Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

103 lines
14 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html newsdate="2018-12-20" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Nieuwsbrief - December 2018</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 id="fsfenewsletternovember2018">FSFE Nieuwsbrief - December 2018</h1>
<h2 id="thewellbeingoffreesoftwareanditscommunities">Recente ontwikkelingen en hun impact op het welbevinden van Vrije Software en haar gemeenschappen</h2>
<p>In de tweede helft van 2018 vonden vele interessante ontwikkelingen voor de Vrije Softwaregemeenschap en haar omgeving plaats. In onze nieuwsbrief van december willen we graag drie belangrijke ontwikkelingen belichten die het potentieel hebben voor duurzame veranderingen in de Vrije Softwarewereld en aandacht schenken voor wat deze veranderingen betekenen voor het werk van de FSFE in 2019 en daarna.</p>
<p>Een van de meest controversiële beleidsonderwerpen in de Europese Unie in 2018 was en is nog steeds de harmonisatie van het auteursrecht met een nieuwe auteursrechtrichtlijn. Met betrekking tot het welzijn van de softwarevrijheid was een van de belangrijkste debatten rond artikel 13, dat de ontwikkeling van collaboratieve softwareontwikkeling ernstig kan belemmeren door het gebruik van verplichte uploadfilters en monitoring van gebruikers van codehostingplatforms. Als gevolg van dit voorstel kunnen Vrije Software codehostingplatforms en bronnen van publieke code willekeurig online worden verwijderd.</p>
<p>Na een lang en intensief debat dat vergezeld werd met uw hulp en onze <a href="http://savecodeshare.eu/">Save Code Share-campagne</a> hebben we begin september in de tekst van de richtlijn van het Europees Parlement een beperkte uitsluiting voor Vrije Software verkregen. Met de goedkeuring van amendement 143 en 150 van het huidige voorstel tot hervorming van het auteursrecht in het Europees Parlement hebben we nu tenminste een uitsluiting voor "open bron software ontwikkelplatforms (...) in de zin van deze richtlijn". De raad stelde echter voor om deze uitsluiting alleen te laten gelden voor "niet-commerciële open-bronsoftwareontwikkelplatforms". Daarom zijn het Europees Parlement en de Raad sinds begin oktober in de trialoog aanwezig om de definitieve tekst te bespreken. Om de ontwikkeling van Vrije Software van deze schadelijke richtlijn uitgesloten te houden zal de FSFE het proces op de voet volgen en onze stem voor Vrije Software verheffen. Als u onze rol en ons werk op dit gebied wil ondersteunen dan kunt u <a href="https://my.fsfe.org/donate">overwegen om te doneren</a> of <a href="https://my.fsfe.org/support">u aan te sluiten als supporter</a>.</p>
<p>Andere ontwikkelingen zijn onder andere een update van de gedragscode voor de Linux Kernel en har belangrijkste ontwikkelaar Linus Torvalds die een pauze inlast en een publieke e-mail stuurde om zich te verontschuldigen voor zijn gedrag in het verleden. Zonder er al te veel in te lezen kan hier misschien uit worden afgeleid dat het belang van veel leden binnen grotere Vrije Softwaregemeenschappen in een goede gedragscode van groeiend belang is. Bij de FSFE hebben we <a href="/about/codeofconduct">onze eigen gedragscode</a> "om een vriendelijke en vreedzame omgeving te bieden voor elke deelnemer aan de FSFE-evenementen, online en offline" en we stellen duidelijk op al onze pagina's dat "Van alle deelnemers aan ieder FSFE-evenement wordt verwacht dat zij zich excellent naar elkaar gedragen". Ondertussen hebben honderden Vrije Softwaregemeenschappen hun eigen gedragscode of ze hebben de <a href="https://www.contributor-covenant.org/version/1/4/code-of-conduct">Convenant Gedragscode voor Bijdragers</a> ondertekend. Dit is een ontwikkeling die we zeer waarderen en we blijven het welbevinden van diverse Vrije Softwaregemeenschappen ondersteunen.</p>
