
 601. gedemonstreerd met het beeld van de eenzame uitvinder met zijn
 602. geniaal idee. Zou het eerlijk zijn dat hij op een dag zijn idee
 603. publiceert om vast te stellen dat een groot bedrijf het voor hem
 604. op de markt brengt, zonder enige financiële beloning voor de
 605. uitvinder? Bijna iedereen gaat ermee akkoord dat dit niet
 606. eerlijk is.
 607. </p>
 608. <p>
 609. In een wereld zonder patenten heeft die uitvinder slechts twee
 610. opties. Hij aanvaardt zijn lot, of hij houdt zijn uitvinding zo
 611. lang mogelijk geheim en probeert het ondertussen zelf op de
 612. markt te krijgen. Een patent geeft de uitvinder een tijdelijk
 613. monopolie in ruil voor het publiceren van zijn uitvinding. De
 614. uitvinder krijgt zo de tijd om investeerders te vinden, een
 615. bedrijf op te starten, het product verder te ontwikkelen en het
 616. op de markt te brengen. Hij krijgt zo een kopstart voordat
 617. anderen kunnen concurreren.
 618. </p>
 619. <p>
 620. Dit mechanisme heeft in het verleden een hele tijd vrij goed
 621. gewerkt. Maar enkelen van de oorspronkelijke parameters zijn
 622. ondertussen veranderd, terwijl het patentsysteem zonder veel
 623. nadenken werd uitgebreid naar andere domeinen. Dit geldt in het
 624. bijzonder voor software, waar patenten een verwaarloosbare rol
 625. spelen in het ontsluiten van kennis, waardoor de overeenkomst
 626. geen meerwaarde meer heeft voor de samenleving, terwijl de tijd
 627. die nodig is om nieuwe innovaties op de markt te brengen steeds
 628. korter wordt en de ene technologische doorbraak de vorige steeds
 629. vlugger opvolgt.
 630. </p>
 631. <p>
 632. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Kurzweil">Raymond
 633. Kurzweil</a> ontdekte een exponentieel patroon in innovatie, dat
 634. helemaal teruggaat tot het eencellig organisme. Aangezien hij
 635. concludeerde dat het om een universeel principe moest gaan
 636. maakte Dhr Kurzweil
 637. een <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Predictions_made_by_Raymond_Kurzweil">reeks
 638. voorspellingen</a> voor de toekomst, waarvan er verschillende
 639. tot nu toe vrij juist bleken. Als we zijn principes toepassen op
 640. patenten, volgt uit de gegarandeerde constante duurtijd van het
 641. monopolie een exponentiële groei van de waarde van het
 642. individueel patent.
 643. </p>
 644. <p>
 645. Voor de samenleving is de prijs voor het toekennen van
 646. patenten <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_growth">exponentieel
 647. gegroeid</a> vanaf het moment dat het eerste patentsysteem werd
 648. ingevoerd. Dit zou wel eens de reden kunnen zijn waarom de prijs
 649. van het patentsysteem vandaag zo buitensporig lijkt en er steeds
 650. meer vragen komen om het systeem te hervormen. Onlangs verscheen
 651. hierover een verklaring van de V.S. Federal Trade Commission
 652. (FTC): <a href="http://www.ftc.gov/opa/2008/11/ipmarketplace.shtm">First
 653. in Series of Hearings on Evolving Intellectual Property
 654. Marketplace</a>.
 655. </p>
 656. <p>
 657. Eventuele oplossingen voor dit probleem zijn het verminderen van
 658. de levenduur van de patenten, patenten aanpassen naargelang de
 659. specifieke behoeften in de sector en zaken die geen substantiele
 660. vernieuwing opleveren uitsluiten van patentering.
 661. </p>
 662. <p>
 663. Naar standaarden vertaald was het Dhr. An Baisheng, Afgevaardigd
 664. Directeur van het departement voor technologische regulering
 665. voor WTO zaken van het Chinese Ministerie voor Economische
 666. Zaken, die vragen stelde over de verhouding tussen openbare en
 667. private voordelen in zijn
 668. presentatie: <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&amp;doc_id=3632&amp;userservice_id=1&amp;request.id=0">Strike
 669. the Right Balance between Public and Private Interests in IPR in
 670. ICT Standardization</a>.
 671. </p>
 672. <p>
 673. In het scenario van de eenzame uitvinder kunnen we ook
 674. de vraag stellen over patenten in standaarden: Is het eerlijk
 675. als onze uitvinder het recht krijgt om uitvindingen van anderen
 676. te verbieden als die op één of andere manier met zijn uitvinding
 677. verband houdt? Om het iets minder abstract te maken: Geldt een
 678. patent op een typemachine ook voor het kopieerpapier dat de
 679. juiste afmetingen heeft om met die machine gebruikt te worden?
 680. De meeste mensen gaan ermee akkoord dat dit te ver gaat.
 681. </p>
 682. <h2>Potentiële oplossingen</h2>
 683. <h3>1. Interoperabiliteit overtroeft patenten</h3>
 684. <p>
 685. Tijdens het softwaredebat voor de Europese unie was er een
 686. consensus tussen de afgevaardigden van KMO's, Vrije Software en
 687. grote bedrijven zoals IBM en Sun Microsystems dat patenten die
 688. de interoperabiliteit beperken of verhinderen, niet afdwingbaar
 689. zouden mogen zijn.
