Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

56 lines
2.6KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2016-01-28">
 3. <head>
 4. <title>Eurodeputetët votojnë për më tepër Software të Lirë në sektorin publik</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Eurodeputetët votojnë për më tepër Software të Lirë në sektorin publik</h1>
 8. <p newsteaser="yes"> Më 19 janar, Parlamenti Europian pranoi
 9. <a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0009+0+DOC+PDF+V0//EN">raportin "Drejt një Tregu të Përbashkët Dixhital", nismë e vetë përlamentit</a>
 10. si përgjigje e strategjisë për një Treg të Përbashkët Dixhital
 11. të ndërmarrë nga Konisioni Europian. FSFE-ja është e kënaqur
 12. të shohë që parlamenti mbajti një qëndrim pohues dhe më të
 13. vendosur drejt shtimit të përdorimit të Software-it të Lirë
 14. dhe rëndësisë së tij për një treg të përbashkët dixhital.</p>
 15. <p>Në veçanti:</p>
 16. <ul>
 17. <li><p>Paragrafi 89 pohon se ofruesit e software-it do të duhej
 18. të promovonin më mirë përparësitë e software-it me burim të hapur
 19. kur vjen puna te siguria. </p></li>
 20. <li><p>Paragrafi 110 i kërkon Komisionit dhe Këshillit Europian të shtojë
 21. përqindjen e software-it të lirë dhe me burim të hapur dhe ripërdorimin
 22. e tij në administratat publike si një zgjidhje që rrit ndërveprueshmërinë.</p></li>
 23. <li><p>Paragrafi 125 bën thirrje për shtim të përdorimit të software-it të lirë
 24. dhe me burim të hapur, veçanërisht në institucionet arsimore dhe administratat
 25. publike. </p></li>
 26. </ul>
 27. <p>Për sa u përket anëve jo aq pozitive, raporti thekson se aftësia për
 28. të licencuar patenta standarde thelbësore nën kushte licencimi FRAND
 29. mbrun risi dhe ruan kërkimin, zhvillimin dhe standardizimin e shtysave ekonomike,
 30. me gjithë faktin e dëshmuar qartë se <a href="https://fsfe.org/activities/os/why-frand-is-bad-for-free-software.en.html"
 31. >praktikat e licencimit FRAND janë të dëmshme për Software-in e Lirë</a>.</p>
 32. <p>Megjithëkëtë, FSFE-ja e mirëpret pranimin e raportit dhe i bën thirrje Komisionit
 33. që të ndjekë rekomandimet e Parlamentit për shtimin e përqindjes së përdorimit dhe
 34. të ripërdorimit të Software-it të Lirë, kur ndjek nisma të lidhura me Tregun e Përbashkët
 35. Dixhital.</p>
 36. </body>
 37. <tags>
 38. <tag>front-page</tag>
 39. <tag content="Tregu i Përbashkët Dixhital">DigitalSingleMarket</tag>
 40. <tag content="Politika">Policy</tag>
 41. <tag content="Parlamenti Europian">EuropeanParliament</tag>
 42. <tag content="Administrata Publike">publicadministration</tag>
 43. </tags>
 44. </html>