Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

28 lines
970 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>0</version>
 4. <head>
 5. <title>Arkiv Lajmesh</title>
 6. </head>
 7. <body class="article" microformats="h-entry">
 8. <h1 class="p-name">Arkiv Lajmesh</h1>
 9. <include-news/>
 10. </body>
 11. <sidebar promo="none">
 12. <h2><i class="fa fa-rss"></i></h2>
 13. <p id="introduction">
 14. Në këtë faqe grumbullohen lajmet e rregullta që boton FSFE-ja
 15. mbi fushatat dhe veprimtaritë e veta. Regjistrohuni te <a
 16. href="/press/index.html">lista e postimeve mbi njoftimet për shtypin</a> ose
 17. pajtohuni te <a href="/news/news.rss">prurja jonë RSS</a> që të jeni
 18. të përditësuar rreth veprimtarive tona. Ka të passhëm gjithashtu <a href="newsletter.html">buletine mujore</a>. Lajme mbi Software-in e Lirë nga Bota mund të merren nga <a href="/about/fsfnetwork.html"> organizma simotra të FSFE-së</a>.
 19. </p>
 20. </sidebar>
 21. <text id="more">Lexoni më tepër…</text>
 22. </html>