Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

40 lines
1.2 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSF Europe - Free Software Foundation Europe</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1 class="centre">Free Software Foundation Europe</h1>
 8. <!--<p class="tagline">"Free as in Freedom"</p>-->
 9. <p>
 10. Mirësevini te faqja hyrëse e Free Software Foundation Europe. FSF
 11. Europa zë fill më 10 Mars 2001 dhe mbulon tërë anën Europiane të
 12. Free Software-it; veçanërisht <a
 13. href="/about/basics/gnuproject.html">Projektin GNU</a>. Po mbështesim
 14. aktivisht zhvillimin e Free Software-it dhe çuarjen më tej të
 15. Sistemeve Operativë me bazë GNU-në si p.sh. GNU/Linux. Gjithashtu,
 16. ofrojmë një qendër asistence për politikanë, avokatër dhe gazetarë
 17. me qëllim që të sigurojmë të ardhme ligjore, politike dhe shoqërore
 18. për Free Software-in.
 19. </p>
 20. </body>
 21. <text id="news">Lajmet e fundit</text>
 22. <text id="events">Së afërmi</text>
 23. <text id="more">Lexoni më tepër...</text>
 24. <text id="morenews">Lajme të tjerë...</text>
 25. <text id="moreevents">Ngjarje të tjera...</text>
 26. <translator>Besnik Bletën</translator>
 27. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 28. </html>
 29. <!--
 30. Local Variables: ***
 31. mode: xml ***
 32. End: ***
 33. -->