Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

news-20150401-01.sq.xhtml 3.1KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2015-04-01">
 3. <head>
 4. <title>Një mirëpritje e kujdesshme për strategjinë e re të KE-së lidhur me Software-in e Lirë</title>
 5. </head>
 6. <body class="press release">
 7. <h1 id="evaluating-the-ecs-new-open-source-stratgy">Një mirëpritje e kujdesshme për strategjinë e re të KE-së lidhur me Software-in e Lirë</h1>
 8. <p>Komisioni Europian ka botuar një <a href="http://ec.europa.eu/dgs/informatics/oss_tech/strategy/strategy_en.htm">version</a> të ri të strategjisë së vet për përdorimin e brendshëm të Software-it të Lirë. Tani strategjia mbulon periudhën 2014-2017. Gjatë procesit të përditësimit, FSFE-ja ka dhënë gjerësisht për Komisionin <a href="http://fsfe.org/activities/policy/eu/20141215.FSFE.EC_OSS_Strategy.en.html">mendimet e veta</a>.</p>
 9. <p>Teksa strategjia është përgjithësisht e ngjashme me versionin e mëparshëm, ka një numër përmirësimesh të dukshme:</p>
 10. <ul>
 11. <li><p>Një qëndrim më i vendosur ndaj Software-it të Lirë. Për strategjinë, kjo është një domosdoshmëri minimum për të patur të paktën njëfarë ndikimi në një mjedis ku software-i pronësor është i rrënjosur thellësisht. Strategjia e re bën fjalë për krijim &quot;mundësish të barabarta&quot; për Software-in e Lirë, dhe për t’i dhënë atij &quot;vëmendje aktive dhe të paanshme&quot;.</p></li>
 12. <li><p>Një qëndrim ndaj Standardeve të Hapura që shkon tej rishikimit të holluar të Kuadrit Europian Për Ndërveprueshmëri: &quot;Komisioni duhet të promovojë përdorimin e produkteve që përkrahin specifikime teknike të mirëpranuara, të mirëdokumentuara dhe mundësisht të hapura, që mund të adoptohen, sendërtohen dhe zgjerohen lirisht&quot;.</p></li>
 13. <li><p>Një angazhim për ta bërë më të lehtë për programuesit e Komisionit të marrin pjesë në bashkësi Software-i të Lirë jashtë tij.</p></li>
 14. </ul>
 15. <p><blockquote>&quot;Ky dokument është në thelb një deklaratë qëndrimesh nga ana e Komisionit,&quot; shprehet presidenti i FSFE-së, Karsten Gerloff. &quot;Ka mjaft akte që mund të ndërmarrë Komisioni për të përfituar nga përparësitë që ofrojnë Software-i i Lirë dhe Standardet e Hapura - praktikat e prokurimit, sa për të përmendur një. Tej këtyre, strategjia e re përfaqëson një ndryshim për mirë, dhe jemi të gëzuar tek shohim Komisionin të ecë në drejtimin e duhur.&quot;</blockquote></p>
 16. <p>Shumë i rëndësishëm është fakti që strategjia shoqërohet nga një plan veprimesh që synon vënien e saj në jetë, ndryshe nga versionet e mëparshëm. Sidoqoftë, plani i veprimeve nuk është publik, ndaj s’është e mundur të vlerësohet ecuria e Komisionit drejt synimeve të veta. FSFE-ja shpreson që Komisioni një ditë do ta botojë planin e veprimeve.</p>
 17. </body>
 18. <tags>
 19. <tag>front-page</tag>
 20. <tag content="Komisioni Europian">EuropeanCommission</tag>
 21. <tag content="Strategji">Strategy</tag>
 22. <tag content="Prokurim">Procurement</tag>
 23. <tag content="Administratë publike">PublicAdministration</tag>
 24. <tag>Policy</tag>
 25. </tags>
 26. </html>