Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

70 lines
6.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2017-07-10">
<version>1</version>
<head>
<title>Estse voorzitterschap van de EU: de FSFE vraagt om daadwerkelijk interoperabele IT-diensten in de publieke sector</title>
</head>
<body>
<h1>Estse voorzitterschap van de EU: de FSFE vraagt om daadwerkelijk interoperabele IT-diensten in de publieke sector</h1>
<p>
De FSFE diende haar commentaar in over de komende Verklaring van Tallinn voor de elektronische overheid. Deze is opgesteld door het Estse voorzitterschap van de Raad van de EU. De FSFE vraagt daarin aan het huidige Estse voorzitterschap om een grotere inclusiviteit van Vrije Software te promoten ter levering van daadwerkelijk inclusieve, betrouwbare en interoperabele digitale diensten voor alle burgers en bedrijven in de hele EU. EU-ministers zullen de Verklaring van Tallinn ondertekenen in oktober 2017. Zij zullen de gezamenlijke visie van de lidstaten op de elektronische overheid uiteenzetten en blijk geven van hun politieke toewijding om de gestelde doelen te behalen. Het publiek kan tot 14 juli commentaar geven op het voorstel voor de Verklaring van Tallinn. De FSFE vraagt organisaties, bedrijven en individuen om aan EU-ministers te laten weten op welke manier Vrije Software belangrijk is voor een transparante en verantwoordelijke elektronische overheid.</p>
<p>Sinds 1 juli is Estland voorzitter van de Raad van de EU. De voorzitter is verantwoordelijk voor het voortzetten van het werk van de Raad over de EU-wetgeving, het zekerstellen van de continuïteit van de EU-agenda, het ordelijk verloop van wetgevingsprocessen en de samenwerking tussen lidstaten. Estland heeft, als deel van het voorzitterschap, het doel om veel vooruitgang te boeken in de ontwikkeling van publieke digitale diensten in Europa.</p>
<p>Het Estse voorzitterschap plant op dit moment het uitbrengen van een routekaart voor de elektronische overheid op het nationale en het EU-niveau. De ministers voor de elektronische overheid uit de hele EU zullen deze uitbrengen als <a href="https://www.mkm.ee/en/news/your-ideas-next-ministerial-declaration-digital-government">ministeriële verklaring</a>. Verschillende beleidsvoorstellen in de Verklaring van Tallinn vormen de toekomst van het EU-beleid op dit onderwerp..</p>
<p>Het Estse voorzitterschap publiceerde een <a href="https://ideas4digitalgov.eu/">voorstel voor de verklaring</a>
voor publieke consultatie. Een van de belangrijkste punten is:</p>
<blockquote>
<p>"Publieke diensten en IT-systemen zouden interoperabel moeten zijn tussen organisaties en platformen".</p>
</blockquote>
<p>Dit zou onder andere bereikt moeten worden door overheidsdata en diensten "open te stellen". Een ander belangrijk punt wekt de suggestie dat:</p>
<blockquote>
<p>"Burgers ook een recht zouden moeten hebben op algoritmische verantwoordelijkheid en transparantie, zodat burgers besluiten die zijn genomen op basis van algoritmen kunnen begrijpen en aanvechten.".</p>
</blockquote>
<p>De FSFE gelooft dat het Estse voorzitterschap het <a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/EU_Policies_overview_FS#Estonia">eigen voorbeeld</a> van Estland
zou moeten volgen. Estland bouwt open en interoperabele publieke IT-diensten met Vrije Software en erkent expliciet de rol die Vrije Software en Open Standaarden spelen bij het bieden van herbruikbare, transparante en verantwoordelijke beslissingen in de publieke sector in EU-lidstaten.</p>
<p>De FSFE oefent voortdurend druk uit om overheidsdata en diensten open te stellen voor publicatie van de software die gebruikt wordt voor de diensten van de elektronische overheid. Het openstellen van data betekent ook het openstellen van de regels en modules die data produceren, complementeren en publieke beslissingen onderbouwen. Zonder deze belangrijke bron is daadwerkelijke transparantie en betrouwbaarheid van algoritmen niet mogelijk. Daarom eist de FSFE dat alle met publiek geld gefinancierde software die de onderbouwing vormen van publieke digitale diensten publiek beschikbaar worden gemaakt als Vrije Software. Alleen dan kan een hoger vertrouwen in de elektronische overheid worden bereikt.</p>
<h2>Onze wijzigingsvoorstellen en hoe u kunt helpen</h2>
<p>Samenvattend vraagt de FSFE aan de auteurs van de Verklaring van Tallinn om de volgende punten over te nemen en toe te voegen:</p>
<ul>
<li>Geef de voorkeur aan Open Standaarden, ook bij de uitwisseling van data, overeenkomstig met het Europese Interoperabiliteitsraamwerk. Open Standaarden kunnen alleen open worden genoemd als zij kunnen worden geïmplementeerd in Vrije Software.</li>
<li>Sta het burgers en bedrijven toe om toegang te krijgen tot hun eigen data bij de overheid en om deze in Open Standaarden en open formaten te wijzigen en
te verplaatsen. Software die wordt ontwikkeld door en voor de overheid moet als Vrije Software worden gepubliceerd om algoritmische betrouwbaarheid en transparantie te garanderen.</li>
<li>Ga door met het proces van openstellen van overheidsdata en diensten, inclusief software. Hierbij gaat het om het vergroten van het bereik van de Informatierichtlijn Publieke Sector ("Public Sector Information directive" of PSI) naar data en software in privé-eigendom dat van publiek belang is. PSI moet ook worden uitgebreid naar de broncode van de publieke software die moet worden gepubliceerd onder Vrije/Open Bron Software-licenties.</li>
</ul>
<p>Kijkt u alstublieft <a href="https://download.fsfe.org/policy/letters/20170621-FSFE-Tallinn-Declaration.pdf">hier</a> naar ons volledige commentaar op de Verklaring van Tallinn.</p>
<p>Het publiek kan tot <strong>14 juli</strong> commentaar geven op het voorstel, dat dan aan de lidstaten zal worden gepresenteerd als input bij de voorbereiding van de verklaring om de toekomst van het EU-beleid over de digitale overheid te definiëren.
De FSFE moedigt organisaties, bedrijven en individuen aan om commentaar in te dienen en direct deel te nemen aan het creëren van EU-beleid. Voel u vrij om de bovenstaande argumenten te hergebruiken en de EU-ministers te vertellen op welke manier Vrije Software en Open Standaarden belangrijk zijn voor een betrouwbare, interoperabele en transparante digitale overheid.</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="policy">policy</tag>
<tag key="eif">EIF</tag>
<tag key="openstandards">OpenStandards</tag>
</tags>
<author id="malaja"/>
<translator>André Ockers</translator>
</html>