Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

115 lines
5.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2016-02-05">
<version>1</version>
<head>
<title>Europese Vrije Software Beleidsontmoeting 2016</title>
</head>
<body>
<h1>Europese Vrije Software Beleidsontmoeting 2016</h1>
<p>Brussel is traditioneel aan het eind van januari de plaats
waar enthousiasten voor en ontwikkelaars van Vrije Software elkaar ontmoeten.
Tijdens <a href="http://fosdem.org">FOSDEM</a> spreken honderden experts over
hun geliefde project en voeren zij discussie over het verleden, het heden en
de toekomst van open bron. Het is een geweldige plaats om geestverwanten te
ontmoeten.</p>
<div class="captioned right" style="max-width: 650px; width: 53%">
<a href="/graphics/2016-policy-meeting-reda-damas.jpg">
<img src="/graphics/2016-policy-meeting-reda-damas.jpg" alt="1" width="100%"/>
</a>
</div>
<p><a href="/">Free Software Foundation Europe</a> en
<a href="https://openforumeurope.org">OpenForum Europe</a> organiseerden op de
middag voor aanvang van de conferentie een ontmoeting tussen vertegenwoordigers
van allerlei actiegroepen die gerelateerd zijn aan Vrije Software. Er waren
19 organisaties aanwezig. Het doel van de bijeenkomst was om te leren van
elkaars activiteiten, in het bijzonder op acties die verband hoden met openbaar
beleid.</p>
<p>Het was geweldig dat Julia Reda, lid van het Europees Parlement, aanwezig
was op onze bijeenkomst. Ze sprak over het initiatief van het Parlement om aan de Commissie te vragen
om een initiatief te nemen ter verbetering van de kwaliteitscontrolepraktijken
rond essentiële Vrije en open Software die in gebruik is in essentiële
infrastructuren <a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/eu-fossa/home">(FOSSA)</a>
en over de steun voor Vrije Software zoals gesteld is in
<a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0009+0+DOC+XML+V0//NL">
het rapport van het Parlement over het initiatief voor de digitale interne markt</a>
van de Commissie. In dit rapport:</p>
<ul>
<li><p>"Overweegt het Parlement dat leveranciers van software beter de voordelen van
open bron-software en van upgrades van beveiligings-gerelateerde software
aan gebruikers zou moeten promoten; roept de Commissie op tot het verkennen van
een EU-breed gecoördineerd programma voor het openbaarmaken van kwetsbaarheden,
met inbegrip van het herstel van bekende software-kwetsbaarheden, als remedie
tegen het misbruik van kwetsbaarheden in software en inbreuken op veiligheid en
persoonlijke data".</p></li>
<li><p>"Dringt het Parlement er bij de Commissie en de Raad op aan om het aandeel
Vrije en open bron-software te vergroten evenals het hergebruik binnen en
tussen overheden als oplossing om interoperabiliteit te verbeteren".</p></li>
<li><p>"Roept het Parlement op tot meer gebruik van vrije en open bron-software,
in het bijzonder binnen educatieve instellingen en overheden".</p></li>
</ul>
<p>Pierre Damas, een vertegenwoordiger van de IT-afdeling van de Europese
Commissie presenteerde de
<a href="http://ec.europa.eu/dgs/informatics/oss_tech/index_en.htm">open bron-
software-strategie van de Commissie</a>, en demonstreerde het belang dat
Vrije Software heeft voor de IT-infrastructuur van de Commissie en de
toewijding van de Commissie aan het gebruik van open bron-software als
basis voor alle software-ontwikkeling die de potentie heeft om elders te
worden hergebruikt.</p>
<div class="captioned left" style="max-width: 650px; width: 53%">
<a href="/graphics/2016-policy-meeting-groups.jpg">
<img src="/graphics/2016-policy-meeting-groups.jpg" alt="2" width="100%"/>
</a>
</div>
<p>
Elk van de aanwezige organisaties hield een korte presentatie over de
aard van de organisatie en haar belangrijkste campagnes die verband houden met
het openbaar beleid. De belangrijkste beleidskwesties die naar voren kwamen
waren het gebrek aan mogelijkheden voor Vrije Software in publieke
aanbestedingsprocedures, vooral als gevolg van het lock-in-effect
en het gebruik van niet-open standaarden en gesloten formaten en de
voortdurende druk van grote leveranciers van onvrije software op politici
om beslissingen in het voordeel van het gebruik van open bron-software binnen
overheden terug te draaien.
Veel organisaties zijn ook geïnteresseerd in het werken aan de vraag of
software waarvan de ontwikkeling is betaald door de belastingbetalers in
principe beschikbaar zou moeten worden gesteld onder een open bron/Vrije
Software-licentie die iedereen het recht geeft om het voor ieder doel te
gebruiken, te bestuderen hoe het werkt, het te delen met anderen en het te
verbeteren.
</p>
<p>We hebben afgesproken dat we moeten blijven werken aan de doelen die we delen en
informatie met elkaar moeten blijven uitwisselen. Daartoe zullen we een
e-maillijst opstarten om erder te gaan met de discussies tussen de
deelnemers en andere groepen die werken aan open bron beleidskwesties in Europa.
Om deze samenwerking in stand te houden zijn we vastbesloten om van de pre-FOSDEM
bijeenkomst een traditie te maken, zodat Vrije Software-groepen elkaar
kunnen ontmoeten en visies en ideeën kunnen uitwisselen.</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page">voorpagina</tag>
<tag key="policy">beleid</tag>
<tag key="openstandards">Open Standaarden</tag>
<tag key="european-commission">Europese Commissie</tag>
<tag key="european-parliament">European Parliament</tag>
<tag key="public-administration">overheid</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>