Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

48 lines
2.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2015-02-18">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE beantwoordt het EU-consult over patenten en standaarden</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE beantwoordt het EU-consult over patenten en standaarden</h1>
<p>Om op te komen voor een meer verlichte beleidsaanpak aangaande het managen van innovatie en kennis, heeft FSFE <a href="/freesoftware/standards/20150213.EC-patents-standards-consultation.FSFEresponse.pdf">een antwoord ingediend</a>
[pdf] bij een EU-consult over patenten en standaarden. Dit is de
nieuwste actie van FSFE in het kader van haar voortdurende werk voor het
promoten van Open Standaarden.</p>
<p>Het <a href="http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7833">consult</a>
wordt gehouden door het Directoraat-Generaal (van de Europese
Commissie) voor de interne markt, industrie, ondernemerschap en SME's.
Het vroeg om input uit het publiek over de interactie van standaarden en
patenten. In haar antwoord legde FSFE de focus voornamelijk op de
manier waardoor patenten op door computers uitgevoerde uitvindingen een
negatief effect hebben op competitie en innovatie in de softwaremarkt.</p>
<p>We hebben ook voor het voetlicht gebracht dat de zogenaamde
"eerlijke, redelijke en niet-discrimerende" ("fair, reasonable and
non-discriminatory" of FRAND) licentietermen in de praktijk ernstig
discrimineren tegen Vrije Software-programma's. In veel segmenten van de
softwaremarkt zijn deze programma's de meest significante competitie
voor aanbod van niet-vrije aard. FSFE beveelt aan
standaardiseringsorganisaties in plaats daarvan het succesvolle
patentlicentiebeleid van W3C en andere lichamen aan, en om
restrictievrije licenties voor standaard-essentiële patenten verplicht
te stellen.</p>
</body>
<sidebar>
</sidebar>
<tags>
<tag key="front-page">voorpagina</tag>
<tag key="swpat">Patenten</tag>
<tag key="openstandards">OpenStandaarden</tag>
<tag key="policy">Beleid</tag>
<tag key="european-commission">EuropeseCommissie</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>