Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

80 lines
3.2KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2015-08-29">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>FSFE-ja përkrah njohjen e të Drejtave për të Dhëna Përdoruesi</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>FSFE-ja përkrah njohjen e të Drejtave për të Dhëna Përdoruesi</h1>
 9. <p>FSFE-ja përkrah botimin e <a href="https://userdatamanifesto.org/">Manifestit
 10. 2.0 për Të dhëna Përdoruesi</a>, që synon përcaktimin e
 11. të drejtave bazë të njerëzve për të kontrolluar të dhënat
 12. e tyre në epokën e Internetit. Manifesti është botuar sot
 13. dhe ka tashmë përkrahjen nga GNOME, KDE, Netzpolitik.org,
 14. ownCloud, Spreed, “Terms of Service - Didn’t
 15. Read” dhe X-Lab.
 16. </p>
 17. <p>
 18. Në kohën tonë përdoruesit gjithnjë e më shumë po përdorin
 19. shërbime interneti për veprimtari të përditshme kompjuterike,
 20. qoftë kjo për veprimtari në rrjete shoqërore, për bashkëpunim,
 21. ose për ndarje fotosh me të tjerët, mes shumë veprimtarish
 22. të tjera. Kështu përdoruesit po humbin kontrollin mbi të dhënat
 23. e tyre më shumë se kurrë.
 24. </p>
 25. <p>
 26. Sipas Manifestit për Të dhëna të Përdoruesit, njerëzit duhet të kenë:
 27. </p>
 28. <ol>
 29. <li><strong>Kontroll</strong> mbi hyrjen në të dhënat e përdoruesit,</li>
 30. <li><strong>Njohje</strong> se si depozitohen të dhënat,
 31. dhe se ç’ligjshmëri ose juridiksion zbatohet.</li>
 32. <li><strong>Liri</strong>për të zgjedhur një platformë, pa
 33. qenë pre e bllokimit prej tregtuesve të mundësisë së zgjedhjes. FSFE-ja beson se Software-i
 34. i Lirë është i domosdoshëm për ta garantuar këtë.</li>
 35. </ol>
 36. <blockquote>
 37. “Njohja e të Drejtave për Të dhëna Përdoruesi të përcaktuara
 38. në manifest është një gur i rëndësishëm për të ndërtuar një
 39. shoqëri të lirë në epokën dixhitale“ thotë Hugo Roy,
 40. zëvendës-bashkërenduesi i ekipit ligjor të FSFE-së dhe bashkautor
 41. i Manifestit për Të dhëna Përdoruesi.
 42. </blockquote>
 43. <blockquote>
 44. “Liria për të përdorur, ndarë me të tjerët, studiuar dhe përmirësuar
 45. software-in që përdorim në jetën tonë është një domosdoshmëri
 46. jo vetëm për programet në makinat tona në shtëpi, por edhe
 47. për programet që xhirojnë shërbimet internet që përpunojnë
 48. të dhënat tona” sipas Björn Schießle-s, zëvendës-bashkërenduesi
 49. i ekipit gjermat të FSFE-së.
 50. </blockquote>
 51. <p>
 52. Manifesti është një pikënisje e mirë për një debat të rëndësishëm
 53. mbi të drejtat e përdoruesve në Internet. FSFE-ja pret që organizma
 54. të tjera t’u bashkohen përpjekjeve për të promovuar
 55. shërbime internet që respektojnë të drejtat dhe liritë e përdoruesve.
 56. </p>
 57. </body>
 58. <tags>
 59. <tag key="front-page"/>
 60. <tag key="cloudcomputing">“Cloud Computing”</tag>
 61. <tag key="privacy">Privatësi</tag>
 62. <tag key="termsofservice">Kushte Shërbimi</tag>
 63. <tag key="digitalfreedoms">Liri Dixhitale</tag>
 64. </tags>
 65. </html>