 690. </p>
 691. <p>
 692. In de Europese Gemeenschap kan deze regel opgenomen worden in
 693. het lopende debat over patenten. Op internationaal niveau zou
 694. WIPO kunnen overwegen om dit deel op te nemen in de lopende
 695. discussies over verdere ontwikkelingen.
 696. </p>
 697. <p>
 698. Eens geïmplementeerd zou dit de meest schadelijke neveneffecten
 699. oplossen voor alle legitieme bedrijfsmodellen en krijgt
 700. interoperabiliteit en concurrentie opnieuw de bovenhand over
 701. monopolierechten. Als men rekening houdt met de ongelooflijk sterke
 702. netwerkeffecten in deze markt is deze keuze gerechtvaardigd.
 703. </p>
 704. <h3>2. De SSO's moeten hun beleid aanpassen</h3>
 705. <p>
 706. Ten tweede kunnen Standaardisatieorganisaties (SSO's) hun beleid
 707. aanpassen zodat hun standaarden bruikbaar zijn door alle
 708. bedrijfsmodellen. Verschillende SSO-afgevaardigden hielden
 709. tijdens de bijeenkomst vol dat het niet hun taak is om een
 710. bepaald patentbeleid uit te stippelen. Ondertussen is in
 711. het <a href="http://www.itu.int/ITU-T/dbase/patent/patent-policy.html">Algemeen
 712. patentbeleid</a> van ITU-T, ITU-R, ISO en IEC reeds opgenomen
 713. dat "<em>a patent embodied fully or partly in a Recommendation |
 714. Deliverable must be accessible to everybody without undue
 715. constraints.</em>" (een patent dat geheel of gedeeltelijk wordt
 716. opgenomen in een aanbeveling moet voor iedereen toegankelijk
 717. zijn zonder overdadige belemmering). Zoals uit deze analyse
 718. blijkt, voldoet de huidige invulling van RAND-voorwaarden niet
 719. aan dit principe.
 720. </p>
 721. <p>
 722. We kunnen een voorbeeld van oplossing vinden in de methode die
 723. de meeste SSO's gebruiken voor het vermijden van potentiële
 724. toekomstige klachten van auteursrechthouders. Zij eisen van alle
 725. deelnemers aan het standaardisatieproces om hun rechten over te
 726. dragen aan de SSO. Het toepassen van een gepaste gelijkaardige
 727. maatregel voor patenten om gelijkaardige redenen lijkt
 728. gerechtvaardigd.
 729. </p>
 730. <h3>3. Voorzie in tussentijdse oplossingen en overgangsmogelijkheden</h3>
 731. <p>
 732. Er bestaan al verschillende door patenten belaste
 733. standaarden. Zelf als WIPO uiteindelijk beslist om de voorkeur te
 734. geven aan algemene interoperabiliteit, dan nog zal het
 735. tientallen jaren duren vooraleer dit juridisch allemaal geregeld
 736. is in de locale wetgevingen.
 737. </p>
 738. <p>
 739. Als tussentijdse maatregel moeten de (F)RAND-voorwaarden zo afgedwongen
 740. worden dat ze niet langer discriminerend werken tegen legitieme
 741. bedrijfsmodellen, wat vandaag nog steeds de algemene gang van
 742. zaken is. Een mogelijke oplossing bestaat erin om
 743. (F)RAND-royalties afhankelijk te maken van de licentie-inkomsten
 744. die eruit volgen.
 745. </p>
 746. <p>
 747. Bedrijfsmodellen die gebaseerd zijn op propriëtaire licenties
 748. voor auteursrechten- of patentinkomsten, kunnen hun huidige
 749. systeem voor het genereren van inkomsten blijven
 750. handhaven. Bedrijfsmodellen die niet afhankelijk zijn van
 751. licentieinkomsten kunnen volledig interoperabel worden en
 752. concurrentieel zijn.
 753. </p>
 754. <p>
 755. Als we deze stap zetten zullen ook ITU-T, ITU-R, ISO and IEC
 756. opnieuw in regel zijn met hun zelfverklaarde algemeen
 757. patentbeleid.
 758. </p>
 759. <h3>4. Moderniseer de aankooprichtlijnen voor overheden</h3>
 760. <p>
 761. Overheden en intergouvernementele organisaties zouden hun
 762. aankooprichtlijnen moeten aanpassen zodat er alleen producten
 763. aangekocht worden die gebaseerd zijn op standaarden die geen
 764. enkel legitiem bedrijfsmodel uitsluiten. Dit betekent dat men
 765. zal moeten herbekijken welke standaardisatieorganisaties het
 766. volledige vertrouwen krijgen en welke slechts een beperkte
 767. goedkeuring door het uitblijven van een aanpassing aan hun
 768. patentbeleid op het ogenblik van de controle.</p>
 769. <hr />
 770. <p><em>
 771. BELANGRIJKE OPMERKING: Dit document werd geschreven door
 772. een persoon die gespecialiseerd in het domein van software. De
 773. conclusies van dit document kunnen volledig, gedeeltelijk of
 774. helemaal niet van toepassing zijn op andere vakgebieden.
 775. </em></p>
 776. </body>
 777. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 778. </html>
 779. <!--
 780. Local Variables: ***
 781. mode: xml ***
 782. End: ***
 783. -->