Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

46 lines
3.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2015-06-05">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE dient commentaar in over Reda auteursrecht-rapport</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE dient commentaar in over Reda auteursrecht-rapport</h1>
<p>Op 16 juni zal de Commissie Juridische zaken van het Europees Parlement stemmen over een rapport met een aantal innovatieve aanbevelingen voor hervorming van auteursrecht.</p>
<p>Het rapport is geschreven door Europees Parlementslid Julia Reda (Piratenpartij) en bestaat uit een aantal erg verstandige voorstellen om het auteursrecht aan te passen aan de uitdagingen van onze tijd. Het rapport heeft echter ook een stevige hoeveelheid weerstand opgeroepen bij de belanghebbenden die voordeel halen uit de huidige, veel te strikte regels.</p>
<p>De Commissie Juridische zaken zal dan beslissen over de uiteindelijke vorm van het rapport voor het stemmen in de plenaire sessie in juli. FSFE heeft <a href="/news/2015/news-20150605-02.html">input aan Europees Parlementsleden</a> geleverd op een aantal punten die we als cruciaal beschouwen als het gaat om herziening van auteursrecht.</p>
<p>FSFE's input aan de leden van de Commissie Juridische zaken legt de focus op de volgende punten:</p>
<p>
<ul>
<li>Het publieke domein zou actief beschermd, vergroot en geopend moeten worden voor auteurs die hun werk er direct in willen publiceren.</li>
<li>Werken (inclusief software) die geproduceerd zijn door de publieke sector zouden aan het publiek ter beschikking moeten worden gesteld voor gebruik en wijziging.</li>
<li>Digitale Beperkingen Management ('Digital Restriction Management' of DRM) zou niet de daadwerkelijke uitoefening van uitzonderingen en beperkingen moeten hinderen. Broncode van zulke technologieën zou gepubliceerd moeten worden om de interoperabiliteit mogelijk te maken en de privacy van de gebruiker te respecteren.</li>
</ul>
</p>
<p>Help ons alstublieft opdat deze belangrijke aanbevelingen worden aangenomen. <a href="http://copywrongs.eu/">Bel uw Europees Parlementslid</a> of <a href="http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/members.html">de leden van de Commissie Juridische zaken</a>. Het is de beste manier om hen te vertellen over deze belangrijke uitdagingen. Aarzel niet om ons <a href="/news/2015/news-20150605-02.html">complete commentaar</a> te lezen om bewust te zijn van onze argumentatie.</p>
<p>Bezoek voor meer informatie alstublieft <a href="http://copywrongs.eu/">copywrongs.eu</a> of <a href="https://juliareda.eu/copyright-evaluation-report-explained/">Julia Reda's website</a>, of lees direct de <a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&amp;mode=XML&amp;language=EN&amp;reference=PE546.580">werkversie van het rapport</a>.
</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page">voorpagina</tag>
<tag key="drm">DRM</tag>
<tag key="policy">beleid</tag>
<tag key="european-parliament">Europees Parlement</tag>
<tag key="public-administration">overheid</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>