You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/activities/igf/wgig.nl.xhtml

97 lines
4.1 KiB
HTML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>World Summit on the Information Society (WSIS)</title>
</head>
<body>
<center>
<h1>Working Group on Internet Governance (WGIG)</h1>
</center>
<p>Als gevolg van de eerste fase van de WSIS, werd de <a target="_blank"
href="http://www.wgig.org">Verenigde Naties Working Group on Internet Governance</a>
(WGIG) opgericht door Dhr. Kofi Annan, met Dhr. Markus Kummer als uitvoerend
coördinator.</p>
<p>Deze werkgroep moest een allesomvattend project worden en zij beweren dan ook een
goede vertegenwoordiging te zijn van "alle belanghebbenden". Alhoewel! Vrije Software, de
basis van het internet, werd blijkbaar vanaf het ontstaan van de groep bewust uitgesloten van
deelname. Als resultaat is er geen enkele Vrije Softwaregroep (organisatie, project of bedrijf)
vertegenwoordigd in de WGIG, alhoewel Vrije Software staat vernoemd in <a
href="http://www.wgig.org/docs/inventory-issues.pdf" target="_blank">de lijst met te
behandelen zaken</a></p>
<p>De eerste activiteit van de WGIG bestond in het publiceren van een serie <a
href="http://www.wgig.org/working-papers.html" target="_blank">werkdocumenten</a>
over verschillende onderwerpen op 1 februari 2005. Er werd een periode van tien dagen
voorzien om commentaren te geven op de 20 werkdocumenten waaraan maanden werd
gewerkt.</p>
<p>In nauwe samenwerking met de <a href="/associates/">geassocieerde organisatie</a>
<a href="http://www.vialibre.org.ar/">La Fundacion Via Libre</a>, is de Free Software
Foundation Europe erin geslaagd om commentaren te geven op de twee belangrijkste
documenten. Maar we zijn er zeker van dat ook de andere werkdocumenten van
commentaar voorzien hadden moeten worden.</p>
<ul>
<li>Commentaar op het <b>Cyberveiligheid, cybercrime</b> werkdocument<br />
Dit document is een cybercrime op zichzelf. Er wordt onder andere in gevraagd om hacken -
de kunst om elegante oplossingen te zoeken voor niet-triviale problemen - met andere
woorden innovatie, strafbaar te maken. Het promoot censuur, en wil dat stappen ondernomen
worden tegen alles wat als pornografisch bestempeld kan worden.<br />
<a href="WGIG-WP-Cybercrime-Comments.pdf">[Lees meer (PDF)]</a>
</li>
<li>Commentaar op het <b>Intellectueel eigendomsrecht</b> werkdocument<br />
In dit document vraagt de WGIG onverbloemd om de universele mensenrechten aan te passen
aan de ideologie van het monopoliseren van kennis. Men vraagt met andere woorden om de
Universele Verklaring van de Mensenrechten (UDHR) opnieuw ter discussie te stellen; dit is
een rechtstreekse confrontatie met de principeverklaring van de WSIS, die de UDHR duidelijk
hebben bevestigd en die tevens de basis vormde voor het oprichten van de WGIG.<br />
<a href="WGIG-WP-IPR-Comments.pdf">[Lees meer (PDF)]</a>
</li>
</ul>
<p>De andere documenten waren van een zelfde niveau. Onafhankelijk van onze activiteiten
heeft Dhr. Karl Auerbach, voormalig verkozen directeur van het Noord-Amerikaanse ICANN,
bijvoorbeeld deze <a href="http://www.wgig.org/docs/Comment-Auerbach.pdf"
target="_blank">algemene commentaren</a> op alle documenten geschreven. Hij vond ze
</p>
<p class="indent"><em>
"te weinig aandacht hebben voor de algemene principes die vorm kunnen geven aan de
discussies en te veel focussen op veel te eenvoudige technologische beschrijvingen."
</em></p>
<p class="indent"><em>
"Ze gaan ongevraagd uit van een technologische status quo alsof de hedendaagse
beperkingen ook die van de toekomst zullen zijn. Zo gaat één document
bijvoorbeeld blindelings uit van de nooit bewezen veronderstelling dat er altijd slechts één
'moeder'DNS zal zijn, alhoewel we in praktijk al jarenlang onafgebroken succes hebben met
het tegenovergestelde."
</em></p>
<p>
U kan meer <a href="http://www.wgig.org/Comments-Papers.html" target="_blank">
commentaren</a> lezen.</p>
<p>Samen met vrienden, geassocieerden en samenwerkende partners, heeft de FSFE de
processen van de WGIG blijven opvolgen, en zullen we ook zijn opvolger <a
href="/activities/igf/">het Internet Governance Forum (IGF)</a> op de voet volgen.</p>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->