Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

49 lines
1.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1 class="centre">Free Software Foundation Europe</h1>
 8. <p class="tagline">Fri som i fridom</p>
 9. <p>
 10. Free Software Foundation Europe (FSFE) er ein idéell, og i enkelte
 11. land velgjerande, organisasjon som arbeider for <a
 12. href="/about/basics/freesoftware.html">fri programvare</a>. FSFE
 13. meiner at fridomane til å bruka, studera, dela og forbetra
 14. programvare er avgjerande for å oppnå jamgod deltaking i
 15. informasjonsalderen. Vi jobber for å skapa forståing og støtte for
 16. programvarefridom innan politikk, juss, og ellers i samfunnet. Vi
 17. fremjar også utvikling, til dømes av operativsystemet <a
 18. href="/about/basics/gnuproject.html">GNU</a>/Linux, som gjer desse
 19. fridomane til alle deltakarar i det digitale samfunnet.
 20. </p>
 21. <p>
 22. Arbeidet til FSFE blir gjort mogelg takka vere mange einskilde
 23. tilskot, særleg til <a href="http://fellowship.fsfe.org/">FSFEs
 24. Brorlag</a>. Éin måte å stø arbeidet vårt på er å <a
 25. href="http://fellowship.fsfe.org/join">bli medlem</a>, samt å
 26. oppmode andre til å gjera det same.
 27. </p>
 28. </body>
 29. <text id="news">Siste nytt</text>
 30. <text id="events">Kva skjer?</text>
 31. <text id="more">Les meir</text>
 32. <text id="morenews">Fleire nyhende …</text>
 33. <text id="moreevents">Fleire hendingar …</text>
 34. <translator>Andreas Tolf Tolfsen</translator>
 35. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 36. </html>
 37. <!--
 38. Local Variables: ***
 39. mode: xml ***
 40. End: ***
 41. -->