Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

48 lines
4.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Hangi vabavaraline PDF-lugeja!</title>
</head> <body>
<h2>Avatud standardid ja PDF</h2>
<p>PDF loodi ettevõtte Adobe Systems poolt 1993. aastal. Alates sellest hetkest on PDF-ist avaldatud mitmeid versioone. PDF spetsifikatsioonide põhjal on avaldatud ka mitmeid standardeid. All järgneb nimekiri PDF versioonidest ning nende staatusest <a href="/freesoftware/standards/def.html">avatud standardi</a> definitsiooni järgi.</p>
<h2>PDF-i põhiversioonid</h2>
<h3>PDF enne versiooni 1.7</h3>
<p>Spetsifikatsioonid olid kättesaadavad, ent Adobe enda versioone ei esitatud kunagi ISO-le ning neid ei ole tunnustatud avatud standarditena. See-eest põhinevad mitmed ISO poolt heaks kiidetud avatud standardid nende spetsifikatsioonide alamhulkadel. Rohkem infot erinevate PDF-i alamhulkade kohta on leitav allpool.</p>
<h3>PDF 1.7 (2006)</h3>
<p>PDF 1.7 on avatud standard, vastu võetud kui <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51502">ISO 32000-1:2008</a>. Oluline on märkida, et kuigi Adobe Systems ei küsi PDF 1.7 kasutamise eest tasu, on ka teistel ettevõtetel patente, mis võivad, ent ei pruugi standardit koormata. Rohkem infot PDF-iga seotud patentide kohta on leitav allpool.</p>
<h3>PDF 1.7, <em>Adobe Extension Level 3</em> (2008)</h3>
<p>Laiendused ei ole osa standardist ISO-32000, kuid võidakse lisada järgmisesse versiooni.</p>
<h2>PDF-i alamhulgad</h2>
<h3>PDF/X</h3>
<p>PDF/X standard, mis põhines esialgu PDF-i versioonil 1.2 ning mida on alates loomisest mitmeid kordi täiendatud, arendati välja Ameerika Rahvusliku Standardite Instituudi (ANSI) Graafiliste Kunstide Tehnoloogia Standardite Komitee (<em>Committee for Graphic Arts Technologies Standards</em>) poolt. Tegu on töökindla ning värve säilitava formaadiga trükitööstusele dokumentide vahetamiseks. Kõik praegusel hetkel ISO poolt heaks kiidetud variandid kvalifitseeruvad avatud standarditena ning on avaldud kui ISO 15930:</p>
<ul>
<li>PDF/X-1a:2001 põhineb PDF 1.3-l ning on standardiseeritud kui <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=29061">ISO 15930-1:2001</a></li>
<li>PDF/X-1a:2003, PDF/X-1a:2001-e edasiarendus, mis põhineb PDF 1.4-l ning on standardiseeritud kui <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39938">ISO 15930-4:2003</a></li>
<li>PDF/X-2, standardiseeritud kui ISO 15930-2</li>
<li>PDF/X-3:2002, põhineb PDF 1.3-l ja standardiseeritud kui <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=34941">ISO 15930-3:2002</a></li>
<li>PDF/X-2:2003, PDF/X-3:2002-e laiendus, mis on standardiseeritud kui <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39939">ISO 15930-5:2003</a></li>
<li>PDF/X-3:2003, PDF/X-3:2002-e edasiarendus, mis põhineb PDF 1.4-l ja on standardiseeritud kui <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39940">ISO 15930-6:2003</a></li>
<li>PDF/X-4:2008, põhineb PDF 1.6-l ja on standardiseeritud kui <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42876">ISO 15930-7:2008</a></li>
<li>PDF/X-5:2008, põhineb PDF 1.6-l ja on standardiseeritud kui <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42877">ISO 15930-8:2008</a></li>
</ul>
<h3>PDF/A</h3>
<p>PDF/A on PDF 1.4-a alamhulk, mis on loodud arhiveerimiseks. Kvalifitseerub avatud standardina ning on standardiseeritud kui <a href="http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38920">ISO 19005-1:2005</a>.</p>
<h3>PDF/E</h3>
<p>PDF/E on PDF 1.6-e alamhulk, mis on loodud inseneritehniliste jooniste jaoks. Kvalifitseerub avatud standardina ning on standardiseeritud kui <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42274">ISO 24517-1:2008</a>.</p>
<h3>Patendid</h3>
<p>Adobe Systems lubab kõigil spetsifikatsioone järgivatel rakendustel tasuta PDF-i katvaid patente kasutada. Teistel ettevõtetel võib olla patente, mille rakendamisel kannataks standardi avatus.</p>
</body> </html>