Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

117 lines
5.2 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2019-10-28">
<version>1</version>
<head>
<title>Router-Frihet: kontroll över din digitala utrustning</title>
</head>
<body>
<h1>Router-Frihet: kontroll över din digitala utrustning</h1>
<p>Rätten att välja ditt eget modem och router är en grundläggande
förutsättning för en neutral, säker och hälsosam digital miljö. Om du
inte kan välja din router själv är den inte fri och din digitala
frihet troligtvis äventyrad. I flera år har FSFE framgångsrikt kämpat
för Router-Frihet i Tyskland. Nu har debatten nått Europeisk nivå med
internetleverantörer som tvingar sina specifika routrar på sina
kunder. FSFE har förberett ett aktivitetspaket för personer och
organisationer intresserade av att förespråka användarnas valfrihet.</p>
<p><a href="/activities/routers/">Router-Frihet</a> är rätten hos
kunder till vilken internetleverantör som helst att välja och använda
ett privat modem och router i stället för en router som
internetleverantörerna (ISP) tvingar dem att använda - till exempel
via ett kontrakt. Ett sådant påtvingande kommer med en serie problem
då det innebär ett nekande till valfrihet och tar kontrollen över
teknologin från användarna. Faktum är att all vår internettrafik,
kryptering, backuper, kommunikation, handel, skrifter,
affärstransaktioner och så vidare överförs via routern. Om din router
inte är fri, är din digitala frihet troligtvis äventyrad.</p>
<p>Under perioden mellan 2013 och 2016 har Free Software Foundation
Europe (FSFE) framgångsrikt arbetat för Router-Frihet i Tyskland.
Under denna period tvingade ISP:er via kontrakt konsumenter att
använda deras utrustning. FSFE gick in i den publika debatten med ett
uttalande riktat mot Federal Network Agency (BNetzA) och började
koordinera med andra organisationer en kampanj för att försvara och
främja rätten till valfrihet med utrustning. Våra ansträngningar
kulminerade i
<a href="/news/2016/news-20160725-01.html">godkännandet av en lag</a>,
som avgjorde att från och med den första augusti 2016 och framåt,
måste alla ISP:er i Tyskland möjliggöra för kunder att använda
alternativa modem och routrar för att ansluta till internet. 2019
bekräftade en regional domstol (nivå 2 av 4) <a
href="https://www.golem.de/news/verbraucherschutz-1-1-darf-router-wahl-nicht-einschraenken-1906-142100.html">
Router-Frihet (DE)</a>, genom ett domslut att ISP:erna inte kan
förneka deras kunder att välja en router tillhandahållen av de själva.
Det är ett tecken på att denna grundläggande frihet är förstådd av
tysk domstol.</p>
<h3>Router-Frihet i Europa</h3>
<p>Sen 2016 skyddas Router-Frihet i Europa av förordning 2015/2120 -
det så kallade nätneutralitetsförordning. Artikel 5 däri avgör att de
nationella regleringsmyndigheterna är skyldiga att tillse att
förordning regler efterföljs enligt de tekniska vägledningarna hos
BEREC, (Body of European Regulators for Electronic Communications).
Den problematiska språngbrädan för implementationen av Router-Frihet i
Europa har att göra med legala och tekniska aspekter kring nätverkets
termineringspunkt (NTP), vilket avgör var ISP:ns infrastruktur slutar
och slutanvändarens börjar. Om NTP skulle definieras nedströms routern
har användaren kanske inte rätt att använda sin egen utrustning då
utrustningen tillhör ISP:n och täcks av ett kontrakt.</p>
<figure>
<img
src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/6d6922a13499024cacf5c0872f0a65df.png"
alt="Representation av nätverkets termineringspunkt"/>
<figcaption>
Representation av nätverkets termineringspunkt
</figcaption>
</figure>
<p>
För att motverka denna begränsning i frihet och för att skydda
användares kontroll över sin teknologi har FSFE börjat övervaka
statusen för Router-Frihet i flera länder och förberett
ett <a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/CompulsoryRouters/">aktivitetspaket</a>
för personer och organisationer som är beredda att förespråka
Router-Frihet. Paketet sammanställer information om hur man kan öka
medvetenheten hos människor, idéer om hur man kan samarbeta med
organisationer, (mot)argument att använda i diskussioner, liksom hur
man kan kräva kontroll och övervakning från de nationella
regleringsmyndigheterna (NRA).
</p>
<h3>Bli aktiv</h3>
<p>Vi uppmuntrar till att kolla
vårt <a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/CompulsoryRouters/">aktivitetspaket</a>
om hur man kan komma igång med att organisera en strategi för att öka
medvetenheten hos din gemenskap och politiska representanter. Med din
hjälp kan vi hålla reda på vilka ISP:er som uppfyller lagen och vilka
som inte gör det, hur de dåliga kontraktsmetoderna ser ut och
förbättra landskapet för Router-Frihet i Europa. Därför skulle vi
vilja höra om dina erfarenheter med ISP:er kring Router-Frihet.
Vänligen <a href="/contact/">kontakta</a> oss för att dela din
erfarenhet, eller om du har frågor om kampanjen.</p>
</body>
<tags>
<tag key="routers">Router Freedom</tag>
<tag key="competition">Competition</tag>
<tag key="policy">Policy</tag>
<tag key="front-page"/>
</tags>
<author id="lasota" />
<discussion href="https://community.fsfe.org/t/router-freedom-regaining-sovereignty-over-your-digital-equipment/356" />
</html>