Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

134 lines
8.1KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2016-04-01" type="newsletter">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Buletini i FSFE-së - prill 2016</title>
 6. </head>
 7. <body microformats="h-entry">
 8. <h1 class="p-name">Buletini i FSFE-së - prill 2016</h1>
 9. <h2 id="eu-radio-directive-threatens-software-freedom">Direktiva e BE-së mbi Radiokomunikimet
 10. kërcënon lirinë e software-it</h2>
 11. <p>Ne botuam pozicionet tona lidhur me Direktivën mbi Pajisjet Radio 2014/53/EU
 12. (pranuar në maj të 2014-s), që u kërkon prodhuesve të pajisjeve të kontrollojnë
 13. përputhshmërinë e software-it të çdo pajisjeje. Në pamje të parë, kjo tingëllon
 14. e arsyeshme, por ka implikacione të forta negative mbi të drejtat e përdoruesve
 15. dhe Software-in e Lirë, konkurrencën e ndershme, risitë, mjedisin, dhe
 16. vullnetarizmin – kryesisht pa përfitime kushedi çë për sigurinë. Direktiva lypset
 17. të sendërtohet nga shtetet anëtare përpara 13 qershorit 2016. Kemi <a href="/activities/radiodirective/">formuluar
 18. disa propozime për institucione të BE-së dhe shtetet anëtare të BE-së, me hapa
 19. konkretë për zgjidhjen e problemeve.</a></p>
 20. <h2 id="new-us-policy-demands-publicly-financed-software-to-be-published-as-free-software">Qeveria e Shteteve të Bashkuara
 21. kërkon që software-i i financuar me para publike të botohet si Software i Lirë</h2>
 22. <p>Meqë një nga synimet tona kryesore për 2016-n është të ushtrojmë trysni
 23. për të kërkuar që krejt software-i i financuar me para publike në BE të botohet
 24. si Software i Lirë, i shohim me miratim disa hapa konkretë të hedhur
 25. në këtë drejtim në anën tjetër të Atlantikut. Veçanërisht, në fillim të marsit,
 26. qeveria e Shteteve të Bashkuara botoi një <a href="https://sourcecode.cio.gov/SourceCodePolicy.pdf">draft
 27. të Politikave mbi Kodin Burim</a>, për të vjelë komentet e publikut deri më 11 prill.
 28. Në to <a href="https://k7r.eu/us-government-commits-to-publish-publicly-financed-software-under-free-software-licenses/">kërkohet që çdo agjenci publike të botojë si Software të Lirë software të krijuar posaçërisht për to,
 29. që të përdoret, studiohet, ndahet me të tjerë dhe përmirësohet si nga
 30. të tjera agjenci publike, ashtu edhe nga publiku i përgjithshëm.</a></p>
 31. <p>Do të donim që BE-ja ta ndiqte këtë shembull dhe të dalë me politika të ngjashme
 32. edhe në shkallë europiane. Nëse keni mendime dhe komente lidhur me Politikat mbi Kodin Burim
 33. të ShBA-ve, ju lutemi, dërgojini ato te <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/discussion">lista
 34. jonë e diskutimeve në anglisht</a> ose drejtpërdrejt te Matthias Kirschner. Do të donim
 35. të garantonim marrjen parasysh të ideve tuaja përpara se të bisedojmë me
 36. politikanë europianë për këtë temë.</p>
 37. <h2 id="from-the-community">Prej bashkësisë</h2>
 38. <ul>
 39. <li><p>Björn Schiessle <a href="http://blog.schiessle.org/2016/03/14/federated-sharing-whats-new-in-owncloud-9-0/">shkroi në blog rreth veçorisë së re të ownCloud 9.0, Ndarje Në Re të Federuar</a> që u lejon përdoruesve
 40. shkëmbim më të lehtë të ID-ve të tyre për Re të Federuar dhe të të dhënave
 41. mes reve të tyre.</p></li>
 42. <li><p>Sergey Matveev
 43. <a href="https://blogs.fsfe.org/stargrave/archives/158">solli
 44. në blogun e tij një përmbledhje rreth demonit Software të Lirë
 45. GoVPN: pse lindi, cilat çështje synon të zgjidhë, dhe anët teknike të tij</a>.</p></li>
 46. <li><p>Guido Arnold <a href="https://blogs.fsfe.org/guido/2016/03/fsfe-meeting-in-frankfurt-with-talk-about-free-software-licenses/">shkroi rreth takimit të Anëtarësisë Shok në Frankfurt, që përmbante edhe një fjalë
 47. rreth licencash Software-i të Lirë, nga Michael Stehmann</a>.</p></li>
 48. <li><p>Guido Günther <a href="http://honk.sigxcpu.org/con/Contatacs__CardDAV__Calypso_and_the_N900.html">shkroi
 49. rreth njëkohësimit të kalendarëve me Calypso, dhe Syncevolution, në N900 që xhiron Maemo</a>.</p></li>
 50. </ul>
 51. <h2 id="what-else-have-we-done">Ç’kemi bërë tjetër?</h2>
 52. <ul>
