Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

106 lines
5.1 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2014-12-12">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Studim: Për të siguruar transparencë, Parlamenti Europian duhet të adoptojë Software-in e Lirë, Standardet e Hapura</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Studim: Për të siguruar transparencë, Parlamenti Europian duhet të adoptojë Software-in e Lirë, Standardet e Hapura</h1>
 9. <p>
 10. Një studim i hedhur në qarkullim të premten thotë se Parlamenti
 11. Europian duhet të adoptojë Software-in e Lirë dhe <a href="/freesoftware/standards/def.html">Standardet e Hapura</a>, me qëllim që të përmbushë detyrimet e veta rreth
 12. transparencës. Autorët arrijnë në konkluzionin se "Rregullat mbi Procedurën
 13. të Parlamentit Europian do të duhej ta bënin, kurdo që është e mundur,
 14. të detyrueshëm Software-in e Lirë dhe Standardet e Hapura, për krejt sistemet
 15. dhe të dhënat në punën e Parlamentit."
 16. </p>
 17. <p>
 18. Studimi,
 19. me titull <a href="http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Studies/Ensuring-Utmost-Transparency--Piana-Oberg-Korff.pdf">"Sigurimi
 20. i transparencës maksimale -- Software-i i Lirë dhe Standardet e Hapura nën
 21. Rregullat mbi Procedurën të Parlamentit Europian"</a>, u përgatit nga
 22. dy ekspertë ligjorë, për grupin parlamentar
 23. <a href="http://www.greens-efa.eu/free-software-and-open-standards-in-the-european-parliament-13245.html">Greens/EFA</a>
 24. në Parlamentin Europian. Autorët e tij, ekspertët ligjorë Carlo Piana
 25. (Itali) dhe Ulf Öberg (Suedin), sjellin argumente pse Parlamenti Europian
 26. t’i përkushtohet qenies i hapur me standarde edhe më të larta se sa
 27. institucionet e tjera të BE-së.
 28. </p>
 29. <blockquote><p>
 30. "Ky studim dërgon një sinjal të fortë se Software-i i Lirë dhe Standardet
 31. e Hapura janë thelbësore për institucionet europiane në përmbushjen
 32. e detyrimeve mbi transparencën," shprehet presidenti i FSFE-së, Karsten Gerloff. "I
 33. bëjmë thirrje Parlamentit Europian t’i sendërtojë në të gjitha nivelet
 34. rekomandimet e studimit, dhe sa më shpejt të jetë e mundur, veçanërisht
 35. për sa lidhet me hyrjen dhe përdorimin e dokumenteve, email-in dhe
 36. fshehtëzimin e tij, transmetimet video, dhe vendime të ardhshme prokurimesh."
 37. </p></blockquote>
 38. <p>
 39. Studimi radhit një numër hapash konkretë që janë të nevojshëm të ndërmerren
 40. nga Parlamenti Europian për të përmbushur detyrimet rreth transparencës:
 41. </p>
 42. <p>
 43. <ul>
 44. <li>Ndër masat e menjëhershme teknike përfshihen aktivizimi
 45. i mundësisë së hyrjes në dokumente dhe përdorimit të tyre, email-i dhe
 46. fshehtëzimet nën dhe përmes Standardesh të Hapura. Me fjalë të tjera,
 47. Parlamenti Europian duhet të krijojë mundësinë që brenda Parlamentit
 48. të punohet me formatet dhe protokollet ODF, IMAP dhe OpenPGP. Duhet
 49. gjithashtu të sigurojë që qytetarët të mund t’i përdorin këto
 50. standarde të hapura për komunikim me Parlamentin pavarësisht platformës
 51. software që ata përdorin.</li>
 52. <li>Kur blihen software dhe shërbime, Parlamenti Europian do të duhej
 53. të parapëlqente Software të Lirë të bazuar në Standarde të Hapura. Kjo
 54. jo vetëm që duhet lejuar në rregullat e prokurimit të BE-së, por edhe
 55. "i shërben interesave të përgjithshme ekonomike të BE-së".</li>
 56. <li>Parlamenti Europian do të duhej të kontrollonte në mënyrë të vazhdueshme
 57. që infrastruktura dhe shërbimet e tij TI të jenë në përputhje me Parimin
 58. Kushtetues të të Qenit të Hapur dhe me vetë Rregullat mbi Procedurën të
 59. Parlamentit, për të sigurua maksimumin e transparencës.</li>
 60. </ul>
 61. </p>
 62. <p>
 63. FSFE-ja dhe të tjerë e kanë kritikuar në mënyrë të përsëritur Parlamentin
 64. për dështim në transparencë. Deri tani, eurodeputetë dhe nëpunës të
 65. parlamentit nuk kanë mundësi të përdorin një zgjidhje email të përputhshme
 66. me standardet, dhe rrjedhat e transmetimit video të drejtpërdrejtë nga
 67. Parlamenti nuk janë të shfrytëzueshme nga përdoruesit e Software-it të Lirë.
 68. </p>
 69. <blockquote><p>
 70. "Parlamenti ka nevojë që t’i hapet botës," thotë Gerloff. "Rrjedhat e
 71. transmetimit video të drejtpërdrejtë, që u lejojnë gjithë shtetasve europianë
 72. të ndjekin punën e Parlamentit janë thelbësore për demokracinë në shekullin
 73. XXI. Fshehtëzimi është gjë e nevojshme, për t’u lejuar shtetasve të flasin
 74. me përfaqësuesit e tyre në fshehtësi. Maksimumi i transparencës është një parimet
 75. themelore të BE-së, dhe europianët presin që Parlamenti i tyre të ketë përfundime
 76. më të mira në këtë drejtim."
 77. </p></blockquote>
 78. <p>
 79. Grupi parlamentar Greens/EFA po kërkon <a href="http://euwiki.org/Ensuring_utmost_transparency_--_Free_Software_and_Open_Standards_under_the_Rules_of_Procedure_of_the_European_Parliament">përshtypjet</a> për një version të dytë të studimit.
 80. </p>
 81. <p class="hide">
 82. Kontakt për median: <br />
 83. Karsten Gerloff <br />
 84. Email: gerloff@fsfe.org <br />
 85. tel.: +49 176 9690 4298
 86. </p>
 87. </body>
 88. <tags>
 89. <tag key="front-page"/>
 90. <tag key="openstandards">Standarde të Hapur</tag>
 91. <tag key="european-parliament">Parlamenti Europian</tag>
 92. <tag key="it">TI</tag>
 93. </tags>
 94. </html>