Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

106 lines
5.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2017-10-05">
<version>1</version>
<head>
<title>EU auteursrechtherziening: Vraag aan wetgevers om het delen van code te redden</title>
</head>
<body>
<h1>EU auteursrechtherziening: Vraag aan wetgevers om het delen van code te redden</h1>
<p>Samen met Open Forum Europe vraagt de FSFE aan
EU-beleidsmakers om het delen van code te redden in de huidige lopende
EU auteursrechtherziening. Vandaag vragen wij u om onze nieuwste
campagne te steunen: <a href="https://savecodeshare.eu/">Save Code Share</a>
door het ondertekenen van een <a href="https://savecodeshare.eu/#sign-letter">Open Brief</a>
die is geadresseerd aan de EU-beleidsmakers. In deze brief verzoeken
wij EU-wetgevers om de mogelijkheid om samen software online te bouwen
mogelijk te blijven maken in het huidige voorstel voor de EU
auteursrechtrichtlijn.</p>
<p>Als de voorgestelde veranderingen die gericht zijn op online
platforms worden uitgevoerd dan zouden online bronlocaties waarop code
wordt gedeeld gedwongen worden om filters te gebruiken die iedere
mogelijke inhoud die mogelijk inbreuk maakt op auteursrecht, inclusief
gehele code bronlocaties, in de gaten houden en offline halen. Verder
zullen platforms direct aansprakelijk worden gesteld voor iedere inbreuk
op auteursrecht die gevonden wordt in de broncode die zich bevindt op
hun diensten. Zo'n verandering in het aansprakelijkheidsbeleid van
rechthebbenden naar platforms zou het Vrije Software-ecosysteem dat het
vaak moet hebben van code hostingplatforms om samen software te bouwen
duurzaam schade toebrengen. Dit omdat het zal leiden tot meer
willekeurige verwijdering van code op code hostingplatforms.</p>
<h2>Hoe breng artikel 13 schade toe aan Vrije Software?</h2>
<p>Veel van de software die in het alledaagse leven wordt gebruikt
bevat Vrije Software-onderdelen. Vrije Software is populair omdat het
kan worden gedeeld onder voorwaarden die het toestaan en aanmoedigen om
het te gebruiken voor ieder doel, de broncode te bestuderen, het te
delen met anderen en het aan te passen aan de eigen behoeften. Broncode
wordt vaak gedeeld via online hostingplatforms die handelen als
belangrijkste toegangspunt voor online samenwerking.</p>
<p>De huidige onderhandelingen over de wetten betreffende het EU pakket "auteursrechtherziening" en in het bijzonder artikel 13 <a href="/news/2017/news-20170908-01.html">vormen een indicatie</a>
voor het risico dat we lopen op het opgelegd krijgen van verrijkende
regels voor ieder online platform dat haar gebruikers toestaat om grote
aantallen inhoud te uploaden, inclusief code hostingplatforms. In het
bijzonder vormen de voorstellen in de werkversie van artikel 13 een
bedreiging voor code hostingplatforms door het opleggen van nieuwe
verplichtingen. Namelijk: van code hostingplatforms zal juridisch worden
geëist dat zij dure (en uiteindelijk fundamenteel in gebrekkige)
filtertechnologieën moeten gebruiken. Er zijn geen filtertechnologieën
bekend die op een juiste en betrouwbare wijze identificeren of Vrije
Software wordt gedeeld in overeenstemming met juridische regels en
voorwaarden. Daarbij zal het voorgestelde artikel 13 aan online
hostingplatforms de verplichting opleggen om hun gebruikers in de gaten
te houden en actief op zoek te gaan naar mogelijke overtredingen van
auteursrecht.</p>
<div class="captioned" style="width:80%; margin: 1.5em auto;"><a href="https://savecodeshare.eu/">
<img src="/news/2017/graphics/git_push_savecode.png" alt="git_push_savecode"/></a>
</div>
<p>Als gevolg hiervan zou artikel 13, zoals op dit moment voorgesteld,
de verantwoordelijkheid voor het beschermen van
vermoedelijke inbreuken op rechten verplaatsen van rechthebbenden naar
platforms, en wel op een manier die disproportionele schade toebrengt
aan de sector die een hoeksteen vormt van innovatie.</p>
<p>Artikel 13 zou een beperking vormen voor de vrijheid van
ontwikkelaars om in vrijheid te kiezen tussen een verscheidenheid aan
software-onderdelen en gereedschappen, omdat deze gereedschappen en
onderdelen niet langer online beschikbaar zullen zijn. Een domino-effect
is dat Vrije Software-projecten niet langer kunnen vertrouwen op
voorgaande projecten en gereedschappen dankzij een willekeurig
uploadfilter dat kan voorkomen dat code online gehost kan worden. Als
gevolg hiervan zal software minder betrouwbaar worden en digitale
infrastructuur voor iedereen minder veerkrachtig worden. </p>
<h2>Kom nu in actie</h2>
<p><a href="https://savecodeshare.eu/">Onderteken en deel de Open Brief</a>
alstublieft, zowel namens een organisatie alswel als individu. De Open
Brief zal samen met de handtekeningen worden overhandigd aan de leden
van het Europees Parlement en de Raad van de EU. <a href="https://savecodeshare.eu/static/assets/WhitePaper-ImpactofArticel13onSoftwareEcosystem-SaveCodeShare.pdf">Lees alstublieft ons witboek </a>
voor meer informatie over hoe het voorgestelde artikel 13 schade zou
toebrengen aan fundamentele rechten en een negatieve invloed zou hebben
op samenwerkingsgebaseerde software-ontwikkeling.
</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="savecodeshare">Save Code Share</tag>
<tag key="open-letter">Open Brief</tag>
<tag key="copyright">auteursrecht</tag>
<tag key="digital-single-market">digital interne markt</tag>
<tag key="policy">beleid</tag>
</tags>
<author id="malaja"/>
<translator>André Ockers</translator>
</html>