Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

91 lines
2.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2015-03-16">
<version>1</version>
<head>
<title>
Dhe fituesi i zgjedhjeve për drejtuesin e Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarësisë Shok të FSFE-së është Nicolas Dietrich </title>
</head>
<body>
<h1>
Dhe fituesi i zgjedhjeve për drejtuesin e Asamblesë së
Përgjithshme të Anëtarësisë Shok të FSFE-së është…
</h1>
<h2>Përfundimet e zgjedhjes</h2>
<p>
… Nicolas Dietrich! Periudha e zgjedhjes për drejtuesin
e Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarësisë Shok të FSFE-së
u mbyll më 13 mars, 2015. FSFE-ja është e lumtur që pati
tre kandidatë të jashtëzakonshëm këtë herë. Dhe Nicolas
Dietrich është i gëzuar të zërë vendin e përfaqësuesit
të mëparshëm Heiki "Repentinus" Lõhmus.</p>
<p>Faleminderit krejt anëtarëve shok që morën pjesë
në krejt procesin dhe e bënë një akt të vyer për
anëtarësinë shok dhe për FSFE-në. Këtë herë patëm
një pjesëmarrje prej 21,35%.</p>
<p>Ju lutemi, <a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/Election/FellowshipElection_2015">shihni faqen wiki përkatëse për më tepër hollësi rreth kandidatëve për 2015-n</a> dhe <a href="http://civs.cs.cornell.edu/cgi-bin/results.pl?id=E_d4ca93ba0bdf5b81">Condorcet Internet Voting Service për përfundime të hollësishme të zgjedhjeve të anëtarësisë shok</a>. </p>
<h2>Hollësi përfundimesh</h2>
<table class="matrix">
<thead>
<tr>
<th class="position"/>
<th class="candidate"/>
<th class="preference">1.</th>
<th class="preference">2.</th>
<th class="preference">3.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Nicolas Dietrich</td>
<td>-</td>
<td class="positive">141</td>
<td class="positive">145</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Felix Stegerman</td>
<td>121</td>
<td class="positive">-</td>
<td class="positive">137</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Max Mehl</td>
<td>118</td>
<td class="positive">126</td>
<td class="positive">-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="fellowship">Anëtarësia Shok</tag>
<tag key="ga">Asambleja e Përgjitshme e FSFE-së</tag>
</tags>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->