Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

99 lines
5.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2016-09-28">
<version>1</version>
<head>
<title>Auteursrechtvoorstel EU versterkt DRM</title>
</head>
<body>
<h1>Auteursrechtvoorstel EU versterkt DRM</h1>
<p>Op 14 september publiceerde de Europese Commissie (EC)
haar langverwachte <a href="https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-directive-european-parliament-and-council-copyright-digital-single-market">voorstel voor een richtlijn over auteursrecht in de digitale
interne markt</a>. We verwelkomen het voorstel om een verplichte uitzondering te
introduceren voor tekst- en data-exploitatie ('text
and data mining' (TDM)) op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.
Desalniettemin zijn we bezorgd over de toevoeging van de verreikende clausule met
'technologische veiligheidsmaatregelen' die wordt toegekend aan rechthebbenden
om de nieuw vastgestelde beperking te beperken.</p>
<p>Het voorstel kent een verplichte uitzondering toe aan onderzoeksinstellingen
om TDM uit te voeren op werken waar auteursrecht op rust en waartoe zij
rechtmatig toegang hebben. De uitzondering is alleen van toepassing op
onderzoeksorganisaties, waarmee dus haar bereik is beperkt en alle anderen met
een rechtmatige toegang tot auteursrechtelijk beschermde werken worden uitgesloten.
</p>
<p>Volgens het bijgevoegde Impact Assessment is het mogelijk dat de TDM-uitzondering
leidt tot een groot aantal downloads van de werken. Daarom is het de rechthebbenden
toegestaan om 'noodzakelijke' technische maatregelen te nemen in de naam van
'veiligheid en integriteit' van hun netwerken en databases.</p>
<p>Zo'n eis, zoals voorgesteld door de EC in de huidige tekst, geeft rechthebbenden
een vergaand recht om de daadwerkelijke uitvoering van de nieuwe uitzondering
te beperken. Het staat rechthebbenden vrij om welke maatregel dan ook te nemen
die zij 'noodzakelijk' achten om hun rechten onder de TDM-uitzondering te beschermen
en om het formaat en de modaliteiten van zulke technische maatregelen te kiezen.</p>
<p>Deze maatregel zal leiden tot een bredere implementatie van
<a href="/activities/drm/index.html">'digitaal beperkingen
beheer'</a> (DRM) technologieën. Deze technologieën worden al uitgebreid gebruikt
om arbitrair het rechtmatige gebruik van toegankelijke werken te beperken onder
de nieuwe TDM-uitzondering. Deze referentie naar 'noodzakelijke technische
veiligheidsmaatregelen' is extreem en kan de verplichte TDM-uitzondering
nutteloos maken. Het is van belang om te herhalen dat de uitzondering al sterk
beperkt is tot onderzoeksorganisaties met een publiek belang.</p>
<p>Andere redenen om het gebruik van DRM-technologieën in de uitzondering te
verbieden zijn:</p>
<ul>
<li><strong>DRM leidt tot het vastzitten aan een verkoper.</strong>
Omdat onderzoekers specifieke compatibele software nodig zullen hebben om in
staat te zijn om toegang te verkrijgen tot het werk zullen zij om twijfelachtige
redenen vastzitten aan een bepaalde verkoper of leverancier. Deze technologische
voorzorgsmaatregelen zullen onderzoekers er waarschijnlijk
van weerhouden om gebruik te maken van hun recht van het
gebruik van eigen gereedschap om data los
te krijgen, dat zij onder de uitzondering hebben. Dit kan leiden tot een daadwerkelijk monopolie van een handvol bedrijven die
deze technologieën leveren.</li>
<li><strong>DRM sluit Vrije Softwaregebruikers uit.</strong>Om te kunnen werken
is DRM altijd afhankelijk van propriëtaire onderdelen. Het is per definitie niet
mogelijk om deze componenten te implementeren in Vrije Software. Het recht van
Vrije Softwaregebruikers om onder de uitzondering toegang te krijgen tot hulpbronnen
zal worden geschonden.</li>
<li><strong>DRM-technologieën vergroten de kosten van onderzoek en educatie.</strong>
Het verkrijgen van toegang tot DRM-beschermde hulpbronnen vereist over het
algemeen de aanschaf van specifieke propriëtaire software. Zulke technologie is
duur en het is belangrijk om te vragen hoeveel het gebruik van deze technologieën
onderzoeks- en educatieve instellingen in heel Europa zou kosten. Verder kan
deze software in veel gevallen niet worden gedeeld, zodat voor ieder onderzoekswerkstation
een aparte kopie of licentie voor de software zou moeten worden gekocht.</li>
<li><strong>DRM beperkt kunstmatig het delen tussen collega's.</strong>
Een kenmerkende functionaliteit van DRM is het maximaliseren van het aantal
kopieën dat u kunt maken van documenten en data. Dit dwingt verscheidene
onderzoekers om verschillende keren toegang te verkrijgen tot data en documenten
en deze te downloaden, zelfs als ze deel uitmaken van hetzelfde team. Dit is
verspilling van tijd en hulpbronnen. Omdat DRM ook het aantal downloads beperkt,
zouden teams afgesneden kunnen worden van hulpbronnen waartoe zij onder de
uitzondering een legitiem recht op toegang hebben.</li>
</ul>
<p>We vragen aan het Europees Parlement en aan de EU-lidstaten om expliciet
het gebruik van schadelijke DRM-praktijken en de EU-auteursrechtherziening te
verbieden, vooral ten aanzien van al sterk beperkte uitzonderingen.
</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="copyright">auteursrecht</tag>
<tag key="drm">DRM</tag>
<tag key="digital-single-market">digitale interne markt</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>