<p>Ook in de afgelopen maanden hebben we gezien dat sommige wereldspelers die sinds de 20e eeuw zijn gegroeid door de verkoop van gesloten bronproducten nu miljarden dollars investeren in het verwerven van wereldspelers die zijn gegroeid door de verkoop van diensten gebaseerd op Vrije Software in de 21e eeuw. Zo verkreeg Microsoft bijvoorbeeld de grootste broncode ter wereld door Github te kopen en kocht IBM 's werelds grootste aan Vrije Software gelieerde onderneming Red Hat. Hoewel we alleen maar kunnen raden welke effecten deze economische verschuivingen op de lange termijn zullen hebben zien we een groeiende economische interesse van derde partijen in Vrije Software. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een slechte ontwikkeling is moet er tegelijkertijd evenwicht worden gezocht. Met groeiend investeringskapitaal lijkt het cruciaal dat er ook organisaties zonder winstoogmerk zijn die het potentieel hebben om een neutrale maar florerende omgeving voor Vrije Software te beschermen - zoals de Free Software Foundation Europe. Het is de eerste verklaring van <a href="/about/mission">onze missie</a> dat we ervoor zorgen dat de belangen van de individuele gebruikers worden beschermd door gebruikers in staat te stellen om technologie te controleren. En door dit te doen faciliteren we hopelijk de toegang tot onze weg naar een vrije samenleving.</p>
<p>Als u onze rol en ons werk voor het zekerstellen van gebruikersvrijheid wil steunen, <a href="https://my.fsfe.org/donate">overweeg dan te doneren</a> of <a href="https://my.fsfe.org/support">met ons mee te doen als supporter</a>. </p>
<video style="align:center; margin:2em 0 2em 0;" width="100%" crossorigin="crossorigin" poster="https://download.fsfe.org/videos/supporter/posters/alexandra.jpg" controls="controls">
<source media="screen and (min-device-width:1000px)" type="video/mp4; codecs=&quot;avc1.42E01E, mp4a.40.2&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/supporter/alexandra_desktop.mp4"></source>
<source media="screen and (min-device-width:1000px)" type="video/webm; codecs=&quot;vp9, opus&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/supporter/alexandra_desktop.webm"></source>
<source media="screen and (max-device-width:999px)" type="video/mp4; codecs=&quot;avc1.42E01E, mp4a.40.2&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/supporter/alexandra_mobile.mp4"></source>
<source media="screen and (max-device-width:999px)" type="video/webm; codecs=&quot;vp9, opus&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/supporter/alexandra_mobile.webm"></source>
<track default="default" label="English" srclang="en" kind="subtitles" src="https://download.fsfe.org/videos/supporter/subtitles/alexandra.vtt"></track>
</video>
<div style="text-align:center; margin: 0 1em 2em 1em">
<p><a class="big-donate" href="https://my.fsfe.org/support">Word supporter van de FSFE</a></p>
</div>
<h2 id="whatelsehavewedoneinsideandoutsidethefsfe">Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de the FSFE</h2>
<ul>
<li>In het weekeinde van 24 en 25 november organiseerden we de eerste <a href="https://wiki.fsfe.org/Events/2018/1124-fsfe-hackathon">FSFE Hackathon</a>. Een handvol hackers waren samengekomen in de Onion Space in Berlijn om de aanwezigheid van de FSFE op het web te verbeteren. Eén deelnemer kwam zelfs helemaal uit Linz (Oostenrijk). Ter voorbereiding hebben we de git-issue-tracker van de FSFE gebruikt en een <a href="https://git.fsfe.org/FSFE/fsfe-website/issues?milestone=9">mijlpaal</a> voor de Hackathon 2018 gedefinieerd. Dankzij de verzamelde expertise van de deelnemers konden we belangrijke verbeteringen realiseren in de front-end en back-end van FSFE's aanwezigheid op het web. De meest voor de hand liggende front-end veranderingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het updaten van het info-frame aan de rechterkant van FSFE's <a href="/index.html">voorpagina</a>, een herziening van onze <a href="/news/news.html">nieuwspagina</a> en onze <a href="/events/events.html">evenementenpagina</a> en een nieuwe backend naar <a href="/community/tools/eventregistration">het aankondigen van FSFE-gerelateerde evenementen</a>. Deelnemers staan te popelen om in het voorjaar van 2019 nog een hackathon te houden, dus blijf op de hoogte als u mee wil doen.</li>
<li>Lokale FSFE-gemeenschapsbijeenkomsten vonden deze maand plaats in Helsinki, <a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/RheinMain">Rhein-Main (Frankfurt)</a>, <a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Hamburg">Hamburg</a>, <a href="https://wiki.fsfe.org/Events/2018/FSFEKielMeeting_2018-11-22#head-e12ab40555a609cc55777234aba55aaa1ecddbe1">Kiel</a>, Bonn en <a href="https://wiki.fsfe.org/Events/2018/Fellowship%20Meeting%20Linz%202018-12-20#head-a95af9173ecd5ace91a03853d5eb6ac8127a065b">Linz</a>. Als u uw lokale FSFE-bijeenkomst hier wil zien staan, kondig deze dan aan met ons verbeterde <a href="/community/tools/eventregistration">evenement-aankondigingsgereedschap</a>.</li>
