Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

81 lines
3.7 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2016-09-07">
<version>1</version>
<head>
<title>Julia Reda, MEP: "Propriëtaire software bedreigt democratie"
</title>
</head>
<body>
<h1>Julia Reda, MEP: "Propriëtaire software bedreigt democratie"
</h1>
<center>
<video controls="controls" width="640" height="360" crossorigin="crossorigin">
<source src="https://download.fsfe.org/videos/summit2016/MEP%20Julia%20Reda%20-%20Closing%20keynote%20QtCon%202016.webm" type='video/webm' />
</video>
</center>
<p>Julia Reda beëindigde QtCon, een conferentie voor de
Vrije Softwaregemeenschap, met een afsluitende toespraak over onder andere Vrije
Software in de Europese publieke sector.
</p>
<p>Mevrouw Reda is lid van het Europees Parlement voor de Piratenpartij.
Zij legde uit hoe propriëtaire software, software die verbied dat gebruikers haar
bestuderen en veranderen, vaak toezichthouders in het duister hebben gelaten, waardoor
zij een risico en vaak een bedreiging vormden voor het welbevinden en de gezondheid
van de burgers.</p>
<p>Ze zei dat een voorbeeld hiervan het recente Dieselgate-schandaal is.
Autofabrikanten installeerden software die sjoemelden met instrumenten
die uitlaatgassen in testomgevingen maten terwijl zij illegale hoeveelheden
toxisch afval in de atmosfeer stoten op het moment dat zij weer op de weg waren.</p>
<p>Mevrouw Reda legde ook uit hoe medische apparaten met propriëtaire software
een gezondheidsrisico vormen voor patiënten. Ze gaf het voorbeeld van een vrouw
met een pacemaker die het begaf door een fout in het apparaat terwijl ze op de
trap liep. Artsen en technici konden het probleem niet diagnosticeren en
corrigeren omdat zij geen toegang hadden tot de code.</p>
<p>Wat ook zorgen baart is de bedreiging die software met beperkende licenties
vormt voor de democratie zelf. De trend om traditionele stembiljetten te
vervangen door stemmachines is in het bijzonder zorgwekkend omdat, aangezien deze machines
niet worden gezien als een bedreiging voor de nationale veiligheid, de software
ervan niet ge-audit wordt en er in de meeste gevallen feitelijk geen audits
plaats kunnen vinden.</p>
<p>En stemmachines worden gebouwd en geprogrammeerd door private bedrijven,
hoewel ze worden gebruikt door openbare lichamen en worden betaald met publiek
geld, belastinggeld van burgers. Desondanks zijn er geen universele EU-regels die bedrijven, of zelfs publieke
organisaties, dwingen om de broncode beschikbaar te maken voor de burgers die
ervoor hebben betaald, zei mevrouw Reda.</p>
<p>Verder merkte ze op dat, ondanks dat overheden intensief gebruik maken van
Vrije Softwaretechnologieën (webservers, CMS'en, e-mailservers etc.), de publieke
sector erg weinig verantwoording neemt bij het teruggeven aan de gemeenschap
via patches of zelfs foutrapporten.</p>
<p>Mevrouw Reda zei dat de oplossing van deze zeer ellendige stand van zaken
meerdere vertakkingen heeft. Ze prijsde de Free Software Foundation Europe
voor haar werk om ervoor op te komen dat alle software die wordt geproduceerd
in opdracht van publieke lichamen en betaald wordt met publiek geld voor iedereen beschikbaar
wordt gemaakt onder vrije/libre licenties. Ze merkte ook op dat het essentieel is
om regeringen de voordelen van Vrije Software te laten zien teneinde ze aan de kant
van Vrije Software te krijgen.</p>
<p>Ze zei dat alleen op deze manier het mogelijk zou zijn om wetgevers op
samenhangende wijze te laten regelen in het voordeel van vrije/libre
technologieën.</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="fsfe-summit">FSFE summit</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>