Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

52 lines
2.0KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>PDFreaders - Parliamentary questions</title>
 5. </head>
 6. <body id="pdfreaders">
 7. <p id="category"><a href="pdfreaders.html">Free Software PDF Readers</a></p>
 8. <h1>Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset</h1>
 9. <p>2 2. joulukuuta 2011 E-011374/2011 Kirjallisesti vastattava kysymys
 10. komissiolle työjärjestyksen 117 artikla <br />
 11. Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) , Françoise Castex (S&amp;D) , Marietje
 12. Schaake (ALDE) , Christian Engström (Verts/ALE) and Francisco Sosa Wagner
 13. (NI)<br />
 14. <a
 15. href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011
 16. -011374+0+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN">Copyright: European Union, 2011 -
 17. Source: European Parliament</a></p>
 18. <blockquote>
 19. <p>Monilla EU:n julkisilla sivustoilla viitataan Acrobat Readerin kaltaisiin
 20. omistusohjelmistoihin ainoana mahdollisena tapana lukea PDF-tiedostoja ja
 21. tarjotaan linkki sen lataamiseksi. Kyse on julkisen toimielimen suorasta
 22. mainonnasta, josta seuraa kilpailuetua yhdelle tuotteitaan myyvälle
 23. yritykselle.</p>
 24. <ol>
 25. <li>Kuinka monella komission omalla sivulla tällaisia mainoksia on
 26. tällä hetkellä?</li>
 27. <li>Voiko komissio toimittaa linkit näille sivuille sekä niiden EU:n
 28. toimielinten nimet, joilla on tällaisia mainoksia sivustoillaan?</li>
 29. <li>Mitkä ovat komission syyt (esim. taloudellinen hyöty, muun
 30. toiminnallisen ohjelmiston puute jne.) tämän nimenomaisen ohjelman
 31. mainostamiselle ainoana tapana lukea PDF-tiedostoja?</li>
 32. <li>Ovatko toimielimet, joiden sivustoilla näitä mainoksia on,
 33. selittäneet, ovatko ne kokeilleet muita PDF-lukijoita? Mitä ohjelmia ne ovat
 34. maininneet?</li>
 35. <li>Mitä toimia komissio toteuttaa ratkaistakseen ongelman a) komission
 36. omilla sivustoilla ja b) julkisten elinten sivustoilla jäsenvaltioissa?</li>
 37. </ol>
 38. </blockquote>
 39. </body>
 40. <timestamp>$Date: 2011-12-09 15:52:05 +0100 (Fri, 09 Dec 2011) $ $Author:
 41. alessandro.polvani $</timestamp>
 42. </html>