Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

50 lines
2.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2015-11-10">
<version>1</version>
<head>
<title>Europees Parlement komt op voor overstap naar Vrije Software</title>
</head>
<body>
<h1>Europees Parlement komt op voor overstap naar Vrije Software</h1>
<p>Op 29 oktober 2015 heeft het Europees Parlement<a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0388+0+DOC+PDF+V0//EN">
een rapport aangenomen</a> (2015/2635(RSP)) dat massa-surveillance in
heel Europa veroordeelt. Hoewel de focus primair ligt op juridische
precedenten van databescherming, stelde het Parlement nieuwe aanbevelingen
voor om zowel IT-veiligheid te verbeteren door over te stappen naar Vrije Software,
alswel Vrije Software toe te voegen als verplicht selectiecriterium bij
publieke IT-inkoop.</p>
<p>Sectie 47 van het rapport stelt specifiek:</p>
<blockquote>"Is ingenomen met de tot dusver genomen maatregelen om de IT-veiligheid van het
Parlement te verhogen, zoals uiteengezet in het actieplan inzake de ICT-veiligheid van
het EP van DG ITEC; vraagt deze inspanningen voort te zetten en de aanbevelingen uit
de resolutie volledig en spoedig ten uitvoer te leggen; vraagt een nieuwe manier van
denken en indien nodig wetswijzigingen op het gebied van aanbestedingen om de
IT-veiligheid van de EU-instellingen te verhogen; <strong>dringt aan op de stelselmatige
vervanging van merkgebonden software door controleerbare en verifieerbare
opensourcesoftware in alle EU-instellingen, op de invoering van een verplicht "open-
source" selectiecriterium in alle toekomstige ICT-aanbestedingsprocedures, en op een
efficiënte beschikbaarheid van versleutelingsinstrumenten.</strong>"</blockquote>
<p>Dit is een welkome verandering in de retoriek
<a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&amp;language=EN&amp;reference=P7-TA-2014-0230">
ten opzichte van de vorige versie van de resolutie</a> (2013/2188(INI) Sectie 91).
De nieuwe versie gebruikt sterkere taal bij het aandringen op overstappen
naar Vrije Software als een manier om transparantie en veiligheid in EU
IT-systemen te verbeteren. Hoewel resoluties die zijn aangenomen door het
Europees Parlement niet-bindend zijn, vormt het aannemen van dit rapport een
duidelijke boodschap aan de Europese Commissie om in toekomstige wetgeving
voorzieningen te treffen voor Vrije Software.</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page">voorpagina</tag>
<tag key="european-parliament">Europees Parlement</tag>
<tag key="policy">beleid</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>