Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

47 lines
1.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Få ein PDF-lesar som er fri programvare!</title>
</head> <body>
<h2>Om PDFreaders.org</h2>
<p>Denne nettstaden er eit tiltak frå <a
href="https://fsfe.org/fellowship">Brorskapet</a> til <a
href="https://fsfe.org">Free Software Foundation Europe</a> (FSFE).
Tek kontakt med oss på
<a href="mailto:contact@fsfe.org">contact (at) fsfe (dot) org</a>
om du har tilbakemeldingar.</p>
<p>Om du har lyst til å lere meir om fri programvare og opne standardar
kan du ha nytte av desse lenkjene:</p>
<ul id="links">
<li><a href="https://fsfe.org/fellowship">FSFEs Brorskap</a></li>
<li><a href="http://documentfreedom.org">Document Freedom Day</a></li>
<li>eller ein av <a href="https://fsfe.org/about/fsfnetwork.html">Free Software Foundation sine systerorganisasjonar</a>
</li>
</ul>
<h2>Om FSFE</h2>
<!--
# Translations of the following text can be found on
# https://fsfe.org/contribute/translators/wordlist.html for
# many languages
-->
<p><a href="https://fsfe.org/">Free Software Foundation
Europe</a> (FSFE) er ein ideell friviljug organisasjon som er aktiv i
mange europeiske land, og som er involvert i ei rekkje globale
aktivitetar. Tilgong til programvare avgjer om ein kan ta del i eit
digitalt samkome. For å sikra lik deltaking i informasjonsalderen, og
konkurransefridom, søkjer Free Software Foundation Europe å fremja fri
programvare, tyda som fridomane til å nytta, studera, endra og kopiera.
Samskipnaden blei stifta i 2001 med det føremål å skapa oppmerksemd kring
desse sakene, for å sikra fri programvare båe politisk og juridisk, og
for å gje folk fridom ved å stø utvikling av fri programvare.</p>
</body> </html>