<li>Bij sommige gelegenheden waar veel van uw vrienden, familieleden of collega's iets vieren, zoals bruiloften, verjaardagen of kerstmis, kunt u er de voorkeur aan geven om te doneren voor een goed doel in plaats van persoonlijk te schenken. Om uw eigen fondsenwervingsberichten bij deze gelegenheden makkelijker te maken kunt u in onze wiki <a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/Templates%20for%20for%20Donations#preview">enkele suggesties</a> voor inspiratie opdoen.</li>
</ul>
<h2 id="donotmissupcomingeventswiththefsfe">Mis het niet: komende evenementen met de FSFE</h2>
<ul>
<li>35C3: Net als in voorgaande jaren organiseren wij een FSFE-assemblé tijdens het Chaos Communication Congress van 27 december tot 30 december in Leipzig. Onze assemblé is bedoeld als een plaats voor en door onze leden, vrienden en supporters en biedt een gemeenschappelijke ruimte om te discussiëren, elkaar te ontmoeten, te hacken en te organiseren. We hebben ook een aantal sprekers geselecteerd nar aanleiding van onze <a href="/news/2018/news-20181024-01">oproep voor deelname</a> die inzicht zullen geven in brandende onderwerpen met betrekking tot Vrije Software op verschillende gebieden: van het financieren van Vrije Software tot het afwijzen van surveillance tot het helpen redden van levens en nog veel meer. U kunt het volledige schema bekijken zodra de 35C3-Wiki online is. Kom langs, praat met ons en luister naar onze lezingen.</li>
<li>FOSDEM 2019: De Free and Open Source Developers European Meeting, de grootste conferentie voor Vrije Softwareontwikkelaars in Europa, vindt plaats op 2 en 3 februari op de Campus Solbosch van de Vrije Universiteit Brussel (ULB). Zoals ieder jaar zal de FSFE aanwezig zijn op onze grote informatiekraam met onze volledige collectie informatiemateriaal, stickers, ansichtkaarten en de laatste mode van de FSFE. Ook ons kernteam van de FSFE zal op de kraam aanwezig zijn en we kijken ernaar uit om u te ontmoeten en uw plannen (of onze gemeenschappelijke plannen) te bespreken om in 2019 door te gaan met het verspreiden van softwarevrijheid in Europa.</li>
</ul>
<h2 id="getactive">Word actief</h2>
<p>Dankzij onze eerste FSFE hackathon (zie hierboven) en ook dankzij eerdere updates van de afgelopen weken heeft onze homepage een steeds aantrekkelijker en intuïtiever ontwerp voor de gebruiker. Dat betekent dat veel veranderingen in onze Engelstalige aanwezigheid op het web moet worden weerspiegeld in andere talen. Als u wil helpen om onze boodschap in uw taal te verspreiden, help ons dan om de nieuwe webpagina's van de FSFE bij te werken en te vertalen! U kunt informatie vinden over <a href="/contribute/translators/translators">hoe u kunt bijdragen</a> op onze pagin voor vertalers. Ons vertaalteam is zeer behulpzaam en gastvrij. Aarzel niet om hulp te vragen of over waar te beginnen op onze <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">vertalers e-maillijst</a>.</p>
<h2 id="contributetoournewsletter">Draag bij aan onze nieuwsbrief</h2>
<p>Als u uw ideeën, afbeeldingen of nieuws wil delen, stuur ze dan naar ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter@fsfe.org. We kijken ernaar uit om van u te horen!</p>
<p>Met dank aan onze gemeenschap, alle <a href="/contribute/contribute">vrijwilligers</a>, <a href="https://my.fsfe.org/donate">supporters</a> en <a href="/donate/thankgnus">donoren</a> die ons werk mogelijk maken. En met dank aan <a href="/contribute/translators/translators">onze vertalers</a>, die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw moedertaal te lezen.</p>
<p>Let er alstublieft op dat er in januari geen nieuwsbrief zal zijn. </p>
<p>Uw eindredacteur,<br />
Erik Albers</p>
<hr />
<p><a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl2018-11">Doe mee met onze gemeenschap van vrijheidsstrijders!</a></p>
<hr />
</body>
<sidebar promo="about-fsfe" />
<date>
<original content="2018-12" />
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter">nieuwsbrief</tag>
<tag key="savecodeshare">Save Code Share</tag>
<tag key="coc">gedragscode</tag>
<tag key="fosdem">FOSDEM</tag>
<tag key="ccc">35C3</tag>
</tags>
<author id="albers" />
<translator>André Ockers</translator>
</html>