 53. <li><p>Anëtari themelues i FSFE-së, <a href="http://www.fsf.org/news/library-freedom-project-and-werner-koch-are-2015-free-software-awards-winners">Werner Koch, u nderua me Çmimin e Software-it të Lirë
 54. për këtë vit, për Shpënien Më Tej të Software-it të Lirë, me projektin e tij GnuPG</a>. Çmimi
 55. për Shpënien Më Tej të Software-it të Lirë jepet çdo vit për një individ që
 56. ka dhënë një kontribut të madh në përparimin dhe zhvillimin e Software-it
 57. të Lirë.</p></li>
 58. <li><p><a href="https://k7r.eu/chemnitzer-linuxtage-misunderstandings-compulsory-routers-and-new-black-nocloud-t-shirts/">Presidenti Matthias Kirschner dhe bashkërenduesi për Gjermaninë, Max
 59. Mehl mbajtën biseda në Chemnitzer Linuxtage</a>. Veprimtaria qe një sukses,
 60. me shumicën e artikujve tregtarë dhe materialeve promocionale të avulluara
 61. brenda pak kohe nga stenda e mbuluar prej Reinhard Müller, Katja Müller,
 62. Max Mehl dhe Fabian Keil.</p></li>
 63. <li><p>Vullnetarët tanë në Berlin morën pjesë në <a href="http://www.fsf.org/news/anti-drm-activists-go-to-w3c-meeting-to-protest-digital-restrictions-management-in-web-standards">fushatën e FSF-së anti-DRM, kundër kufizimeve
 64. dixhitale të propozuara nga W3C për standardin HTML</a>. Kufizimet dixhitale në
 65. standardet web do ta bënin më pak të kushtueshme dhe politikisht të pranueshme
 66. vendosjen e kufizimeve ndaj përdoruesve.</p></li>
 67. <li><p>FSFE-ja qe e pranishme me një stendë në <a href="https://logancij.com/">CIJ
 68. Logan Symposium</a>, një konferencë kushtuar takimit me njëri-tjetrin
 69. të ajkës së gazetarëve, haktivistëve, ekspertëve ligjorë dhe të sigurisë,
 70. për të diskutuar lirinë e shtypit dhe të drejtat dixhitale. Lista e folësve në
 71. CIJ përfshinte Edward Snowden-in, i cili <a href="http://www.fsf.org/blogs/community/recapping-day-zero-of-libreplanet-2016">mbajti
 72. një fjalë edhe në Libreplanet</a>, një konferencë mbi Software-in e Lirë organizuar nga FSF-ja.</p></li>
 73. </ul>
 74. <h2 id="take-action-note-or-perhaps-anything-else-in-this-action">Hidhuni Në Veprim</h2>
 75. <p>Për krejt ju përkthyesit e mrekullueshëm! Na ndihmoni të zgjerojmë
 76. shtrirjen tonë, duke përditësuar faqen <a href="/contribute/spreadtheword.en.html">'Përhapni
 77. Fjalën'</a> për porosi të materialeve tona promocionale në gjuhën tuaj.
 78. Deri tani, faqja gjendet në anglisht, gjermanisht, holandisht dhe shqip,
 79. por do të ishte shumë e dëshirueshme të përfshihej në këtë listë çfarëdo
 80. gjuhe tjetër.</p>
 81. <h2 id="good-free-software-news">Lajme të mira Software-i të Lirë</h2>
 82. <p><a href="http://sflc.in/press-release-indian-patent-office-says-no-to-software-patents/">Zyra e Patentave në Indi u tha "Jo!" patentave të software-it</a> në udhëzimet e veta të përditësuara, të cilat deklarojnë qartazi
 83. se çfarëdo pretendimi për patentë që bazohet vetëm në software, nuk ka
 84. për t’u pranuar sipas ligjit indian të patentave. Në Poloni,
 85. <a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/polish-egovernment-strategy-advocates-open-source">strategjia e re eQeveri këshillon që për software-in e financuar me para publike për një sistem të ri të regjistrave
 86. publikë duhet parë mundësia e botimit nën një licencë Software-i të Lirë</a>. Suedia ka <a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/sweden-updates-list-mandatory-it-standards">përditësuar listën e 'standardeve
 87. të Hapura TI' që mund të bëhen të detyrueshëm kur blihet software dhe
 88. shërbime të lidhura me të</a>. Për t’u përfshirë në listë, standardet TI duhet
 89. të zhvillohen haptazi dhe publikisht, s’duhet të kufizojnë ripërdorimin e
 90. standardit, dhe patentat thelbësore për standardin duhet të ofrohen lirisht.</p>
 91. <p>Falënderime për krejt
 92. <a href="/contribute/contribute.html">vullnetarët</a>
 93. ,
 94. <a href="https://my.fsfe.org/donate">Anëtarët Shok</a>
 95. dhe
 96. <a href="/donate/thankgnus.html">korporatat dhuruese</a>
 97. që bëjnë të mundur punën tonë,</p>
 98. <p>redaktorët tuaj, Polina Malaja dhe Jonas Öberg <a href="/index.html">FSFE</a></p>
 99. </body>
 100. <sidebar promo="about-fsfe"/>
 101. <date>
 102. <original content="2016-04-01"/>
 103. </date>
 104. <followup>donate</followup>
 105. <tags>
 106. <tag key="newsletter"/>
 107. </tags>
 108. </html>