Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

52 lines
2.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2015-11-10">
<version>1</version>
<head>
<title>Parlamenti Europian ushtron trysni në favor të Software-it të Lirë</title>
</head>
<body>
<h1>Parlamenti Europian ushtron trysni në favor të migrimit drejt Software-it të Lirë</h1>
<p>Më 29 tetor 2015, Parlamenti Europian<a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0388+0+DOC+PDF+V0//EN">
pranoi një raport</a> (2015/2635(RSP)), në të cilin dënohet survejimi në masë
në gjithë Europën. Teksa përqendrohej së pari në precedentë ligjorë
të lidhur me mbrojtjen e të dhënave, parlamenti propozoi rekomandime
të reja për përmirësimin e sigurisë në TI përmes migrimit në software
të lirë, si dhe shtim software-i të lirë si kriter të detyrueshëm
përzgjedhjesh në prokurime TI publike.</p>
<p>Më hollësisht, Ndarja 47 e raportit:</p>
<blockquote>Mirëpriten hapat e ndërmarrë deri më sot për forcimin e
e sigurisë TI të parlamentit, siç përvijohej në planin e veprimeve
mbi Sigurinë TIK të PE-së, të përgatitur nga DG ITEC; kërkon vazhdimin
e këtyre përpjekjeve dhe që rekomandimet e bëra në rezolutë të plotësohen
deri më një dhe pa humbur kohë; bën thirrje për një të menduar të ri dhe,
në qoftë e nevojshme, për ndryshime ligjore në fushën e prokurimeve që synojnë
thellimin e sigurisë TI në institucionet e BE-së;
<strong>bën thirrje për zëvendësimin sistematik të software-it pronësor me
software të kontrollueshëm, të verifikueshëm, me burim të hapur, në krejt
institucionet e BE-së, për vënien në punë të një kriteri të detyrueshëm përzgjedhjesh
’burimi të hapur’ gjatë krejt procedurave për prokurime të ardhshme TIK,
dhe për mundësi të efektshme pasjeje mjetesh fshehtëzimi</strong>.</blockquote>
<p>Ky është një ndryshim i mirëseardhur në retorikë
<a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&amp;language=EN&amp;reference=P7-TA-2014-0230">
kundrejt versionit të mëparshëm të rezolutës</a> (2013/2188(INI) Ndarja 91).
Versioni i ri përdor gjuhë më të ashpër për të ushtruar trysni lidhur me
migrimin drejt Software-i të Lirë si një rrugë përmirësimi të transparencës
dhe sigurisë në sistemet TI të BE-së. Edhe pse rezolutat e miratuara në
parlamentin europian nuk kanë fuqi detyruese, kalimi i këtij raporti i dërgon
një mesazh të fuqishëm Komisionit Europian për përfshirje në ligjshmëri të ardhshme
aktesh ligjore që mbulojnë Software-in e Lirë.</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="european-parliament">Parlamenti Europian</tag>
<tag key="policy">Politika</tag>
</tags>
</html>